Štruktúra

Členská schôdza

Najvyšším orgánom Platformy rozvojových organizácií – Ambrely je Členská schôdza, ktorá má schvaľovaciu a rozhodovaciu moc, volí a odvoláva členov jednotlivých orgánov Ambrely (viď Stanovy). Členská schôdza zasadá najmenej raz do roka, zvyčajne v jarnom alebo jesennom termíne.

Predsedníctvo

Predsedníctvo je výkonným orgánom Ambrely. Zabezpečuje plnenie cieľov a úloh Ambrely a na základe rozhodnutí Členskej schôdze vytvára pracovné skupiny. Členmi a členkami predsedníctva sú predseda, podpredseda a ďalší štyria zástupcovia členských organizácií, ktorých volí a odvoláva Členská schôdza väčšinou hlasov prítomných členov Ambrely na obdobie dvoch rokov. Súčasní členovia a členky Predsedníctva sú nasledovní:

Člen a členky Predsedníctva:

Iveta Novotná
Nadácia Integra
Mail: iveta.novotna@integra.sk

Stanislav Bielik
ADRA Slovensko
Mail: stanislav.bielik@adra.sk

Andrea Najvirtová
Človek v ohrození
Mail: andrea.najvirtova@clovekvohrozeni.sk

Mária Sliacka
UNICEF Slovensko
Mail: msliacka@unicef.sk

Sekretariát

Pre zabezpečenie činnosti Ambrely je zriadený sekretariát Ambrely. Sekretariát Ambrely vedie výkonný tajomník – Daniel Kaba. Ďalší pracovníci sekretariátu sú prijímaní v závislosti od aktuálnych projektov platformy Ambrela (Juraj Jando, Boba Markovič Baluchová, Zuzana Firganková, Dominika Gábliková) a sporadicky vypomáhajú dobrovoľníci, dobrovoľníčky či mladí ľudia v rámci absolventskej praxe a univerzitnej stáže (primárne z FSEV UK). Aktuálne zloženie Sekretariátu nájdete tu.

Štatutári Ambrely

Predseda a výkonný tajomník sú štatutárnym orgánom Ambrely, prezentujú stanoviská Ambrely na verejnosti a zastupujú ju v administratívnych a právnych úkonoch.

Kontrolná komisia Ambrely

Kontrolná komisia je kontrolným orgánom združenia a jej členov volí a odvoláva Členská schôdza. Kontroluje riadne dodržiavanie zásad hospodárenia združenia a povinnosti členov, ktoré vyplývajú zo stanov.

Pracovné skupiny (PS) Ambrely

Pracovné skupiny tvoria členovia i externí partneri Ambrely podľa aktuálnych potrieb na základe rozhodnutia Predsedníctva respektíve v rámci projektov Ambrely.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Active citizens fund
North South Centre
Visegradfund

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
DEAR
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
UKB