História

2024

 • Hneď koncom januára sme zrealizovali Členskú schôdzu platformy Ambrela, ktorá sa venovala témam: Ročný akčný plán na 2024, Finančný plán 2024, Správa o činnosti za 2023, stanovisko Kontrolnej komisie, voľby do Predsedníctva a prijímanie nového člena (Mareena).
 • Dňa 22. februára sme zorganizovali v Bratislave ‘commemoration’ event s názvom Dva roky vojny, ktorým sme si pripomenuli nielen dva roky vojny na Ukrajine, ale i dva roky pomoci našich organizácií u východného suseda. Ocenili sme tri humanitárne osobnosti.
 • V marci sme zrealizovali spoločné Strategické plánovanie na roky 2025–2030 a zamýšľanie sa nad tým, čo chceme ako platforma robiť, a ako naše ciele dosahovať. Tento proces chceme robiť v čo najväčšej miere spoločne s členmi a pozorovateľmi Ambrely, preto sme uvítali vašu aktívnu účasť sa do tohto procesu zapojiť.
 • V apríli sme zrealizovali stretnutie Pracovných skupín Ambrely pre Globálne vzdelávanie (PS GV) a jej pokračovanie naplánovali pre veľký úspech aj na koniec mája.  Absolvovali sme niekoľko advokačných stretnutí v Bruseli, Prahe a vo Viedni, ako aj zasadnutí Komory MNO. Zapojili sme sa do kampane #ajJaSomMimovladka. Úspešne sme zrealizovali kurz na tému Líderstvo v neziskovkách (12. apríla).
 • Začiatkom mája (9. mája) sme zrealizovali tréning pre náš sektor na tému využitia umelej inteligencie v našej práci. Zrealizovali sme aj stretnutia Pracovnej skupiny pre Rozvojovú spoluprácu a humanitárnu pomoc (PS RSHP), ako aj Komunikačnej pracovnej skupiny (PS Kom) k téme euro-volieb.
 • V júni (4.6.) sme zrealizovali živú diskusiu v spolupráci so Živicou na tému pokračovania pomoci Ukrajine po euro-voľbách. Na Valnom zhromaždení CONCORD Europe bol náš výkonný tajomník, Daniel Kaba, zvolený do správnej rady tejto európskej konfederácie, venujúcej sa medzinárodnej rozvojovej organizácii a trvalo udražateľnému rozvoju. Tiež sme zorganizovali letnú Členskú schôdzu Ambrely (13. júna), kde sme za riadneho člena prijali organizáciu Tenenet. Venovali sme sa aj stratégii Ambrely, stenšovaniu priestoru pre občiansku spoločnosť a humanitárnej pomoci v rámci SR.

2023

 • Hneď v januári sme absolvovali sériu dôležitých advokačných stretnutí a stretnutia Pracovných skupín Ambrely (PS GV, PS HP UA, PS RS-HP) v záujme naplánovania aktivít na rok 2023. Zástupcovia a zástupkyne Ambrely sa stretli s prezidentkou SR, Zuzanou Čaputovou, pričom s ňou hovorili najmä o postavení mimovládnych organizácií v SR a riešenia humanitárnej krízy v dôsledku vojny na Ukrajine. Predsedníctvo Ambrely sa tiež stretlo na pôde MZVaEZ SR s ministrom zahraničia, Rastislavom Káčerom, s ktorým diskutovali o možnostiach navýšenia financií na ODA SR a zlepšovania systému zahraničnej pomoci SR. V rámci Dev4Co projektu s podporou IVF sme pripravili webinár k možnostiam EU financovania projektov vo V4 regióne.
 • Na február až marec sme pripravili osvetovú kampaň ‚Všetci sa máme čo učiť‘ v rámci projektu ‚Eduglobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania‘ s podporou ACF – Slovakia. Pozostávala z videí, živých tematických diskusií a prezentácií vzdelávacích organizácií Ambrely s cieľom poukázať na potrebu implementovania globálneho vzdelávania na školách aj celoživotného vzdelávania dospelých mimo škôl. Koncom februára sme si pripomenuli rok vojny na Ukrajine, ale i rok pomoci Ukrajine – naším podujatím: Rok vojny na Ukrajine – ako Slovensko pomáhalo v spolupráci s ÚSV ROS a vďaka podpore SR pod značkou SlovakAid.
 • V marci sme zrealizovali druhú zo živých kampaňových diskusií k téme aktivizmu mladých a potrebe globálneho vzdelávania. Zúčastnili sme sa Európskeho humanitárneho fóra v Bruseli. Aktualizujeme smernicu k Humanitárnemu koridoru na Ukrajine, ale zároveň sa advokačne venujeme aj Subsaharskej Afrika – spolu s členmi sme pripravili Stanovisko rozvojových organizácií a Ambrely k návrhu MZVaEZ na utlmenie ODA SR v Keni.
 • V apríli sme zrealizovali advokačné stretnutia so slovenskou veľvyslankyňou SR v Keni, ako aj s ukrajinským veľvyslancom na Slovensku. Získali sme malý grant na pokračovanie koordinácie Humanitárneho koridoru. Pripravovali sme záverečné aktivity a podujatia k projektom V4DEvCo (medzinárodnú konferenciu v Bratislave o financovaní rozvojových projektov na 25.5.) s podporou IVF a EduGlobe (dvojdňovú sériu workshopov ku globálnemu vzdelávaniu na 22.-23.6.) s podporou ACF–Slovakia.
 • V máji sme absolvovali monitorovaciu cestu na Ukrajinu po vybraných projektoch partnerov a organizácií Ambrely (Človek v ohrození a Spišská katolícka charita). Koncom mája sme zároveň zorganizovali s partnermi z nášho projektu V4DevCo s podporou IVF: V4 konferenciu o financovaní rozvojovej spolupráce.
 • V júni sme po zničení Kachovskej priehrady pomáhali s plánovaním a koordinovaním distribúcie humanitárnej pomoci do Chersonskej oblasti. Naše organizácie vyhlásili Osem zbierok pomoci núdznym na Ukrajine. Zároveň sme uzatvárali projekt EduGlobe s podporou ACF–Slovakia dvojdňovým odborným seminárom k témam globálneho vzdelávania vo Sv. Jure.
 • Počas celého leta a jesene budeme aktívne pracovať na prípravách našej konferencie ADF – Ambrela development forum, ktorá sa uskutoční dňa 8. novembra v Bratislave v rámci SlovakAid development samit-u.
 • Naša Platforma rozvojových organizácií – Ambrela oslávila 4. októbra v bratislavskom Vodárenskom múzeu 20. výročie svojho vzniku. Na podujatí sme si zaspomínali na uplynulé dekády fungovania Platformy MVRO a ocenili prácu jej zakladateľov i bývalého vedenia.
 • Dňa 8. novembra 2023 zorganizovala na pôde FiF UK v Bratislave naša Ambrela jednodňovú medzinárodnú konferenciu ‘Ambrela Development Forum (ADF) – Crisis Response and Beyond‘. Takmer 200 medzinárodných expertiek a expertov na rozvoj z dvadsiatich krajín analyzovalo v ôsmich panelových diskusiách dosahy prebiehajúcich kríz na oblasti Európy aj mimo nej a zároveň hľadať riešenia, ako aj odporúčania pre sektor humanitárnej pomoci, rozvojovej spolupráce a výchovy ku globálnemu občianstvu.
 • V decembri prebiehali stretnutia Pracovných skupín Ambrely pre Rozvojovú spoluprácu a humanitárnu pomoc (PS RSHP), ako aj pre Globálne vzdelávanie (PS GV). Prebehlo aj stretnutie Komunikačnej skupiny (PS Kom).
 • Naďalej plánujeme advokačné stretnutia na ministerstvách. Pracujeme aj na posilnení financovania a fundraisingu pre Ambrelu.

2022

 • Od januára sme intenzívne pracovali na príprave programu medzinárodnej konferencie z dielne našej Ambrely v spolupráci s MZVaEZ SR pod názvom Ambrela development forum (ADF), ktoré sa uskutoční v dňoch 23.-24. mája 2022 v Bratislave s podporou EÚ a SR cez SlovakAid.
 • Vo februári sme odštartovali nový projekt na budovanie kapacít národných platforiem krajín V4 s podporou Medzinárodného vyšehradského fondu. Zároveň realizujeme ďalšie aktivity k príprave a realizácii Národnej stratégie Globálneho vzdelávania v SR v rámci projektu EduGlobe s podporou ACF – Slovakia. O pár mesiacov budeme tiež uzatvárať dva veľké európske projekty v rámci subgrantovej schémy EURODAD a programu DEAR, takže finalizujeme aktivity a reporting.
 • Od začiatku vojenskej invázie Ruska na Ukrajinu (z dňa 24. februára 2022) pôsobí naša Ambrela ako iniciátor a zároveň koordinátor pracovnej skupiny pre oblasť humanitárnej pomociAmbrela zbiera a vyhodnocuje informácie od svojich členov, pozorovateľov a ich ukrajinských partnerov, pričom sa snaží pracovať na zabezpečení bezpečného koridoru a účinnej distribúcie humanitárnej pomoci na druhej strane hraníc. Aby si Ambrela plnila nielen svoju advokačnú, ale aj komunikačnú úlohu, na webe sme pripravili komplexný zoznam aktivít, ktoré naše organizácie práve teraz v rámci pomoci Ukrajine realizujú, ako aj zoznam ich zbierok pomoci, ktoré možno podporiť. Zapojili sme sa aktívne do celonárodnej iniciatívy Kto pomôže Ukrajine?.
 • V marci sme zrealizovali nespočet online stretnutí Pracovných skupín pre koordináciu humanitárnej pomoci na Ukrajinu a slovensko-ukrajinské hranice. Dva víkendy sme trávili aj výjazdom na hraničné prechodmi za našimi členmi a pozorovateľmi. Zrealizovali sme aj online diskusiu s názvom: Vojna na Ukrajine: Ako Slovensko pomáha ľuďom na úteku’ (záznam je na Facebooku aj na YouTube). Pripravujeme program našej medzinárodnej konferencie ADF, ktorá bude reflektovať dôsledky invázie na Ukrajinu a súvisiacej humanitárnej krízy. V marci 2022 tiež vznikol náš materiál pre školy: edu kit s názvom Čo nám ukazuje kampaň ‚Tváre migrácie‘ (k prečítaniu je tu), ako aj media kit – podklad pre médiá k projektu Globálne ciele a migrácia (k prečítaniu tu).
 • V apríli sme zrealizovali stretnutie Pracovnej skupiny pre globálne vzdelávanie (PS GV) aj pravidelné piatkové stretnutia Pracovných skupín humanitárnej pomoci pre Ukrajinu. Zrealizovali sme ďalšiu online diskusiu, týkajúcu sa informovania o vojne na Ukrajine a začleňovania politiky do našich škôl (záznam je na Facebooku aj na YouTube). Nebudú chýbať ani naše dôležité advokačné aktivity na úrovni SR a EÚ, týkajúce sa aktuálnej humanitárnej krízy na Ukrajine, ktorá sa odohráva v tesnej blízkosti Európskej únie – jedného z najbohatších regiónov sveta, a najmä jedného z najväčších poskytovateľov humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce vôbec.
 • V dňoch 23. a 24. mája 2022 sme zrealizovali v Bratislave medzinárodnú konferenciu Ambrela Development Forum (ADF), ktorá reflektovala súčasnú humanitárnu krízu, vyplývajúcu z vojenskej invázie na Ukrajinu. Počas oboch dní ADF sme sa venovali rôznym aspektom a dosahom tejto krízy na občiansku spoločnosť v regióne, ako aj fungovanie zapojených humanitárnych organizácií (viac info o ADF tu).
 • V júni sme stihli absolvovať niekoľko advokačných stretnutí na úrovni SR aj EÚ, tiež pracovných ciest do Bruselu a zorganizovať Letnú členskú schôdzu Ambrely. Zrealizovali sme dve online diskusie na aktuálnu tému napĺňania SDGs v čase humanitárnej krízy a aj na tému svetových edu-inšpirácií. Uzatvorili sme trojročný európsky projekt Globálne ciele a migrácia s kampaňou Tváre migrácie. Viac o jeho výstupoch tu.
 • Po letnom režime sme pokračovali v advokačných i osvetových aktivitách na najbližší polrok (vrátane napredovania v tvorbe Národnej stratégie globálneho vzdelávania v SR a informačnej kampane z projektu EduGlobe). V septembri sme zorganizovali online diskusiu o vplyve vládnej krízy na prácu mimovládok a v novembri zasa diskusiu o klimatickej výchove a globálnom vzdelávaní. Viac o diskusiách s podporou ACF – Slovakia a SlovakAid tu.
 • V novembri sme spoluorganizovali vo Svätom Jure ‘Medzinárodné odborné kolokvium o globálnom vzdelávaní’ – v súvislosti s predložením novej Národnej stratégie globálneho vzdelávania (NS GV) pre Slovenskú republiku. Špeciálnym hosťom novembrového kolokvia o GV bol aj nórsky expert na globálne vzdelávanie a partner Ambrely v projekte EduGlobe – Dr. Robert J. Didham – riaditeľ Centra pre kolaboratívne učenie pre trvalo udržateľný rozvoj Univerzity INN. Viac o kolokviu aj o Pracovných skupinách Ambrely pre GV tu.
 • V decembri sme stihli zorganizovať koncoročnú zimnú členskú schôdzu Ambrely v online aj offline podobe. Počet pozorovateľov a členov sa ustálil na čísle 30. Viac o jej priebehu tu. Zároveň za 10 mesiacov trvania vojny prepravili člrnovia Pracovnej skupiny Ambrely pre oblasť humanitárnej pomoci na Ukrajinu 5000 ton humanitárnej pomoci v hodnote 9,82 milióna eur.

2021

 • V januári sme pracovali na akčných plánoch a advokačnej stratégii Ambrely, ktoré boli následne odsúhlasené na stretnutiach jednotlivých pracovných skupín.
 • Vo februári sme zrealizovali masívnu osvetovú kampaň Tváre migrácie v rámci projektu Globálne ciele a migrácia, podporeného zo zdrojov EÚ cez program DEAR. Šlo primárne o zverejnenie dvoch videí na tému rozmanitosti chutí a tolerancie v športe, ktoré boli podporené troma tematickými online diskusiami na tému vzdelávania o rozmanitosti, práce humanitárnych a rozvojových organizácií v nízkopríjmových krajinách, postihnutých humanitárnou krízou a nútenou migráciou, ako aj témy komunikácie citlivých kampaní v onlajne. Sledovanosť diskusií sa vyšplhania na desiatky tisíc pozretí, videá mali sledovanosť okolo dvestotisíc a otvorili verejnú diskusiu o migrácii a integrácii cudzincov a cudziniek v SR.
 • V marci prebehlo stretnutie Predsedníctva Ambrely so štátnou tajomníčkou ministerstva zahraničia, Ingrid Brockovou. Advokujeme v prospech členov a pozorovateľov v rámci reagovania na zverejnené grantové výzvy SAMRS na rok 2021. Takisto sa štyri členské organizácie s našou podporou spojili do iniciatívy Spolu pre Etiópiu, aby spoločným úsilím obrátili pozornosť médií i verejnosti na vojenský konflikt v regióne Tigraj. Svojimi darmi mohla celý mesiac slovenská verejnosť podporiť doručenie humanitárnej pomoci tamojším partnerom. Ku konfliktu na severe Etiópie prebehla tiež špeciálna online diskusia z našej dielne (za účasti Veľvyslanca SR v Etiópii). Vďaka našim osvetovým a advokačným aktivitám sa podarilo získať vyjadrenie rezortu diplomacie, a následnú finančnú podporu zbierky (sumou dvadsaťtisíc eur).
 • V apríli prebehlo advokačné stretnutie Ambrely na Ministerstve vnútra SR na tému stratégie humanitárnej pomoci SR. Na koniec apríla je tiež naplánovaná ďalšia online diskusia v spolupráci s časopisom .týždeň z projektu Globálne ciele a migrácia – na tému riešenia konfliktu na Ukrajine. Vydali sme Monitorovaciu správu o napĺňaní Agendy 2030 a riešení migrácie v SR z pera Zuzany Števulovej a Daniela Kabu. Takisto sa expert na globálne vzdelávanie, Jakub Žaludko, za Ambrelu aj sieť Bridge 47 zúčastnil niekoľkých dôležitých rokovaní a plánovaní na úrovni EÚ i SR (napríklad k návrhu Národnej stratégie o GV SR). Vydali sme kritický komentár na úrovni SR i EÚ k Správe OECD/DAC o výdavkoch na ODA, ktorá síce vzrástla, ale vzhľadom na aktuálne globálne krízy to stále nestačí. Vyšla tiež Ročenka SFPA, kde má k trendom v rozvojovej oblasti a ODA SR článok aj výkonný tajomník Ambrely, Daniel Kaba.
 • Začiatkom mája sme absolvovali jarnú Členskú schôdzu, kde sa členovia a pozorovatelia mohli vyjadriť k hospodáreniu aj akčnému plánu Ambrely, predstavil sa Sekretariát, Predsedníctvo Ambrely a aj zástupkyňa Ambrely, Dana Mareková, s Európskou zelenou dohodou. Prijímali sme medzi nás nového pozorovateľa, Spišskú katolícku charitu, a status pozorovateľa opustila Nadácia Pontis, je nás teda už 28.
 • Koncom mája absolvovali traja zástupcovia Ambrely (vrátane výkonného tajomníka) štátnu cestu SR do Libanonu, kde si delegácia pozrela implementáciu projektov ADRA Slovensko a VŠ sv. Alžbety v teréne. Ako follow-up na túto cestu pripravujeme na polovicu júna online diskusiu o zmierňovaní Sýrskej krízy slovenskými projektmi a aktivitami.
 • Koncom mája Ambrela v rámci siete Bridge 47 online high-level event na EÚ leveli v oblasti globálneho vzdelávania a výchovy k občianstvu s názvom Imagine 4.7, v júni to bude podobný event na EÚ úrovni – panelová diskusia s názvom Towards a coherent European approach on Target 4.7, zároveň na júl čaká side event ako súčasť podujatia HLPF k napĺňaniu Agendy 2030 v New Yorku.
 • Začiatkom júna sme obsolvovali stretnutie s budúcou veľvslankyňou SR v Keni, ktorú zaujímal názor zástupcov a zástupkýň Ambrely na rámcové kontrakty, regionálny fokus ODA SR a sektorové priority v Keni a pridružených krajinách. Stretnutia sa zúčastnilo desať našich organizácií, čo považujeme za veľký úspech. V druhej polovici júna sme zorganizovali aj online diskusiu o riešeniach Sýrskej krízy slovenskými humanitárnymi projektmi s top expertmi a expertkami.
 • V júli sme absolvovali niekoľko advokačných stretnutí na pôde ministerstva zahraničia, ale aj s Veľvyslancom SR pri OSN v New Yorku, Michalom Mlynárom. Koncom júla sme sa vydali na novinársku cestu do partnerskej krajiny ODA SR – Libanonu. Dvaja zástupcovia mienkotvorných denníkov (Denník N a SME) z cesty vyprodukovali niekoľko pozoruhodných audio podcastov a printových reportáží, čím zviditeľnujú humanitárne aktivity SR v regióne, ako aj projekty členov Ambrely v praxi. Podobnú novinársku cestu chystáme i na jeseň, a to na Ukrajinu.
 • V auguste pokračovali advokačné stretnutia v snahe prípravy nášho Rozvojového fóra, ktoré by sa malo uskutočniť v máji 2022 na pôde a v spolupráci s ministerstvom zahraničia. Zároveň sa náš tím pripravoval na stretnutie konzorcia projektu Globálne ciele a migrácia, financovaného EÚ cez DEAR program.
 • V septembri sa výkonný tajomník, Daniel Kaba, spolu so zástupcami našich organizácií zúčastnil stretnutia s pápežom Františkom v Prezidentskej záhrade. Zároveň sme získali grant od Active Citizens Fund Slovakia pre náš projekt EduGlobe cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania.
 • V októbri sme absolvovali novinársku cestu na Ukrajinu za projektmi našich členov. A v rámci Týždňa mediálnej a informačnej gramotnosti (MIL) spracovali ponuku prednášok s media workshopmi pre stredné školy. Zároveň sme vydali dlhoočakávaný report AidWatch za rok 2020, ktorý hodnotí systém ODA SR, ponúka tiež odporúčania na zvýšenie efektivity rozvojovej spolupráce a solidarity SR vo svete.
 • K vydaniu AidWatch sme realizovali začiatkom novembra aj online diskusiu a niekoľko vystúpení v médiách. Zároveň sme sa zúčastnili stretnutí pracovných skupín na MZVaEZ SR k návrhu Stratégie humanitárnej pomoci SR, ako aj na pôde MŠVVaŠ SR k návrhu Národnej stratégie globálneho vzdelávania. Pri príležitosti Global Education Week 2021 sme zrealizovali online diskusiu pre verejnosť s názvom ‚Byť či nebyť matkou v stave klimatickej núdze’.Zároveň sme vďaka podpore ACF – Slovakia zrealizovali s nórskym partnerom z Univerzity INN: EduGlobe webinár pre členov pracovných skupín pre tvorbu Národnej stratégie globálneho vzdelávania SR.
 • V prvej polovici decembra sme úspešne zrealizovali jesennú Členskú schôdzu Ambrely, a tiež tematický MIL workshop – po úspechu na bratislavskej Škole dizajnu – tentoraz pre trnavské Gymnázium J. Hollého. Pripomienkovali sme niekoľko strategických dokumentov z dielne MZVaEZ SR a zrealizovali sme tiež online diskusiu na tému ‚Aké príbehy z post-konfliktných krajín prinášať slovenskej verejnosti‘.

2020

 • V Ambrele pod vedením výkonného tajomníka, Daniela Kabu, pokračujeme v naštartovaných reformách štruktúry Ambrely v rámci zlepšenia nášho fungovania;
 • Boli zvolané hneď v januári prvé pracovné skupiny pre Globálne vzdelávanie aj pre Humanitárnu pomoc a rozvojovú spoluprácu, a predstavené ročné akčné plány.
 • Po februárových parlamentných voľbách zasiela Ambrela zostavovateľom novej vlády list s témami a výzvami, týkajúcimi sa zahraničnej politiky SR a rozvoja, ktoré by nemali chýbať v programovom vyhlásení a stratégii vlády na najbližšie štyri roky. Takisto bol za oddelenie Globálneho vzdelávania zaslaný list ministrovi školstva.
 • V súvislosti so šírením koronavírusu v SR prešiel tím Ambrely na ‚home-office‘ režim, v marci zostavil koordinačný tím a aktualizovaný súpis aktivít členských a pozorovateľských organizácií Ambrely, ktoré pomáhajú s bojom proti koronavírusu v teréne, prevenciou, mentálnou hygienou, pomocou starším a marginalizovaným skupinám v krajine, ako aj s online vzdelávaním detí doma.
 • V júli sme sa zúčastnili 7. schôdze Zahraničného výboru Národnej rady SR. Na programe bolo práve informovanie o agende rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci (v rámci ODA SR). Výkonný tajomník Ambrely, Daniel Kaba, na stretnutí vystúpil a predstavil poslancom a poslankyniam poslanie, činnosť Ambrely, ako aj jej členských organizácií a význam rozvojovej spolupráce.
 • V lete sme vydali publikáciu ‘Textilný a odevný priemysel – Problémy a riešenia’ v spolupráci s INCIEN ako súčasť projektu ‘Coherent Europe for Sustainable Development’, podporeného z prostriedkov EuropeAid.
 • Pokračujeme v kampani Tváre migrácie (Faces of Migration) v rámci medzinárodného projektu ‚Globálne ciele a migrácia‘, podporeného zo zdrojov EK v programe DEAR – zrealizovaných bolo 5 tematických webinárov počas leta, prebehla Focusová skupina na tému humanitárnej pomoci na Blízkom východe, boli vydané 3 publikácie (O migrácii a rozvoji; o Rozvojovom dobrovoľníctve v ktajinách ovplyvnených migráciou; o humanitárnej pomoci SR v Libanone); V lete boli v online priestore odprezentovaní mladí ambasádori kampane Tváre migrácie.
 • V auguste po výbuchu liadku v Bejrúte sme koordinovali verejné zbierky našich 6 organizácií a aktualizovali zoznam s formami pomoci obyvateľstvu priamo v Libanone.
 • V rámci iniciatívy Bridge 47 na Slovensku vyvinul počítačovú hru RealTopia k téme globálneho vzdelávania a výchove k aktívnemu občianstvu. Oficiálne bude predstavená 10. decembra.
 • V septembri sme napriek korona-obmedzeniam zrealizovali podujatie Meet’N’GO na tému tímovej práce, nových partnerstiev a networkingu.
 • V októbri sme potvrdili dôležitosť dialógu medzi občianskym sektorom a ministerstvom zahraničia na stretnutí s vedením rezortu diplomacie. Potvrdili sme potrebu SR spoločne zabojovať s pandémiou Covid-19 a zachovať financovanie rozvojovej spolupráce.
 • V novembri sme zaslali dva listy vedeniu ministerstvu školstva i ministerstvu zahraničia v snahe prehĺbiť spoluprácu a dotknúť sa odporúčaniami otázky na na výšenia rozpočtu pre konkrétne výzvy, ako aj zrušenia spolufinancovania. Zrealizovali sme online stretnutia pracovných skupín pre globálne vzdelávanie, ako aj pre rozvojovú spoluprácu a humanitárnu pomoc. Zúčastnili sme sa online rokovaní GA Concord Europe aj DEAR GCE L&E hub.
 • Predstavili sme dva dôležité dokumenty – Výročnú správu za rok 2019 a komplexnú správu AidWatch 2020, ktorá hodnotí systém rozvojovej spolupráce SR. Zároveň sme absolvovali koncoročnú členskú schôdzu v prvej polovici decembra. Prijali sme tiež nového pozorovateľa: FairTrade Česko-Slovensko, čím sa počet organizácií Ambrely zvýšil na 28.

2019

 • V Platforme mimovládnych rozvojových organizácií (PMVRO) nastupuje nový výkonný tajomník, Daniel Kaba,
 • PMVRO štartuje potrebný proces rebrandingu, vytvorenia zrozumiteľnej značky na lepšiu komunikáciu so stakeholdermi, po členskej schôdzi sa menia stanovy PMVRO,
 • PMVRO vyvíja advokačné aktivity, aktívne rokuje na pôde MZVaEZ SR, EK a EP; pripravuje reakciu na hodnotenie OECD/DAC Peer review a na Správu Vlády SR k tomuto materiálu; reakciu k výraznejšiemu zapojeniu sa Eximbanky SR do procesu rozvojovej spolupráce; takisto reakciu k tvorbe nového návrhu tzv. rámcových kontraktov,
 • Ambrela v lete realizuje kampaň so zameraním na motivovanie ku znižovaniu spotreby a k udržateľnému životnému štýlu: No nekúp to!,
 • Odštartovali sme kampaň Tváre migrácie (Faces of Migration) v rámci medzinárodného projektu ‚Globálne ciele a migrácia‘, podporeného zo zdrojov EK v programe DEAR;
 • Ambrela realizuje evaluáciu procesu humanitárnej pomoci v SR,
 • Pracovná skupina PMVRO pre globálne vzdelávanie realizuje výskum vnímania tém GRV na školách,
 • PMVRO sa aktívne podieľa na tvorbe Stratégie oficiálnej rozvojovej spolupráce SR, ako aj ďalších dôležitých strategických dokumentov,
 • PMVRO sa mení na Platformu rozvojových organizácií – Ambrelu.
 • Podarilo sa nám v októbri zorganizovať v rámci budovania kapacít pre našich členov prestížny ‚NGO leadership workshop‘.
 • Na koncoročnej členskej schôdzi v decembri sme schválili novú Stratégiu Ambrely na najbližšie obdobie.
 • V rámci advokačných úspechov sa nám podarilo dosiahnuť navýšenie výziev SAMRS o 1,4 milióna eur; Rámcové kontrakty budú aj vďaka Ambrele spustené, a to pilotne pre Keňu ako programovú krajinu ODA.

2018

 • PMVRO sa podieľa na tvorbe Národných priorít implementácie Agendy 2030 a zúčastňuje sa podávanie prvej dobrovoľnej správy SR o stave implementácie Agendy 2030 na pôde OSN v New Yorku.
 • PMVRO sa zúčastňuje prvého hodnotenia oficiálnej rozvojovej pomoci SR hodnotiacou komisiou OECD (OECD DAC Peer Review).
 • PMVRO sa aktívne podieľa na tvorbe Stratégie oficiálnej rozvojovej spolupráce SR po roku 2019.

2017

 • PMVRO sa podieľa na tvorbe Návrhu postupu vnútroštátnej implementácie Agendy 2030 a stáva sa členom Rady vlády pre Agendu 2030.
 • PMVRO vo svojej publikácii Aidwatch 2017 spracováva niekoľko konkrétnych odporúčaní k lepšiemu fungovaniu slovenskej humanitárnej pomoci, či administrovaniu projektov oficiálnej rozvojovej pomoci SR pod značkou SlovakAid.

2016

 • PMVRO sa venuje témam Cieľov udržateľného rozvoja Agendy 2030 a koherencie politík pre rozvoj.
 • PMVRO realizuje kampaň Vyber Si k udržateľnej výrobe (tiež mení názov Facebook fanpage Platformy MVRO podľa kampane na: Vyber si) a spotrebe a v spolupráci so SME.sk spúšťa sériu interaktívnych článkov v sekcii SVET INAK.
 • PMVRO sa spolupodieľa na Koncepcii implementácie Agendy 2030 v medzinárodnom prostredí.

2015

 • PMVRO aktívne propaguje tému rozvojovej spolupráce počas Európskeho roka rozvoja 2015.
 • PMVRO sa zasadzuje za šírenie 17 Cieľov udržateľného rozvoja, ktoré prijali lídri celého sveta v septembri 2015 na historickom samite OSN v New Yorku.

2013-2014

 • PMVRO pripravuje podkladový materiál pre tvorbu programového dokumentu (tzv. country strategy paper) pre Keňu a Afganistan.
 • Pripravuje dokument s argumentmi pre zachovanie Južného Sudánu ako projektovej krajiny ODA SR.
 • PMVRO pripravuje podkladový materiál s východiskami k príprave novej Strednodobej stratégie ODA SR na roky 2014 – 2018.
 • Platforma sa zapája do nového EuropeAid projektu Európa hľadá súlad medzi svojimi politikami pre férovejší svet. Viac informácií v článku Koherencia politík pre rozvoj.
 • PMVRO organizuje v Bratislave celodenné podujatie pre širokú verejnosť Rozvojový deň 2013 – pri príležitosti desiateho výročia jej vzniku a založenia programu SlovakAid.
 • PMVRO spúšťa svoju prvú spoločnú verejnú zbierku so symbolom žirafy v rámci kampane ŽI FÉR, vďaka ktorej v nasledujúcom roku podporí sedem rozvojových a vzdelávacích projektov na Slovensku a v rozvojových krajinách

2012

 • Vláda schvaľuje Národnú stratégiu globálneho vzdelávania na roky 2012 – 2016, ku ktorej vypracovala podklady práve Platforma MVRO.

2011

 • PMVRO vedie verejný konzultačný proces na vytvorenie Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie. Jej príprave predchádza analýza stavu globálneho vzdelávania na úrovni formálneho i neformálneho vzdelávania.
 • Platforma vydáva svoju prvú správu o stave poskytovania rozvojovej pomoci na Slovensku.
 • Platforma mimovládnych rozvojových organizácií v rámci pracovnej skupiny Dobrovoľníctvo vypracúva odporúčania k vytvoreniu národného programu vysielania dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v rámci oficiálnej rozvojovej spolupráce.
 • PMVRO spolu s členskými organizáciami aktívnymi v Južnom Sudáne organizujú verejné podujatia pri príležitosti jeho vzniku ako samostatného štátu. Workshop o rozvojovej spolupráci v Južnom Sudáne prináša závery o tom, ako ju v krajine zefektívniť. S podporou platformy tam vycestuje aj redaktor denníka SME Matúš Krčmárik.
 • Platforma organizuje Roadshow SlovakAid Slovensko pomáha. Vo viacerých slovenských mestách sa konajú besedy s rozvojovými dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami, spolu s výstavou hračiek detí z rozvojových krajín a výstavou fotografií z projektov SlovakAid.
 • Platforma organizuje prvý ročník fotografickej súťaže Ľudské práva v rozvojovej spolupráci.
 • PMVRO aktívne pracuje s médiami. V rámci svojich projektov podporuje cesty novinárov do rozvojových krajín.
 • PMVRO organizuje v rámci projektu V4Aid – Spoločná podpora Miléniovým rozvojovým cieľom druhú cestu poslancov Národnej rady SR do Etiópie.

2010

 • Platforma mimovládnych rozvojových organizácií a Ministerstvo zahraničných vecí SR podpisujú Memorandum o porozumení, ktoré uznáva združenie za oficiálneho partnera MZV SR a definuje všeobecný rámec spolupráce v oblasti poskytovania rozvojovej a humanitárnej pomoci.
 • PMVRO vypraví deväť slovenských dobrovoľníkov do Gruzínska, Mongolska, Vietnamu a do Kene. Pilotný Program na vysielanie dobrovoľníkov realizuje sekretariát platformy v spolupráci so štyrmi členskými organizáciami: Človek v ohrození, eRko, SAVIO a Tabita.
 • PMVRO sa stáva signatárom Kódexu podávania správ a používania obrazového materiálu. Viac informácii v Návode ako šíriť informácie.

2009

 • PMVRO aktívne pripomienkuje pripravovaný Zákon o dobrovoľníctve.
 • PMVRO vydáva prvé číslo bulletinu Rozvojová pomoc.

2008

 • Platforma mimovládnych rozvojových organizácií sa stáva partnerom trojročného projektu krajín V4 pod názvom To Act you Have to Know. Jeho cieľom je zapojiť do diskusie o rozvojovej spolupráci novinárov, politikov a vysokoškolských študentov.
 • PMVRO sa podieľa na tvorbe Strednodobej stratégie ODA na roky 2009 – 2013.
 • PMVRO organizuje prvú pracovnú cestu poslancov a verejných činiteľov krajín V4 do Etiópie.

2007

 • Platforma mimovládnych rozvojových organizácií konzultuje a pripomienkuje Zákon o oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA). Zákon v decembri schvaľuje všetkých 142 prítomných poslancov Národnej rady SR.

2006

 • Platforma mimovládnych rozvojových organizácií spolupracuje s Ministerstvom zahraničných vecí SR na príprave systému Oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA, z angl. Official Development Assistance).
 • Platforma sa zapája do iniciatívy hodnotenia poskytovanej pomoci AidWatch, ktorú realizuje CONCORD.

2005

 • PMVRO sa zapája do medzinárodnej iniciatívy Make Poverty History, u nás s kampaňou Slovensko bez chudoby.
 • Pre verejnosť PMVRO pripravuje prvý ročník podujatia Rozvojový deň na Slovensku. Ponúka prehľad podujatí organizovaných v rámci rozvojových dní na Slovensku v období od 2005 – 2013.
 • PMVRO organizuje prvý Národný seminár o globálnom vzdelávaní.

2004

 • PMVRO začala projekt zameraný na poslancov NR SR a europoslancov podporený SlovakAid –Trust Fund.

2003

 • Neformálna platforma teraz už pätnástich rozvojových organizácií sa transformuje do záujmového združenia právnických osôb. Spísané sú prvé Stanovy PMVRO.
 • PMVRO je jedným z osemnástich zakladajúcich členov CONCORD-u – Európskej konfederácie mimovládnych rozvojových a humanitárnych organizácií.
 • PMVRO sa stáva partnerom Ministerstva zahraničných vecí SR v oblasti rozvojovej spolupráce.

1998 – 2002

 • Vzniká neformálna iniciatíva Platformy mimovládnych rozvojových organizácií (MVRO), ktorá má deväť členov.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE