Publikácie

Publikácie Ambrely v rámci projektu ‚Globálne ciele a migrácia‘ a ďalších aktivít, financovaných zo zdrojov EÚ a SR cez SlovakAid:

TOP 40 globálneho vzdelávania na Slovensku (Fairtrade Česko a Slovensko, 2023 – v slovenčine tu)

V4 Development Cooperation Trialogue: Reinforcing Synergies, Sharing Good Practices – A Guide to participation in EU development funding (IVF projekt, 2023 – v angličtine tu)

War in Ukraine and Slovak development cooperation in 2022 (SlovakAid projekt, 2023 – v angličtine tu)

The Impact of Innovations on Slovak development cooperation: its financing and implementation (EK & EURODAD projekt, 2022 – v angličtine tu)

Report AidWatch za rok 2021 (EK & SlovakAid projekt, 2022 v slovenčine s anglickým summary tu)

Projekt ‚Globálne ciele a migrácia‘ – podklady pre médiá (media kit) (DEAR a SlovakAid projekt, 2022 – v slovenčine tu)

Čo nám ukazuje kampaň ‚Tváre migrácie‘ – podklady pre školy (edu kit) (DEAR a SlovakAid projekt, 2022 – v slovenčine tu)

Osvetová a fundraisingová kampaň ‘Spolu pre Etiópiu‘ ako reakcia slovenských mimovládnych organizácií na konflikt v regióne Tigraj – prípadová štúdia (DEAR a SlovakAid projekt, 2021 – v slovenčine tu a v angličtine tu)

Report Aidwatch za rok 2020 (Eurodad, DEAR & SlovakAid projekt, 2021 v slovenčine tu);

TAK NESTRÁCAJME ČAS A KONAJME: Ako zapojiť verejnosť do napĺňania Cieľov trvalo udržateľného rozvoja / SDGs (toolkit) (DEAR & SlovakAid projekt, 2021 – v angličtine tu a v slovenčine tu)

Motivácia a prispievanie rozvojových organizácií k napĺňaniu Globálnych cieľov prostredníctvom medzinárodného dobrovoľníctvaPolicy paper (DEAR a SlovakAid projekt, 2021 – v slovenčine tu a v angličtine tu)

Rozvojové a humanitárne aktivity Slovenskej republiky na Blízkom východe ako reakcia na Sýrsku krízuPolicy paper (DEAR a SlovakAid projekt, 2021 – v slovenčine tu a v angličtine tu)

Výzvy slovenských mimovládnych organizácií pri poskytovaní humanitárnej pomoci v regióne Blízkeho východuPolicy paper (DEAR a SlovakAid projekt, 2021 – v slovenčine tu a v angličtine tu)

Monitorovacia správa o napĺňaní Agendy 2030 a riešení migrácie v SR (2015 – 2019) (DEAR projekt, 2021 – v slovenčine tu);

Monitoring paper on Agenda 2030 implementation and migration management in Slovakia (2015 – 2019) (DEAR projekt, 2021 – v angličtine tu);

Fenomén odlivu mozgov a imigrácia vysokokvalifikovanej pracovnej sily do SR (DEAR projekt, 2021 – v slovenčine tu);

The Phenomenon of Brain Drain and Immigration of a High-Skilled Workforce to SlovakiaBackGround paper (DEAR projekt, 2021 v angličtine tu);

Deficit riadenia migrácie – a dôsledky, ktoré z neho plynú (DEAR projekt, 2021 – v slovenčine tu);

Koherentnosť slovenskej rozvojovej spolupráce (ODA) na príklade zvýhodnených vývozných úverov a rozvojového mandátu pre EXIMBANKU SR (EÚ projekt, 2020 – v slovenčine tu);

Textilný a odevný priemysel – Problémy a riešenia (EuropeAid & SlovakAid projekt, 2020 v slovenčine tu);

Textile and Clothing Industry – Problems and Solutions (EuropeAid & SlovakAid projekt, 2020 v angličtine tu);

Report Aidwatch za rok 2019 (DEAR projekt & SlovakAid projekt, 2020 v slovenčine tu);

Participatívne hodnotenie systému humanitárnej pomoci Slovenskej republiky v rokoch 2016 – 2018 (SlovakAid projekt, 2020 v slovenčine tu);

Insufficiencies in Migration Management – and the Consequences it EntailsBackground paper (DEAR projekt, 2021 v angličtine tu);

Rozvojová spolupráca a jej vplyv na priebeh migrácie (DEAR projekt, 2020 v slovenčine tu);

Development Cooperation and its Impact on Migration FlowsBackground paper (DEAR projekt, 2020 – v angličtine tu);

Pôsobenie slovenských rozvojových dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v oblastiach ovplyvnených migráciou (DEAR projekt, 2020 v slovenčine tu);

Activities of Slovak Development Volunteers in Places Affected by MigrationCase study (DEAR projekt, 2020 v angličtine tu);

Príklady projektov humanitárnej pomoci slovenských organizácií v Libanone (DEAR projekt, 2020 v slovenčine tu);

Examples of Humanitarian Aid Projects of Slovak Organisations in Lebanon – Case study (DEAR projekt, 2020 v angličtine tu);

Výročná správa Ambrely za rok 2019 (SlovakAid, 2020 v slovenčine tu);

Report Aidwatch za rok 2018 (SlovakAid projekt, 2019 v slovenčine tu);

Mapovanie globálneho vzdelávania na Slovensku (PMVRO, EK, GENE & SlovakAid projekt, 2019 v slovenčine tu);

Global education in Slovakia (PMVRO, EK, GENE & SlovakAid projekt, 2019 v angličtine tu);

Bulletin Rozvojová spolupráca 2018 – Koniec chudoby? (SlovakAid a EK, 2018 v slovenčine tu);

Report Aidwatch za rok 2017 (SlovakAid projekt, 2018 v slovenčine tu);

Správa z prieskumu verejnej mienky o názoroch verejnosti o Globálnych cieľoch, resp. Agende 2030 (PMVRO, Focus, 2017 v slovenčine tu);

Report Aidwatch za rok 2016 (SlovakAid projekt, 2017 v slovenčine tu);

Bulletin Rozvojová spolupráca 1/2017 – K realite od bublín? (SlovakAid a EK, 2017 v slovenčine tu);

Bulletin Rozvojová spolupráca 2/2017 – Žijeme si najlepšie v histórii, zažívame ťažké časy (SlovakAid a EK, 2017 v slovenčine tu);

Report Aidwatch za rok 2016 (SlovakAid projekt, 2017 v slovenčine tu);

Bulletin Rozvojová spolupráca 1/2016 – Svet graficky (SlovakAid a EK, 2016 v slovenčine tu);

Bulletin Rozvojová spolupráca 2/2016 – Nový svet 2030 (SlovakAid a EK, 2016 v slovenčine tu);

Bulletin Rozvojová spolupráca 3/2016 – Mýty o rozvoji (SlovakAid a EK, 2016 v slovenčine tu);

Report Aidwatch za rok 2015 (SlovakAid projekt, 2016 v slovenčine tu);

Bulletin Rozvojová spolupráca 1/2015: Európsky rok rozvoja (SlovakAid a EK, 2015 v slovenčine tu);

Bulletin Rozvojová spolupráca 2/2015: Čas na plán A (SlovakAid a EK, 2015 v slovenčine tu);

Bulletin Rozvojová spolupráca 3/2015: Z Addis Abeby do New Yorku (SlovakAid a EK, 2015 v slovenčine tu);

Report Aidwatch za rok 2014 (SlovakAid projekt, 2015 v slovenčine tu);

Bulletin Rozvojová spolupráca 4/2015: Svet pre všetkých (SlovakAid a EK, 2015 v slovenčine tu);

Bulletin Rozvojová spolupráca 5/2015: Leto v zime (SlovakAid a EK, 2015 v slovenčine tu);

Bulletin Rozvojová spolupráca 2014 – Zrkadlo nášmu životnému štýlu (SlovakAid a EK, 2014 v slovenčine tu);

Kódex etiky a zodpovednosti členov a pozorovateľov Amrely (PMVRO a SlovakAid projekt, 2014 v slovenčine tu);

Evaluácia v rozvojovej spolupráci – Priateľský sprievodca ťažkou realitou (PMVRO, SlovakAid projekt, 2013 v slovenčine tu);

Hodnotenie doterajšej implementácie Programu MZVaEZ SR na vysielanie dobrovoľníkov a expertov do rozvojových krajín v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci ODA SR (2012–2013) (PMVRO, v slovenčine tu);

Bulletin Rozvojová spolupráca – jeseň 2013: Koherencia politík pre rozvoj (SlovakAid a EK, 2013 v slovenčine tu);

Bulletin Rozvojová spolupráca – jar 2013: Globálne a rozvojové vzdelávanie (SlovakAid a EK, 2013 v slovenčine tu);

Od pomoci k súladu politík pre rozvoj – 10 rokov Platformy MVRO (PMVRO a SlovakAid, 2013 v slovenčine tu);

Report Aidwatch za rok 2013 (PMVRO & SlovakAid projekt, 2014 v slovenčine tu)

Report Aidwatch za rok 2012 (PMVRO & SlovakAid projekt, 2013 v slovenčine tu)

Sprievodca rozvojovým dobrovoľníctvom (PMVRO, UNDP & SlovakAid projekt, 2012 v slovenčine tu);

Slovenské mimovládne rozvojové organizácie: Etika a efektívnosť – bližšie k medzinárodným štandardom (PMVRO, SlovakAid projekt, 2012 v slovenčine tu);

Report Aidwatch za rok 2011 (SlovakAid projekt, 2012 v slovenčine tu a tiež tu);

Bulletin Rozvojová spolupráca – jar 2012 (SlovakAid a EK, 2012 v slovenčine tu);

Bulletin Rozvojová spolupráca – jeseň 2012 (SlovakAid a EK, 2012 v slovenčine tu);

Bulletin Rozvojová spolupráca – jeseň 2011 (SlovakAid a EK, 2011 v slovenčine tu);

Bulletin Rozvojová spolupráca – jar 2011 (SlovakAid a EK, 2011 v slovenčine tu);

Bulletin Rozvojová spolupráca – jeseň 2010 (SlovakAid a EK, 2010 v slovenčine tu);

Bulletin Rozvojová spolupráca – jar 2010 (SlovakAid a EK, 2010 v slovenčine tu);

Bulletin Rozvojová spolupráca – jeseň 2009 (SlovakAid a EK, 2009 v slovenčine tu);

Štúdia o dobrovoľníctve, jeho systéme na Slovensku a v niektorých vybraných krajinách EÚ, Kanady a jeho integrácia do rozvojovej a humanitárnej pomoci (PMVRO, 2010 v slovenčine tu);

Report Aidwatch za rok 2010 (SlovakAid projekt, 2011 v slovenčine tu);

Kódex používania obrazového materiálu a podávania správ (PMVRO, CONCORD Europe a SlovakAid projekt, 2010 v slovenčine tu);

Ako hovoriť o väčšine sveta. Ako objektívne informovať o krajinách globálneho juhu (PMVRO, Inštitút pre globálnu zodpovednosť, 2008 v slovenčine tu);

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE