Článok

Výstupy SK PRES projektu PMVRO

pridané: 2. marca 2017

Hlavné problémy

Projekt reagoval na novonastolenú realitu rozvojového diskurzu vo svete ale aj na Slovensku, ktorý sa zmenil prijatím novej univerzálnej rozvojovej Agendy 2030 (Cieľov udržateľného rozvoja, ďalej len SDGs). Jednou z hlavných súčastí Agendy 2030 je aj koherencia politík pre udržateľný rozvoj (ďalej len PCSD). Projekt sa preto zameral na prácu s tromi hlavnými zložkami slovenskej spoločnosti a ich vzťahu k Agende 2030: aktérov mimovládneho sektora, aktérov štátneho sektora a širokú verejnosť. Problém, ktorý stojí pred všetkými z týchto aktérov, je, že v prípade slabej informovanosti, dialógu a spolupráce, nebude možné aktívne implementovať Ciele udržateľného rozvoja v krajine. Projektové aktivity sa preto snažili podporiť proces interakcie medzi týmito zložkami spoločnosti hlavne v širšom kontexte strategického plánovania implementácie SDGs a PCSD.

Identifikované potreby

Ako už bolo spomenuté vyššie, projekt sa zameriaval na tri hlavné zložky slovenskej spoločnosti a ich identifikované potreby vo vzťahu k agende 2030 Cieľov udržateľného rozvoja:
1. Mimovládne rozvojové, ale aj nerozvojové organizácie: medzi ich hlavné potreby patrí samozrejme, oboznámenie sa s Cieľmi udržateľného rozvoja, na ktoré sú v súčasnosti naviazané zmýšľania donorov ako aj medzinárodných inštitúcií, ktoré do veľkej miery nastavujú diskurz týkajúci sa rozvojovej spolupráce a globálneho vzdelávania. Počas realizácie projektu bolo v najväčšom záujme PMVRO a jej členov ale aj nečlenov oboznámiť sa s Agendou 2030 v čo najväčšej možnej miere.

2. Štátni aktéri sú jedni z hlavných hráčov potrebných pre napĺňanie SDGs. Sú to práve oni, ktorí zaviazali jednotlivé krajiny, a teda aj Slovensko, k ich napĺňaniu na Summite OSN v New Yorku v roku 2015, kedy bola agenda SDGs prijatá. Práve preto ich projekt PMVRO stanovil za jednu z kľúčových cieľových skupín zahrnutých do projektových aktivít. A to v reakcii na identifikovaný problém nízkych kapacít samotných ministerstiev, agentúr a ďalších štátnych, vládnych a politických skupín na Slovensku, ktoré sú v obrovskej miere závislé na expertnej práci mimovládnych organizácií v oblasti udržateľného rozvoja, rozvojovej spolupráce a vo všeobecnosti, napĺňania veľmi komplexnej agendy, akou Agenda 2030 bezo sporu je.

3. Treťou z troch hlavných cieľových skupín vyselektovaných projektom pri uvažovaní nad procesom napĺňania SDGs bola slovenská verejnosť. Demokratická spoločnosť, v ktorej žijeme, totiž legitímne môže uplatňovať len tie agendy a politiky, s ktorými súhlasia občania krajiny. A keďže proces implementácie Cieľov udržateľného rozvoja začal zaviazaním sa Slovenska OSN bez konzultácie slovenských občanov, mimovládne organizácie musia v súčasnosti neutralizovať demokratický deficit vytvorený takouto degeneráciou legitímneho demokratického postupu zo strany štátnych a vládnych aktérov v SR. Aj preto sme aj aktivitami tohto projektu veľkou mierou podporovali aktivity, ktoré boli súčasťou kampane o zodpovednom (spotrebiteľskom) správaní VYBER SI, ktorá bola realizovaná aj za pomoci profesionálnej PR agentúry SK PR Strategies.

Realizované aktivity

Aktivity projektu prebiehali v už spomínaných troch oblastiach. V rámci celého SK PRES projektu Platformy mimovládnych rozvojových organizácií (PMVRO) boli organizované nasledovné aktivity:

Aktivity smerujúce na budovanie kapacít PMVRO. Medzi aktivity tejto skupiny patrili:
a. Spolupráca s organizáciami, ktoré sa špecializujú na iné ako rozvojové témy
b. Príprava odborných dokumentov “Policy Papers“
c. Príprava informačnej brožúry o Cieľoch udržateľného rozvoja
d. Zorganizovanie seminára o Cieľoch udržateľného rozvoja, ich implementácie a PR nástrojoch potrebných na ich propagáciu

 

Aktivity zamerané na advokáciu a strategický dialóg so štátnymi aktérmi vo veci napĺňania agendy SDGs.
a. Vypracovanie Manifesta k predsedníctvu SR v EÚ
b. Príprava publikácie Presidency Digest
c. Špeciálne vydanie publikácie International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs
d. Organizovanie odborných panelových diskusií a okrúhlych stolov
e. Zorganizovanie medzinárodnej konferencie Rozvoj a demokracia
f. Účasť v odborných pracovných skupinách
g. Spoločné advokačné kroky

 

Aktivity zamerané na zvyšovanie povedomia verejnosti v otázkach udržateľného rozvoja a zodpovedného (spotrebiteľského) správania.

a. Vypracovanie metodickej príručky o zodpovednom spotrebiteľskom správaní
b. Realizácia mediálnej kampane
c. Vydanie časopisu, ktorý sa bude venovať téme zodpovedného spotrebiteľského správania a Cieľom udržateľného rozvoja
d. Zorganizovanie Živej knižnice
e. Organizovanie mediálnych ciest
f. Vydávanie knižných publikácií s rozvojovou tematikou
g. Zorganizovanie Rozvojového festivalu
h. Premietanie dokumentárnych filmov o zodpovednej spotrebe

 

Dosiahnuté výstupy

Výstupmi projektu bolo obohatenie a zosieťovanie slovenského priestoru mimovládnych rozvojových aj nerozvojových organizácií, ako aj posilnenie ich kapacít v práci s agendou Cieľov udržateľného rozvoja. Taktiež sa podarilo konfrontovať slovenských štátnych a politických aktérov s agendou 2030 produkciou rôznych typov konzultačných a odporúčacích dokumentov, ako aj facilitáciou stretnutí a intenzívnejším strategickým plánovaním. Vytvorením a realizáciou kampane VYBER SI začala Platforma MVRO po dlhšej dobe systematicky pracovať s verejnosťou s veľmi jasnými odkazmi a formou komunikácie. Kampaň mimo to, že zasiahla širšiu slovenskú verejnosť, mala aj užitočný druhotný efekt, kde vytvorila priestor pre sieťovanie PMVRO s ďalšími, hlavne nerozvojovými organizáciami a súkromným sektorom, čím vo veľkej miere napomohla aj budovaniu kapacít PMVRO a jej členských organizácií.

 

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE