História

2020

 • V Ambrele pod vedením výkonného tajomníka, Daniela Kabu, pokračujeme v naštartovaných reformách štruktúry Ambrely v rámci zlepšenia nášho fungovania;
 • Boli zvolané hneď v januári prvé pracovné skupiny pre Globálne vzdelávanie aj pre Humanitárnu pomoc a rozvojovú spoluprácu, a predstavené ročné akčné plány.
 • Po februárových parlamentných voľbách zasiela Ambrela zostavovateľom novej vlády list s témami a výzvami, týkajúcimi sa zahraničnej politiky SR a rozvoja, ktoré by nemali chýbať v programovom vyhlásení a stratégii vlády na najbližšie štyri roky. Takisto bol za oddelenie Globálneho vzdelávania zaslaný list ministrovi školstva.
 • V súvislosti so šírením koronavírusu v SR prešiel tím Ambrely na ‚home-office‘ režim, v marci zostavil koordinačný tím a aktualizovaný súpis aktivít členských a pozorovateľských organizácií Ambrely, ktoré pomáhajú s bojom proti koronavírusu v teréne, prevenciou, mentálnou hygienou, pomocou starším a marginalizovaným skupinám v krajine, ako aj s online vzdelávaním detí doma.
 • V júli sme sa zúčastnili 7. schôdze Zahraničného výboru Národnej rady SR. Na programe bolo práve informovanie o agende rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci (v rámci ODA SR). Výkonný tajomník Ambrely, Daniel Kaba, na stretnutí vystúpil a predstavil poslancom a poslankyniam poslanie, činnosť Ambrely, ako aj jej členských organizácií a význam rozvojovej spolupráce.
 • V lete sme vydali publikáciu ‘Textilný a odevný priemysel – Problémy a riešenia’ v spolupráci s INCIEN ako súčasť projektu ‘Coherent Europe for Sustainable Development’, podporeného z prostriedkov EuropeAid.
 • Pokračujeme v kampani Tváre migrácie (Faces of Migration) v rámci medzinárodného projektu ‚Globálne ciele a migrácia‘, podporeného zo zdrojov EK v programe DEAR – zrealizovaných bolo 5 tematických webinárov počas leta, prebehla Focusová skupina na tému humanitárnej pomoci na Blízkom východe, boli vydané 3 publikácie (O migrácii a rozvoji; o Rozvojovom dobrovoľníctve v ktajinách ovplyvnených migráciou; o humanitárnej pomoci SR v Libanone); V lete boli v online priestore odprezentovaní mladí ambasádori kampane Tváre migrácie.
 • V auguste po výbuchu liadku v Bejrúte sme koordinovali verejné zbierky našich 6 organizácií a aktualizovali zoznam s formami pomoci obyvateľstvu priamo v Libanone.
 • V rámci iniciatívy Bridge 47 na Slovensku vyvíjame počítačovú hru k téme globálneho vzdelávania a výchove k aktívnemu občianstvu; v septembri realiyujeme podujatie Meet’N’GO na tému tímovej práce, nových partnerstiev a networkingu.

2019

 • V Platforme mimovládnych rozvojových organizácií (PMVRO) nastupuje nový výkonný tajomník, Daniel Kaba,
 • PMVRO štartuje potrebný proces rebrandingu, vytvorenia zrozumiteľnej značky na lepšiu komunikáciu so stakeholdermi, po členskej schôdzi sa menia stanovy PMVRO,
 • PMVRO vyvíja advokačné aktivity, aktívne rokuje na pôde MZVaEZ SR, EK a EP; pripravuje reakciu na hodnotenie OECD/DAC Peer review a na Správu Vlády SR k tomuto materiálu; reakciu k výraznejšiemu zapojeniu sa Eximbanky SR do procesu rozvojovej spolupráce; takisto reakciu k tvorbe nového návrhu tzv. rámcových kontraktov,
 • Ambrela v lete realizuje kampaň so zameraním na motivovanie ku znižovaniu spotreby a k udržateľnému životnému štýlu: No nekúp to!,
 • Odštartovali sme kampaň Tváre migrácie (Faces of Migration) v rámci medzinárodného projektu ‚Globálne ciele a migrácia‘, podporeného zo zdrojov EK v programe DEAR;
 • Ambrela realizuje evaluáciu procesu humanitárnej pomoci v SR,
 • Pracovná skupina PMVRO pre globálne vzdelávanie realizuje výskum vnímania tém GRV na školách,
 • PMVRO sa aktívne podieľa na tvorbe Stratégie oficiálnej rozvojovej spolupráce SR, ako aj ďalších dôležitých strategických dokumentov,
 • PMVRO sa mení na Platformu rozvojových organizácií – Ambrelu.
 • Podarilo sa nám v októbri zorganizovať v rámci budovania kapacít pre našich členov prestížny ‚NGO leadership workshop‘.
 • Na koncoročnej členskej schôdzi v decembri sme schválili novú Stratégiu Ambrely na najbližšie obdobie.
 • V rámci advokačných úspechov sa nám podarilo dosiahnuť navýšenie výziev SAMRS o 1,4 milióna eur; Rámcové kontrakty budú aj vďaka Ambrele spustené, a to pilotne pre Keňu ako programovú krajinu ODA.

2018

 • PMVRO sa podieľa na tvorbe Národných priorít implementácie Agendy 2030 a zúčastňuje sa podávanie prvej dobrovoľnej správy SR o stave implementácie Agendy 2030 na pôde OSN v New Yorku.
 • PMVRO sa zúčastňuje prvého hodnotenia oficiálnej rozvojovej pomoci SR hodnotiacou komisiou OECD (OECD DAC Peer Review).
 • PMVRO sa aktívne podieľa na tvorbe Stratégie oficiálnej rozvojovej spolupráce SR po roku 2019.

2017

 • PMVRO sa podieľa na tvorbe Návrhu postupu vnútroštátnej implementácie Agendy 2030 a stáva sa členom Rady vlády pre Agendu 2030.
 • PMVRO vo svojej publikácii Aidwatch 2017 spracováva niekoľko konkrétnych odporúčaní k lepšiemu fungovaniu slovenskej humanitárnej pomoci, či administrovaniu projektov oficiálnej rozvojovej pomoci SR pod značkou SlovakAid.

2016

 • PMVRO sa venuje témam Cieľov udržateľného rozvoja Agendy 2030 a koherencie politík pre rozvoj.
 • PMVRO realizuje kampaň Vyber Si k udržateľnej výrobe (tiež mení názov Facebook fanpage Platformy MVRO podľa kampane na: Vyber si) a spotrebe a v spolupráci so SME.sk spúšťa sériu interaktívnych článkov v sekcii SVET INAK.
 • PMVRO sa spolupodieľa na Koncepcii implementácie Agendy 2030 v medzinárodnom prostredí.

2015

 • PMVRO aktívne propaguje tému rozvojovej spolupráce počas Európskeho roka rozvoja 2015.
 • PMVRO sa zasadzuje za šírenie 17 Cieľov udržateľného rozvoja, ktoré prijali lídri celého sveta v septembri 2015 na historickom samite OSN v New Yorku.

2013-2014

 • PMVRO pripravuje podkladový materiál pre tvorbu programového dokumentu (tzv. country strategy paper) pre Keňu a Afganistan.
 • Pripravuje dokument s argumentmi pre zachovanie Južného Sudánu ako projektovej krajiny ODA SR.
 • PMVRO pripravuje podkladový materiál s východiskami k príprave novej Strednodobej stratégie ODA SR na roky 2014 – 2018.
 • Platforma sa zapája do nového EuropeAid projektu Európa hľadá súlad medzi svojimi politikami pre férovejší svet. Viac informácií v článku Koherencia politík pre rozvoj.
 • PMVRO organizuje v Bratislave celodenné podujatie pre širokú verejnosť Rozvojový deň 2013 – pri príležitosti desiateho výročia jej vzniku a založenia programu SlovakAid.
 • PMVRO spúšťa svoju prvú spoločnú verejnú zbierku so symbolom žirafy v rámci kampane ŽI FÉR, vďaka ktorej v nasledujúcom roku podporí sedem rozvojových a vzdelávacích projektov na Slovensku a v rozvojových krajinách

2012

 • Vláda schvaľuje Národnú stratégiu globálneho vzdelávania na roky 2012 – 2016, ku ktorej vypracovala podklady práve Platforma MVRO.

2011

 • PMVRO vedie verejný konzultačný proces na vytvorenie Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie. Jej príprave predchádza analýza stavu globálneho vzdelávania na úrovni formálneho i neformálneho vzdelávania.
 • Platforma vydáva svoju prvú správu o stave poskytovania rozvojovej pomoci na Slovensku.
 • Platforma mimovládnych rozvojových organizácií v rámci pracovnej skupiny Dobrovoľníctvo vypracúva odporúčania k vytvoreniu národného programu vysielania dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v rámci oficiálnej rozvojovej spolupráce.
 • PMVRO spolu s členskými organizáciami aktívnymi v Južnom Sudáne organizujú verejné podujatia pri príležitosti jeho vzniku ako samostatného štátu. Workshop o rozvojovej spolupráci v Južnom Sudáne prináša závery o tom, ako ju v krajine zefektívniť. S podporou platformy tam vycestuje aj redaktor denníka SME Matúš Krčmárik.
 • Platforma organizuje Roadshow SlovakAid Slovensko pomáha. Vo viacerých slovenských mestách sa konajú besedy s rozvojovými dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami, spolu s výstavou hračiek detí z rozvojových krajín a výstavou fotografií z projektov SlovakAid.
 • Platforma organizuje prvý ročník fotografickej súťaže Ľudské práva v rozvojovej spolupráci.
 • PMVRO aktívne pracuje s médiami. V rámci svojich projektov podporuje cesty novinárov do rozvojových krajín.
 • PMVRO organizuje v rámci projektu V4Aid – Spoločná podpora Miléniovým rozvojovým cieľom druhú cestu poslancov Národnej rady SR do Etiópie.

2010

 • Platforma mimovládnych rozvojových organizácií a Ministerstvo zahraničných vecí SR podpisujú Memorandum o porozumení, ktoré uznáva združenie za oficiálneho partnera MZV SR a definuje všeobecný rámec spolupráce v oblasti poskytovania rozvojovej a humanitárnej pomoci.
 • PMVRO vypraví deväť slovenských dobrovoľníkov do Gruzínska, Mongolska, Vietnamu a do Kene. Pilotný Program na vysielanie dobrovoľníkov realizuje sekretariát platformy v spolupráci so štyrmi členskými organizáciami: Človek v ohrození, eRko, SAVIO a Tabita.
 • PMVRO sa stáva signatárom Kódexu podávania správ a používania obrazového materiálu. Viac informácii v Návode ako šíriť informácie.

2009

 • PMVRO aktívne pripomienkuje pripravovaný Zákon o dobrovoľníctve.
 • PMVRO vydáva prvé číslo bulletinu Rozvojová pomoc.

2008

 • Platforma mimovládnych rozvojových organizácií sa stáva partnerom trojročného projektu krajín V4 pod názvom To Act you Have to Know. Jeho cieľom je zapojiť do diskusie o rozvojovej spolupráci novinárov, politikov a vysokoškolských študentov.
 • PMVRO sa podieľa na tvorbe Strednodobej stratégie ODA na roky 2009 – 2013.
 • PMVRO organizuje prvú pracovnú cestu poslancov a verejných činiteľov krajín V4 do Etiópie.

2007

 • Platforma mimovládnych rozvojových organizácií konzultuje a pripomienkuje Zákon o oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA). Zákon v decembri schvaľuje všetkých 142 prítomných poslancov Národnej rady SR.

2006

 • Platforma mimovládnych rozvojových organizácií spolupracuje s Ministerstvom zahraničných vecí SR na príprave systému Oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA, z angl. Official Development Assistance).
 • Platforma sa zapája do iniciatívy hodnotenia poskytovanej pomoci AidWatch, ktorú realizuje CONCORD.

2005

 • PMVRO sa zapája do medzinárodnej iniciatívy Make Poverty History, u nás s kampaňou Slovensko bez chudoby.
 • Pre verejnosť PMVRO pripravuje prvý ročník podujatia Rozvojový deň na Slovensku. Ponúka prehľad podujatí organizovaných v rámci rozvojových dní na Slovensku v období od 2005 – 2013.
 • PMVRO organizuje prvý Národný seminár o globálnom vzdelávaní.

2004

 • PMVRO začala projekt zameraný na poslancov NR SR a europoslancov podporený SlovakAid –Trust Fund.

2003

 • Neformálna platforma teraz už pätnástich rozvojových organizácií sa transformuje do záujmového združenia právnických osôb. Spísané sú prvé Stanovy PMVRO.
 • PMVRO je jedným z osemnástich zakladajúcich členov CONCORD-u – Európskej konfederácie mimovládnych rozvojových a humanitárnych organizácií.
 • PMVRO sa stáva partnerom Ministerstva zahraničných vecí SR v oblasti rozvojovej spolupráce.

1998 – 2002

 • Vzniká neformálna iniciatíva Platformy mimovládnych rozvojových organizácií (MVRO), ktorá má deväť členov.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
Hospodárské noviny