Podmienky členstva

Typy členstva:

 

Organizácia sa môže stať RIADNYM členom Platformy rozvojových organizácií – Ambrely, ak

 • má právnu subjektivitu
 • má sídlo na území Slovenskej republiky
 • je mimovládnou, neziskovou organizáciou
 • pôsobí v oblasti zahraničnej rozvojovej spolupráce a/alebo humanitárnej pomoci
 • ak sa hlási ku princípom Kódexu etiky a zodpovednosti Platformy rozvojových organizácií – Ambrely

Organizácia sa môže stať POZOROVATEĽOM Platformy rozvojových organizácií – Ambrely, ak

 • má právnu subjektivitu
 • môže (ale nemusí) mať sídlo na území Slovenskej republiky
 • je mimovládnou, neziskovou organizáciou
 • má záujem sa podieľať na plnení cieľov Platformy rozvojových organizácií – Ambrely
 • chce pôsobiť v oblasti zahraničnej rozvojovej spolupráce a/alebo humanitárnej pomoci, poprípade globálneho vzdelávania
 • ak sa hlási ku princípom Kódexu etiky a zodpovednosti Platformy rozvojových organizácií – Ambrely

Postup prijímania za člena Ambrely

 

Organizácia so záujmom o členstvo doručí/ pošle na sekretariát Platformy rozvojových organizácií – Ambrely adresované na predsedníctvo:

 1. žiadosť o členstvo v Platforme rozvojových organizácií – Ambrele, v ktorej deklaruje splnenie všetkých predpokladov pre určené členstvo
 2. kópiu štatútu organizácie
 3. výročnú správu organizácie, pokiaľ takúto správu tvorí
 4. kontaktné údaje delegovanej osoby jednať vo veci členstva (meno, e-mail, telefónne číslo)

O prijatí organizácie za člena Platformy rozvojových organizácií – Ambrely rozhodne Členská schôdza hlasovaním na základe posúdenia žiadosti Predsedníctvom.

Práva a povinnosti riadnych členov a pozorovateľov

Riadny člen Ambrely má právo:

 • zúčastňovať sa aktivít Ambrely a využívať výhody, ktoré Ambrela svojim členom ponúka,
 • hlasovať na členskej schôdzi,
 • navrhovať kandidátov a byť volený do volených funkcií,
 • na všeobecnú informovanosť o činnosti združenia ako celku a na požiadanie i na špecifickú informovanosť o
 • jednotlivých oblastiach činnosti združenia.

Riadny člen je povinný:

 • dodržiavať stanovy Ambrely a od nich odvodené vnútorné predpisy,
 • dodržiavať závery vyplývajúce z rozhodnutia členskej schôdze Platformy,
 • platiť ročné členské príspevky vo výške schválenej členskou schôdzou,
 • dodržiavať princípy Kódexu etiky a zodpovednosti Platformy rozvojových organizácií – Ambrely.

Pozorovateľ má právo:

 • zúčastňovať sa na aktivitách Ambrely,
 • zúčastňovať sa na rokovaniach členskej schôdze Ambrely, avšak bez práva hlasovať, navrhovať kandidátov a byť volený do volených funkcií.

Pozorovateľ je povinný:

 • dodržiavať stanovy Ambrely a od nich odvodené vnútorné predpisy,
 • dodržiavať závery vyplývajúce z rozhodnutia členskej schôdze Platformy,
 • platiť ročné členské príspevky vo výške schválenej členskou schôdzou,
 • dodržiavať princípy Kódexu etiky a zodpovednosti Platformy rozvojových organizácií – Ambrely.

Členské príspevky riadnych členov a pozorovateľov

 

Časť príjmov, z ktorých je Platforma rozvojových organizácií – Ambrela čiastočne financovaná, tvoria príspevky členských organizácií, rôzne granty, projekty a programy, o ktoré sa Platforma uchádza v konkurenčnom prostredí iných záujemcov. V zmysle Stanov Platformy rozvojových organizácií – Ambrely je členský príspevok odvodený od príjmov a formy členstva organizácie. Členský príspevok sa v júli 2023 pozmenil (po dekáde bezo zmien navyšovania). Aktuálne je stanovený v nasledovnej výške:

1. Výška členského príspevku riadneho člena je odvodená od výšky jeho obratu (výnosov, resp. príjmov) za predchádzajúci kalendárny (hospodársky) rok nasledovne:

2. Výška členského príspevku pozorovateľa je taktiež odvodená od výšky jeho obratu (výnosov, resp. príjmov) za predchádzajúci kalendárny (hospodársky) rok nasledovne:

3. V roku prijatia organizácie za riadneho člena alebo pozorovateľa je výška členského príspevku určená ako pomerná časť príslušnej sumy, vyrátaná podľa počtu celých mesiacov príslušného roka. Splatnosť prvého členského príspevku je do konca roka, v ktorom bol riadny člen alebo pozorovateľ prijatý.

4. Riadni členovia i pozorovatelia sú pozvaní dobrovoľne prispieť vyššou sumou ako minimálnou čiastkou v rámci svojich možností.

Postup pri platbe

Obrat pre výpočet členského príspevku riadneho člena pre daný rok je určený k 31.12. predošlého roku podľa účtovnej uzávierky riadneho člena.

Postup pre riadnych členov:

• Ambrela zasiela výzvu na úhradu členského príspevku do 15. apríla roka, za ktorý sa členský príspevok platí. Výzva obsahuje návratku.

• Riadny člen oznámi Ambrele vyplnením a zaslaním návratky výšku obratu a dátum zostavenia účtovnej závierky za predchádzajúci rok do 30 dní od zostavenia účtovnej závierky.

• Členský príspevok je splatný najneskôr do 31. júla roka, za ktorý sa členský príspevok platí.

• V prípade, že riadny člen nezostaví do dňa splatnosti členského príspevku účtovnú závierku za predchádzajúci rok, vychádza sa pri stanovení výšky členského príspevku z údajov poslednej známej zostavenej účtovnej závierke, o čom riadny člen informuje Ambrelu.

Postup pre pozorovateľov:

• Ambrela zasiela výzvu na úhradu členského príspevku do 15. apríla roka, za ktorý sa členský príspevok platí.

• Členský príspevok je splatný do 31. júla roka, za ktorý sa príspevok platí.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE