Naša činnosť

Poslaním Platformy rozvojových organizácií – Ambrely je


 • zastupovať spoločné záujmy členských organizácií na domácej pôde i v zahraničí,
 • zvyšovať účinnosť, kvalitu a objem rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, ktorú poskytuje Slovensko,
 • budovať povedomie o rozvojovej spolupráci, udržateľnom rozvoji a globálnych problémoch.

Platforma rozvojových organizácií – Ambrela sa svojou činnosťou a aktivitami svojich členov snaží prispieť k naplneniu Cieľov udržateľného rozvoja.


Činnosť Platformy rozvojových organizácií – Ambrely


A) Zastupovanie spoločných záujmov členov Platformy rozvojových organizácií – Ambrely v oblasti rozvojovej spolupráce, humanitárnej pomoci, globálneho rozvojového vzdelávania a/alebo udržateľného rozvoja doma a/alebo v zahraničí

Ambrela zastupuje svoje členské organizácie a podieľa sa v ich mene na tvorbe rozvojovej politiky.

Je aktívnym inštitucionálnym partnerom gestora rozvojovej spolupráce na Slovensku – Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ SR), poskytuje odbornú podporu a ovplyvňuje politiky národných, európskych i globálnych inštitúcií s cieľom trvalo udržateľného rozvoja. Rešpektuje však primárnu zodpovednosť za rozvojovú politiku, ktorú má vláda SR, a osobitne MZVaEZ SR.

Ambrela spolupracuje so Slovenskou agentúrou pre zahraničnú pomoc (SAMRS), ktorá je od apríla 2007 implementačnou agentúrou oficiálnej rozvojovej pomoci SR.

V máji 2010 bolo podpísané Memorandum o porozumení medzi MZVaEZ SR a PMVRO, ktoré uznalo združenie za oficiálneho partnera MZVaEZ SR pri pripomienkovaní a príprave kľúčových dokumentov týkajúcich sa rozvojovej politiky a rozvojovej spolupráce a definovalo všeobecný rámec spolupráce v oblasti poskytovania rozvojovej a humanitárnej pomoci. Zástupcovia Platformy rozvojových organizácií – Ambrely sú pravidelne prijímaní u vrcholných predstaviteľov MZVaEZ SR. Ambrela aktívne participuje na príprave, zmenách a implementácii kľúčových dokumentov a legislatívy týkajúcej sa ODA SR.

Ambrela je prizývaná na stretnutia koordinačných pracovných porád Ministerstva vnútra SR k poskytovaniu humanitárnej pomoci do zahraničia pri ad-hoc humanitárnych krízach.

Ambrela je zakladajúcim členom CONCORD-u – Konfederácie európskych mimovládnych rozvojových a humanitárnych organizácií so sídlom v Bruseli. Bola a je aktívnym členom jej pracovných skupín.

Ambrela vyvíja aktivity na spoluprácu s ostatnými platformami či jednotlivými MVO v prierezových témach, ktoré priamo nesúvisia s rozvojovou spoluprácou. Je členom Komory mimovládnych neziskových organizácií Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie.

B) Koordinovanie spoločných aktivít a projektov členov Platformy rozvojových organizácií – Ambrely

Členské organizácie sa stretávajú v niekoľkých pracovných skupinách:

 • Predsedníctvo Ambrely
 • Advokačná pracovná skupina
 • Pracovná skupina pre rozvojovú spoluprácu a humanitárnu pomoc
 • Pracovná skupina pre globálne vzdelávanie
 • Komunikačná pracovná skupina
 • Finančná pracovná skupina
 • Iné – tematické pracovné skupiny

C) Spolupráca s orgánmi štátnej správy, samosprávy a s ďalšími subjektmi v oblasti rozvojovej spolupráce, humanitárnej pomoci, globálneho vzdelávania a udržateľného rozvoja doma a v zahraničí

Spolupráca s MZVaEZ SR prebieha v rôznych formách:

 • Bilaterálne stretnutia medzi Ambrelou a vedením Sekcie medzinárodných organizácií, rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci (SMOP), vedením Oddelenia rozvojovej spolupráce s humanitárnej pomoci (ORPO) alebo vedením Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS).
 • Multilaterálne stretnutia medzi zástupcami, zástupkyňami Ambrely a SMOP, ORPO, SAMRS.
 • Koordinačné stretnutia k poskytovaniu humanitárnej pomoci do zahraničia.

Ambrela je členom:

 • Rady vlády SR pre Agendu 2030
 • Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie
 • Slovenskej komisie pre UNESCO
 • Sekcie pre výchovu a vzdelávanie Slovenskej komisie UNESCO
 • Pracovnej skupiny pre Koherenciu politík pre rozvoj v gescii MZVaEZ SR

D) Aktívna spolupráca so zahraničnými subjektmi v oblasti rozvojovej spolupráce, humanitárnej pomoci, globálneho rozvojového vzdelávania a/alebo udržateľného rozvoja doma a/alebo v zahraničí

Ambrela sa zúčastňuje členskej schôdze, ako aj pracovných skupín CONCORDu (Konfederácie európskych mimovládnych rozvojových a humanitárnych organizácií a spolupracuje na príprave spoločných dokumentov CONCORDU k európskej rozvojovej politike.
Spolupráca prebieha formou stretnutí v Bruseli (aj so zástupcami Európskej komisie a jej oddelení zodpovedných za rozvojovú spoluprácu), v partnerských krajinách, alebo prostredníctvom webinárov ku konkrétnym témam.

S ďalšími zahraničnými subjektmi spolupracuje prostredníctvom spoločných projektov financovaných primárne z prostriedkov EÚ (EuropeAid).

E) Vzdelávanie členov a verejnosti, ovplyvňovanie verejnej mienky

Ambrela vyvíja v tejto oblasti nasledovné činnosti:

 • podporuje sieťovanie a spoluprácu medzi členmi navzájom, medzi ďalšími organizáciami na národnej úrovni, s európskymi partnermi, ako i ďalšími medzinárodnými inštitúciami a iniciatívami,
 • vytvára priestor pre budovanie kapacít členov prostredníctvom vzdelávacích aktivít, poskytuje možnosti pre vlastný rozvoj a profesionálny rast členských organizácií,
 • stimuluje odborný diskurz o relevantných témach,
 • pomáha členom, aby praktická realizácia rozvojovej spolupráce a globálneho vzdelávania vychádzala zo spoločne uznávaných hodnôt a rešpektovala etický kódex Kódex etiky a zodpovednosti členov Ambrely,
 • pomáha členom v účasti na grantových výzvach SAMRS a EÚ,
 • pomáha členom v získavaní finančných prostriedkov na ich aktivity (grantové výzvy SAMRS a EK, spoločné fundraisingové kampane, partnerský networking, advokačné aktivity, atď.), a tým prispieva k zvyšovaniu stability a udržateľnosti členských organizácií,
 • mapuje činnosť členských organizácií, ich expertízy s cieľom ich aktívneho zapájania sa do tvorby systému rozvojovej spolupráce SR,
 • zviditeľňuje aktivity členov pre širokú verejnosť prostredníctvom verejných podujatí a vydávaním publikácií.

F) Publikačná a vydavateľská činnosť

Ambrela si je vedomá prepojeností v dnešnom svete, a preto sa snaží vzbudiť záujem u slovenskej verejnosti aj o dianie za hranicami Slovenska. Udalosti, ktoré sa dejú na opačných koncoch sveta majú dopady aj na našu krajinu a pociťujeme ich v našom každodennom živote bez toho, aby sme sa zamysleli nad príčinami týchto javov. Každý z nás nesie spoluzodpovednosť za budúcnosť našej planéty a každý z nás môže svojou troškou prispieť k udržateľnému rozvoju.

Platforma rozvojových organizácií – Ambrela vyvíja v tejto oblasti nasledovné činnosti:

 • komunikuje a spolupracuje s médiami – podporuje cesty novinárov do rozvojových krajín, poskytuje informácie vydávaním tlačových správ, organizuje brífingy prípravuje články pre médiá,
 • podporuje výskum v oblasti rozvoja, komunikuje s akadémiou a vydáva odborné publikácie, vedecké články, prípadové štúdie, podkladové a policy dokumenty pre odbornú aj širokú verejnosť.

G) Organizácia konferencie Ambrela development forum (ADF)

Slovenská platforma rozvojových organizácií – Ambrela reaguje na aktuálne humanitárne výzvy vo svete medzinárodnou konferenciou Ambrela Development Forum (ADF) v Bratislave, kde takmer 200 medzinárodných expertiek a expertov na rozvoj z celého sveta v panelových diskusiách a deep talkoch analyzuje dosahy prebiehajúcich kríz na oblasti Európy aj mimo nej a zároveň hľadá riešenia, ako aj odporúčania pre sektor humanitárnej pomoci, rozvojovej spolupráce a výchovy ku globálnemu občianstvu.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE