Článok

Viacročný finančný rámec EÚ

pridané: 9. januára 2019

V máji 2018 uverejnila Európska únia prvý návrh budúceho viacročného finančného rámca EÚ (VFR) na roky 2021-2027. Návrh zahŕňa aj vytvorenie nového nástroja vonkajšej činnosti EÚ tzv. „susedstvo a svet“. Tento nástroj bol vytvorený s cieľom zjednodušiť a zvýšiť flexibilitu financovania smerom k novým prioritám, ako je migrácia, obrana a výskum.

Významnou súčasťou nového VFR je vytvorenie nástroja „susedstva, rozvoja a medzinárodnej spolupráce“ (NDICI), ktorý zahŕňa aj Európsky rozvojový fond, prostredníctvom ktorého sa financuje spolupráca s krajinami Afriky, Karibiku a Tichomoria.

Na jednej strane ide o pozitívny krok k zjednodušeniu zložitého riadenia a štruktúry rozpočtu EÚ. Na druhej strane existuje veľké riziko, že niektoré politické priority, ciele alebo geografické oblasti, ktoré sú dôležité pre európske záujmy, budú uprednostňované pred ostatnými rozvojovými prioritami, ktoré sú taktiež kľúčovými hodnotami EÚ.

Tieto obavy umocňuje skutočnosť, že udržateľný rozvoj a znižovanie chudoby nie sú uvedené v cieľoch prvého verejného návrhu finančného rámca. Hoci ľudské práva a demokracia sú dobre zastúpené v cieľoch tematických programov, tie však poskytujú pomerne slabé politické usmernenie. Je potrebné zabezpečiť aby NDICI aktívnejšie smeroval k plneniu existujúcich záväzkov.

Ďalšou súčasťou NDICI by mala byť „flexibilná poistka“, nástroj s rozpočtom 10.2 miliardy €, ktorého cieľom má byť finančné riešenie nepredvídaných udalostí. Avšak pravidlá používania tohto nástroja sú zatiaľ nejasné, taktiež nie je zrejmé to, akú úlohu bude pri prideľovaní týchto prostriedkov zohrávať Európsky parlament a členské štáty. Súčasný VFR obsahuje sporné presmerovanie prostriedkov z oficiálnej rozvojovej spolupráce (ODA) na „vznikajúce výzvy a priority“ súvisiace s bezpečnosťou, ktoré nie vždy spĺňajú kritériá ODA. Súčasne prebiehajúca modernizácia pravidiel o oficiálnej rozvojovej pomoci by mohla túto prax ešte zhoršiť. EÚ musí zabezpečiť, aby neuprednostňovala flexibilitu pred udržateľným rozvojom. Rozvojová spolupráca by nemala slúžiť na plnenie hospodárskych a politický cieľov EÚ.

Zdá sa, že vyjednávania o novom rozpočte a tým aj budúce financovanie rozvojovej spolupráce EU budeme sledovať ešte nejakú chvíľu aj v roku 2019.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE