Štruktúra

Členská schôdza

Najvyšším orgánom Platformy rozvojových organizácií – Ambrely je Členská schôdza, ktorá má schvaľovaciu a rozhodovaciu moc, volí a odvoláva členov jednotlivých orgánov Ambrely (viď Stanovy). Členská schôdza zasadá najmenej raz do roka, zvyčajne v jarnom alebo jesennom termíne.

Predsedníctvo

Predsedníctvo je výkonným orgánom Ambrely. Zabezpečuje plnenie cieľov a úloh Ambrely a na základe rozhodnutí Členskej schôdze vytvára pracovné skupiny. Členmi a členkami predsedníctva sú predseda, podpredseda a ďalší štyria zástupcovia členských organizácií, ktorých volí a odvoláva Členská schôdza väčšinou hlasov prítomných členov Ambrely na obdobie dvoch rokov. Súčasní členovia a členky Predsedníctva sú nasledovní:

Člen a členky Predsedníctva (k júnu 2024):

Veronika Macsai
Nadácia Integra
e-Mail: veronika.macsai@integra.sk

Stanislav Bielik
ADRA Slovensko
e-Mail: stanislav.bielik@adra.sk

Andrea Najvirtová
Človek v ohrození
e-Mail: andrea.najvirtova@clovekvohrozeni.sk

Ivana Uličná
SFPA
e-Mail: ulicna@sfpa.sk

Alena Horváthová
SFPA Slovenská katolícka charita
e-Mail: horvathova@charita.sk

Sekretariát

Pre zabezpečenie činnosti Ambrely je zriadený sekretariát Ambrely. Sekretariát Ambrely vedie výkonný tajomník – Daniel Kaba. Ďalší pracovníci a pracovníčky sekretariátu sú prijímaní v závislosti od aktuálnych projektov platformy Ambrela (Juraj Jando, Boba Markovič Baluchová, Andrej Mesároš, Barbora Škorníková, Sabína Bieliková) a sporadicky vypomáhajú dobrovoľníci, dobrovoľníčky či mladí ľudia v rámci absolventskej praxe a univerzitnej stáže (primárne z FSEV UK). Aktuálne zloženie Sekretariátu nájdete tu.

Štatutári Ambrely

Predseda a výkonný tajomník sú štatutárnym orgánom Ambrely, prezentujú stanoviská Ambrely na verejnosti a zastupujú ju v administratívnych a právnych úkonoch.

Kontrolná komisia Ambrely

Kontrolná komisia je kontrolným orgánom združenia a jej členov volí a odvoláva Členská schôdza. Tvoria ju od júna 2024: Peter Topoľský (Rada mládeže Slovenska, RMS) a Monika Modrovská (Slovenská humanitná rada, SHR). Kontroluje riadne dodržiavanie zásad hospodárenia združenia a povinnosti členov, ktoré vyplývajú zo stanov.

Pracovné skupiny (PS) Ambrely

Pracovné skupiny tvoria členovia i externí partneri Ambrely podľa aktuálnych potrieb na základe rozhodnutia Predsedníctva, respektíve v rámci projektov Ambrely.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE