Témy

Agenda 2030 - Ciele udržateľného rozvoja

pridané: 13. sep 2023

Agenda 2030 - Ciele udržateľného rozvoja boli v zmysle prístupu udržateľného rozvoja prijaté členskými štátmi Organizácie Spojených národov v roku 2015. Pozostávajú zo 17 cieľov zameraných na najzávažnejšie výzvy súčasnosti, akými je chudoba, zmena klímy, neudržateľná výroba a spotreba či rapídne sa zvyšujúce ekonomické a sociálne nerovnosti.

Zobraziť články

Globálne vzdelávanie

pridané: 14. dec 2023

Globálne vzdelávanie zdôrazňuje globálny kontext v učení (sa). Prostredníctvom neho dochádza k zvyšovaniu povedomia o globálnych témach, k rozvoju kritického myslenia a k hlbšiemu porozumeniu súčasného sveta. Globálne vzdelávanie poskytuje priestor na zmenu postojov jednotlivca a posilňuje uvedomenie si vlastnej úlohy vo svete. Motivuje ľudí k zodpovednosti a vychováva smerom k osvojeniu si hodnôt aktívneho globálneho občana.

Zobraziť články

Humanitárna pomoc

pridané: 28. jún 2023

Podstatou humanitárnej pomoci je prejav solidarity s ľuďmi v núdzi prostredníctvom pomoci, podpory a záchranných operácií. Tie majú pomôcť ľuďom bez ohľadu na etnický pôvod, náboženské vyznanie alebo politické presvedčenie. Pomoc smeruje predovšetkým k tým najzraniteľnejším obyvateľom postihnutých krajín, obetiam prírodných katastrof, kríz spôsobených človekom, pri stave nedostatku potravín alebo počas iných núdzových situácií.

Zobraziť články

Koherencia politík pre udržateľný rozvoj

pridané: 21. aug 2018

Koherenciu politík pre udržateľný rozvoj (PCSD) definujeme ako prístup a nástroj realizácie politík, ktorý integruje štyri dimenzie udržateľného rozvoja: ekonomickú, sociálnu, environmentálnu a dimenziu dobrého vládnutia na všetkých úrovniach domácej a medzinárodnej tvorby a realizácie politík. Vychádza z princípu Koherencie politík pre rozvoj (PCD), ktorý v skratke definujeme nasledovne: žiadna verejná politika by nemala smerovať proti rozvoju krajín globálneho Juhu.

Zobraziť články

Možnosť stáže

pridané: 22. okt 2019

Táto téma neobsahuje popis.

Zobraziť články

Rozvojová spolupráca

pridané: 25. máj 2023

Vo vzájomne čoraz viac prepojenom svete je boj proti chudobe nielen morálnym záväzkom, ale pomáha budovať stabilitu a mier vo svete. Aj preto sa rozvinuté štáty (vrátane Slovenska) zaviazali, že budú na rozvojovú pomoc poskytovať časť svojho bohatstva. Financie vyčlenené z rozpočtov národných vlád sa označujú ako oficiálna rozvojová pomoc, resp. spolupráca. Aj mimo nej sa o poskytovanie rozvojovej pomoci usilujú mimovládne organizácie, ktoré realizujú projekty v rozvojových štátoch z financií získaných zo zbierok, nadácií, či podpory súkromného sektora.

Zobraziť články

Zmena klímy

pridané: 20. sep 2019

Táto téma neobsahuje popis.

Zobraziť články

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE