Projekty

Posilňovanie kapacít a zvyšovanie konkurencieschopnosti subjektov RS (SlovakAid projekt)

pridané: 1. augusta 2020

Posilňovanie riadiacich, koordinačných a implementačných kapacít a zvyšovanie konkurencieschopnosti subjektov rozvojovej spolupráce (RS).

Trvanie projektu: august 2020 – december 2022

Špecifický cieľ: Zvýšená verejná informovanosť o RS, lepšia kapacita členských organizácií Ambrely implementovať projekty v rámci svojho zamerania, schopnosť ovplyvňovať rozvojové politiky na národnej a európskej úrovni a konkurencieschopnosť v získavaní a implementovaní projektov.

Realizované aktivity a priebežné výsledky:

Zapracovanie odborných vstupov a odporúčaní aktérov rozvojovej spolupráce, humanitárnej pomoci a globálneho vzdelávania do strategických dokumentov SR a EÚ – Spolupráca s členmi ústavodarného a zákonodarného orgánu SR; Účasť sekretariátu Ambrely v PS, ktorých činnosť (ne)priamo súvisí s RS, HP a GV; Príprava a spracovanie odborných podkladov a odporúčaní.

Zvýšenie informovanosti odbornej a širokej verejnosti o témach rozvojovej spolupráce, humanitárnej  pomoci a globálneho vzdelávania – Propagácia tém RS, HP a GV u odbornej a širokej verejnosti na podujatiach a v online priestore (4 online diskusie); 

Zvýšená odbornosť, vzdelanosť, informovanosť  a konkurencieschopnosť 27 MVO v oblasti rozvojovej spolupráce, humanitárnej pomoci a globálneho vzdelávania – Vysielanie MVO na školenia, konferencie a ďalšie vzdelávacie podujatia v zahraničí; Zabezpečenie informačného toku z medzinárodnej na národnú úroveň; Vedenie a facilitácia šiestich odborných pracovných skupín (4 pracovné skupiny, predsedníctvo, členskú schôdzu pre 27 MVO vedú 4 experti, expertky); Podpora  participácie členských organizácií v rozvojových schémach medzinárodných inštitúcií;

Ako podporné aktivity kampane ‚Tváre migrácie‘ sme v online verzii vo februári zorganizovali aj dve online diskusie v spolupráci s donorom SlovakAid a časopisom .týždeň. Boli tematicky zamerané na dôležité témy, týkajúce sa výchovy k rozmanitosti, rozvoja, Globálnych cieľov a migrácie. Konkrétne diskusia s názvom ‘Úspechy a prekážky vzdelávania o rozmanitosti‘ z 4.2.2021 mala sledovanosť 10,1-tisíc ľudí a diskusia z 11.2.2021 s názvom ‘Ako slovenské humanitárne a rozvojové projekty pomáhajú obetiam nútenej migrácie vo svete’ mala sledovanosť 8,4-tisíc. Takisto sme boli súčasťou niekoľkých rozhovorov v rozhlasových redakciách RTVS.

V rámci verejno-informačných aktivít Ambrela zorganizovala dve online diskusie – o globálnom vzdelávaní a o globálnom občianstve. Obe boli pilotnými diskusiami Ambrely v online priestore a mimo dosah, ktorý je zdokumentovaný v tomto reporte, pomohli Ambrele úspešne stavať na zrealizovaných aktivitách v rámci projektu Faces of Migration, ktorý úspešne replikoval model online diskusií nastavený počas týchto aktivít. Diskusie niesli názvy: ‘Budúcnosť (globálneho) vzdelávania na Slovensku‘ z dňa 13.1.2021 so sledovanosťou 48-tisíc ľudí a ‚Globálne občianstvo: realita alebo fikcia?’ z dňa 28.1.2021 so sledovanosťou 15,9-tisíc. Obe boli realizované v spolupráci s donorom SlovakAid a časopisom .týždeň a mali veľmi dobrú spätnú väzbu.

Projekt je realizovaný zo zdrojov SR cez program SlovakAid.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE