Pracovné skupiny

Advokačná pracovná skupina

Kontaktná osoba: Daniel Kaba, daniel.kaba@ambrela.org

Zameranie: Advokačná pracovná skupina má najširšiu agendu, ktorá si vyžaduje vytváranie menších pracovných tímov k určitým témam. Prioritnými oblasťami tejto pracovnej skupiny sú:

Sledovanie objemu, kvality a efektívnosti bilaterálnej a multilaterálnej zahraničnej rozvojovej spolupráce v porovnaní so Strednodobou stratégiou rozvojovej spolupráce SR na konkrétne roky, zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce na jednotlivé roky, spolupráca na vytváraní plánov – týkajúcich sa modalít a teritoriálnych priorít oficiálnej rozvojovej spolupráce SR (slovenská ODA na ďalšie roky, vrátane jej hodnotenia za jednotlivé roky).

Financovanie – zdieľanie informácií a skúseností v oblasti financovania MVO na slovenskej a európskej úrovni, financovanie MVO zo strany firiem, spolupráca a prepájanie MVO s podnikateľským sektorom.

Efektívnosť – vytvorenie systému monitoringu a evaluácie slovenskej ODA, zdieľanie skúseností v tejto oblasti, podpora procesu tzv. peer learning (učenie sa od partnerov).

Strategické oblasti rozvojovej politiky – do tejto podskupiny patrí aj komunikácia so slovenskými poslancami/kyňami NR SR či EP, tvorcami/kyňami politík a ďalšími aktérmi/kami.
Primárnymi témami sú Agenda 2030 a koherencia politík pre udržateľný rozvoj.

Európska politika – poslednou súčasťou advokačnej pracovnej skupiny je sledovanie strategických oblastí európskej rozvojovej politiky, spracovanie informácií a prehľadov pre slovenských aktérov v tejto téme. PMVRO sa zapája do prípravy návrhov a odporúčaní k jednotlivým strategickým dokumentom (napr. nový viacročný finančný rámec EÚ, Európsky investičný plán, zapájanie súkromného sektora do rozvojovej spolupráce, Agenda 2030, dohody s krajinami Afriky, Pacifiku, Karibiku a i.).

Ciele advokačnej pracovnej skupiny:

1. ovplyvňovanie smerovania slovenskej ODA,
2. zlepšenie nastavenia systému implementácie slovenskej ODA,
3. zvyšovanie šancí slovenských rozvojových MVO uspieť u iných donorov (EÚ, OSN, MVF, a i.).

Advokačné priority:

 1. Presadzovať navýšenie bilaterálnej ODA zo štátneho rozpočtu a/alebo iných zdrojov,
 2. Presadzovať regionálny prístup pri výbere prioritných krajín slovenskej ODA.
 3. Zlepšovať spoluprácu so slovenskými zastupiteľskými orgánmi v prioritných krajinách rozvojovej spolupráce SR,
 4. Presadzovať evaluáciu programov ODA pre lepšie nastavenie stratégií rozvojovej spolupráce,
 5. Presadzovať efektívnejšie a transparentnejšie prerozdeľovanie finančných príspevkov,
 6. Zjednodušovať administratívne požiadavky a finančné pravidlá pre implementovanie projektov SlovakAid s cieľom adresného poskytovania pomoci a s ohľadom na ad hoc meniace sa podmienky v čase implementácie projektov,
 7. Presadzovať zmeny systému hodnotenia projektov so zameraním na dopady a výsledky projektov, namiesto plnenia byrokratických požiadaviek. Zlepšiť odbornú kapacitu členov projektových komisií – viac odborníkov na témy a špecifiká rozvojových krajín, či humanitárnych kontextov,
 8. Vytvoriť funkčný mechanizmus/nástroj na zvyšovanie zapojenia slovenských MVO do výziev Európskej komisie (DG INTPA, DG ECHO, Trustové fondy, a i.).

Pracovná skupina pre rozvojovú spoluprácu a humanitárnu pomoc

Kontaktná osoba: Daniel Kaba, daniel.kaba@ambrela.org

Zameranie: Prioritami pracovnej skupiny (PS RS-HP) je navyšovanie finančných prostriedkov na rozvojovú spoluprácu a humanitárnu pomoc z rozpočtu SR, zvyšovanie jej efektívnosti, zlepšenie načasovania a obsahu výziev na humanitárnu pomoc v spolupráci s MZVaEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR) pri lepšom nastavení Mechanizmu humanitárnej pomoci SR, sledovanie situácie na európskej úrovni (možnosti finančných nástrojov), zdieľanie informácií medzi členskými organizáciami z jednotlivých humanitárnych kríz, vzdelávanie v témach súvisiacich s poskytovaním humanitárnej pomoci, lepšia a aktualizovaná informovanosť o práve realizovanej humanitárnej intervencii (na základe tzv. 4w – kto, kde, kedy, čo robí?) a práca na prioritných oblastiach slovenskej humanitárnej pomoci.

Táto pracovná skupina slúži aj na zdieľanie prvotných informácií v prípade nových humanitárnych kríz, koordináciu v prípade humanitárnej krízy na území SR (napr. pri povodniach), podporu humanitárnych zbierok a prerozdelenie vyzbieraných finančných prostriedkov v prípade spoločnej zbierky na pomoc pri rovnakej humanitárnej kríze.

Európska politika – z aktuálnych tém sa v rámci tejto pracovnej skupiny v súčasnosti vedie diskusia týkajúca sa migrácie, bezpečnosti, azylovej politiky, nových trendov v definícii pomoci a nových finančných modalít súvisiacich s migráciou a riešením príčin migrácie.

Ciele pracovnej skupiny pre rozvojovú spoluprácu a humanitárnu pomoc (PS RS-HP):

 1. Ovplyvňovať smerovanie slovenskej ODA pre humanitárne intervencie,
 2. Zrýchliť reakciu SR na ad hoc humanitárne krízy.

Advokačné priority:

 1. Presadiť vypracovanie a schválenie Národnej stratégie humanitárnej pomoci,
 2. Presadiť zmeny v Mechanizme poskytovania humanitárnej pomoci SR do zahraničia,
 3. Vypracovať celý systém pre implementáciu humanitárnych projektov (zjednodušená finančná príručka, jasné a zrýchlené časové rámce medzi vyhlásením výziev a schválením projektov, sektorové priority),
 4. Vypracovať mechanizmus finančnej modality pre ad hoc humanitárne krízy, tzv. matching grant – doplnkové financie k prostriedom získaným verejnou zbierkou.

Pracovná skupina pre globálne vzdelávanie

Kontaktná osoba: Barbora Škorníková, barbora.skornikova@ambrela.org

Zameranie: navyšovanie finančných prostriedkov na aktivity globálneho vzdelávania, spolupráca pri diskusii k novému strategickému dokumentu Národná stratégia GRV, mapovanie, sieťovanie a prepájanie aktérov GRV a spolupráca s novými aktérmi (vysokými školami a privátnym sektorom), propagácia GRV, zdieľanie metodík, príručiek a ďalších publikácií v oblasti globálneho vzdelávania, podpora strategických iniciatív v oblasti školstva v SR.

Európska politika – na úrovni EÚ sa PS GRV zameriava na zosúladenie národnej a európskej politiky s Cieľom trvalo udržateľného rozvoja č. 4.7 a zabezpečenie jeho financovania, rozvoj kritického dialógu smerom k štandardizovanému chápaniu globálneho vzdelávania, organizácia spoločných kampaní a fundraisingových aktivít, vytváranie verejného tlaku na podporu aktivít za globálnu spravodlivosť a s ňou súvisiace aktívne globálne občianstvo.

Ciele pracovnej skupiny (PS GV) pre globálne vzdelávanie:

 1. Podieľanie sa na tvorbe strategického dokumentu pre globálne vzdelávanie v súčinnosti s MZVaEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR) a MŠVVŠ SR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR),
 2. Zvýšenie šancí slovenských mimovládnych organizácií (MVO) získať financovanie na aktivity GRV od rôznych donorov a zároveň zvýšiť počet donorov podporujúcich GRV.

Advokačné priority:

 1. Tvorba novej národnej stratégie globálneho vzdelávania,
 2. Financovanie globálneho vzdelávania a vyjasnenie, do gescie ktorého ministerstva, (MZVaEZ SR alebo/a zároveň MŠVVŠ SR) má táto téma patriť,
 3. Zachovanie špeciálnych výziev EK (DEAR) pre krajiny EÚ 13 s ohľadom na rozdielne regionálne potreby v porovnaní so staršími členskými krajinami EÚ.

Finančná pracovná skupina

Kontaktná osoba: Andrej Mesároš, financie@ambrela.org

Zameranie: Prioritou tejto pracovnej skupiny je zdieľanie skúseností s finančným riadením projektov podporených z prostriedkov SlovakAid v rámci grantových výziev SAMRS (Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu) a diskusia o efektívnejšom nastavení administrácie týchto projektov s MZVaEZ SR a so SAMRS.

Pracovná skupina bližšie rozpracúva podklady pre advokačnú pracovnú skupinu, ktoré súvisia so zjednodušovaním administratívnych požiadaviek aj iných donorov, napríklad EuropeAid, Vyšehradský fond a pod.

Pracovná skupina združuje prioritne finančných manažérov/ky členských a pozorovateľských mimovládnych organizácií (MVO) Ambrely a slúži aj na vzájomnú výmenu skúseností, či ako priestor pre odborné workshopy zamerané na legislatívne zmeny a iné oblasti súvisiace s finančným manažmentom MVO.

Ciele finančnej pracovnej skupiny:

 1. Presadiť zmenu/zjednodušenie/zjedoznačnenie finančnej príručky SAMRS,
 2. Zdieľanie skúseností medzi finančnými manažérmi/kami MVO.

Advokačné priority:

 1. Zmena spôsobu predkladania správ a vyúčtovania vynaložených finančných prostriedkov – odstránenie zbytočných krokov/odbyrokratizovanie,
 2. Väčšia flexibilita pri implementácií projektov realizovaných v komplikovanom prostredí.

Pracovná skupina pre koherenciu politík

Kontaktná osoba: Daniel Kaba, daniel.kaba@ambrela.org

Zameranie: Zaoberá sa princípom Koherencie politík pre udržateľný rozvoj (PCSD) a je zastrešená tzv. Inkubátorom PCSD (alebo aj „HUB PCSD“), ktorý združuje odborníkov s cieľom identifikovať možnosti zosúladenia národných a EÚ politík vzhľadom na domáci a zahraničný udržateľný rozvoj. Aktuálne má Inkubátor dve prioritné oblasti, ktorými sú: Oficiálna rozvojová spolupráca SR (ODA) a Zodpovedná spotreba a výroba (so zameraním na poľnohospodárstvo).

Ciele skupiny: Identifikovať možnosti zosúladenia politík v prioritných oblastiach a návrh odporúčaní.


Komunikačná Pracovná skupina

Kontaktná osoba: Boba Markovič Baluchová, media@ambrela.org

Zameranie: PS Kom reaguje na potrebu koordinácie národných kampaní, vzájomnú podporu verejných výziev a vyhlasovania finančných zbierok. Združuje a prepája pracovníčky a pracovníkov, ktorí v našich členských a pozorovateľských organizáciách majú na starosti PR, strategickú komunikáciu, prácu s médiami a/alebo partnermi, fundraising, vedenie kampaní či eventov, ale i spravovanie webu a manažovanie sociálnych sietí.

Ciele skupiny: Identifikovať možnosti koordinácie kampaní a verejných výziev v prospech napĺňania Agendy OSN 2030 a efektívnej i etickej realizácie projektov pomoci núdznym doma i vo svete.


Predsedníctvo Platformy rozvojových organizácií – Ambrely

Samostatnou pracovnou skupinou je predsedníctvo Ambrely, ktoré zastupuje členské a pozorovateľské mimovládne organizácie pri komunikácii s MZVaEZ SR a so SAMRS v rámci Strategickej pracovnej skupiny vedenej MZVaEZ SR. V prípade nejasných postojov k problematickým oblastiam, súvisiacim s vyššie uvedenými témami robí strategické rozhodnutia, navrhuje prioritné oblasti pre prácu pracovných skupín a komunikuje so žiadateľom aj o každodenných problémoch, súvisiacich s prácou žiadateľa.

Úlohy Predsedníctva Ambrely vyplývajúce zo stanov Ambrely:

 • riadi činnosť Ambrely medzi zasadnutiami členskej schôdze,
 • rozhoduje o veciach, ktoré nespadajú do výlučnej kompetencie členskej schôdze alebo výkonného/ej tajomníka/čky,
 • volí, menuje a odvoláva výkonného/ú tajomníka/čku Ambrely,
 • vypracúva návrhy dokumentov Ambrely ako podklady na rokovanie členskej schôdze,
 • zabezpečuje obsahovú prípravu rokovania členskej schôdze,
 • zabezpečuje plnenie cieľov a úloh Ambrely a rozhodnutí členskej schôdze,
 • vytvára pracovné skupiny pre dosiahnutie cieľov a splnenie úloh Ambrely,
 • v prípade potreby vytvára poradný výbor pre dosiahnutie cieľov a plnenie úloh Ambrely,
 • rozhoduje v prvom stupni o prijatí a vylúčení členov a pozorovateľov Ambrely,
 • rieši námietky a sťažnosti členov Ambrely,
 • dbá o dôsledné uplatňovanie stanov združenia,
 • v sporných prípadoch vysvetľuje obsah stanov,
 • vydáva rozhodnutím záväzné pravidlá hospodárenia Ambrely.

Zloženie predsedníctva (2024): Stanislav Bielik (ADRA Slovensko), Andrea Najvirtová (Človek v ohrození), Veronika Macsai (Nadácia Integra), Ivana Uličná (SFPA) a Alena Horváthová (Slovenská katolícka charita).


Iné tematické pracovné skupiny

Tematické pracovné skupiny sú organizované podľa potrieb na ad-hoc báze. Môže ísť o krátkodobé pracovné skupiny zamerané na prípravu spoločných podujatí (napr. kampaní) alebo o dlhodobejšie pracovné skupiny súvisiace s témami aktuálne realizovaných európskych projektov Ambrely.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE