Článok

Rozvojové mimovládky: Vláda SR oficiálne priznáva neplnenie svojich záväzkov v oblasti rozvojovej spolupráce

pridané: 8. júla 2019

Minulý týždeň schválila Vláda SR dokument s názvom: ‘Správa o výsledkoch a odporúčaniach vyplývajúcich z partnerského hodnotenia Výboru OECD pre rozvojovú pomoc‘. Zástupcovia a zástupkyne mimovládneho sektora, združené do Platformy mimovládnych rozvojových organizácií (PMVRO), však upozorňujú na zásadné nedostatky, ktoré dokument obsahuje, so snahou predísť narušeniu kvalitnej a efektívnej rozvojovej spolupráce na najbližšie roky.

Výbor Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj pre rozvojovú pomoc (OECD/DAC) združuje tridsať najvplyvnejších svetových donorov vrátane Európskej únie, ktorí sa pravidelne stretávajú za účelom koordinácie a zlepšovania fungovania vlastných rozvojových politík. Vo februári zverejnil ‘Správu komplexného hodnotenia systému rozvojovej spolupráce Slovenska‘, pričom Slovensko bolo od svojho členstva vo Výbore OECD/DAC takto hodnotené po prvý raz.

V napĺňaní záväzkov je Slovensko stále veľmi vzadu

Výbor OECD/DAC popri potrebe posilnenia koordinačnej funkcie MZVaEZ SR v oblasti rozvojovej spolupráce, lepšieho personálneho zabezpečenia rozvojových aktérov SR (osobitne štátnej správy), zavedenia dlhodobých finančných partnerstiev s implementačnými partnermi (tzv. rámcových dohôd) upozornil na potrebu vytvorenia plánu pre splnenie a sledovanie záväzku: Venovať do roku 2030 na rozvojovú spoluprácu (ODA) SR 0,33% hrubého národného dôchodku (HND) SR. Pred dvoma rokmi SR poskytlo na rozvojovú pomoc 0,13 percenta svojho HND. Spomedzi členských štátov výboru OECD/DAC sa tak SR v roku 2018 ocitla na poslednom mieste, pričom priemerná výška ODA týchto krajín bola na úrovni 0,31 percenta HND. V najbližších rokoch sa dopredu neposunieme.

Z oficiálneho dokumentu Vlády SR ku ‘Správe Výboru OECD pre rozvojovú pomoc‘ zo začiatku júla však vyplýva, že pri súčasnom stave toto naplnenie záväzku nie je a nebude možné. Priamo v tomto dokumente sa uvádza, že “spoločné kapacity rezortov sú vytvorené na využitie minimálne 10% ročného navyšovania ODA SR, t.z. o minimálne 10 mil. EUR ročne v rokoch 2020-2022. Pri tomto tempe rastu by SR do roku 2030 naplnila svoj záväzok na 0,22% HND.”

Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (PMVRO), ktorá je strešnou organizáciou takmer troch desiatok mimovládnych organizácií na Slovensku (20 riadnych členov a 7 pozorovateľov), venujúcich sa rozvojovej spolupráci, humanitárnej pomoci, globálnemu rozvojovému vzdelávaniu a/alebo trvalo udržateľnému rozvoju doma a/alebo v zahraničí, musí reagovať na tento vládny dokument jednotne a kriticky.

Výkonný tajomník Platformy MVRO, Daniel Kaba, na jednej strane oceňuje, že MZVaEZ SR zapracovalo niektoré odporúčanie OECD/DAC do včera zverejnenej správy, zároveň ale musí poukázať na niektoré kľúčové odporúčania OECD/DAC, ktoré ostali nepochopené alebo neboli do danej správy dostatočne zapracované.

Sporné body v správe vlády k realizácii rozvojovej pomoci

Podľa Výkonného tajomníka Platformy MVRO, Daniela Kabu, je „záväzok: navýšiť ODA na 0,22% do 2030 nedostatočným prísľubom, pričom treba pripomenúť, že v roku 2016 bola politická vôľa navýšiť ODA oproti roku 2015 o 25%.“ Kaba tiež uvádza, že navyšovanie ODA sa týka slovenských subjektov minimálne a vačšina – až okolo  90% celej ODA – je pre slovenských mimovládne organizácie a podnikateľov nedostupná (na rozdiel od rozpočtov ODA iných krajín DAC OECD).

Podľa členských organizácii Platformy MVRO dochádza ku privatizácii ODA a k základnemu nepochopeniu toho – ako má byť biznis sektor zapájaný do rozvojovej spolupráce. Tá nemá slúžiť účelom zahraničného obchodu SR (na to slúžia iné nástroje). Napriek tomuto faktu je v správe vlády uvedené, že: „Navýšenie alokácie znásobí pozitívny efekt poskytovania rozvojovej spolupráce a možnosti prieniku slovenských subjektov na zahraničné trhy.“ Rozpočet na bezpečnosť a obranu by takisto nemal ukrajovať z rozpočtu na ODA, čo sa deje, a to najmä zneužívaním témy migrácie. Kaba odkazuje: „Vnímajme migráciu cez optiku rozvojovej spolupráce a nie rozvojovú spoluprácu cez fenomén migrácie.“

Predchádzanie škodám obojstrannou komunikáciou

Bez predchádzajúcej diskusie s jedným z najväčších partnerov MZVaEZ SR v oblasti implementácie rozvojovej pomoci, resp. spolupráce, a to konkrétne mimovládnym sektorom, dochádza v indikatívnom rozpočte správy k výraznému a neodôvodnenému uprednostňovaniu oblastí zdravotníctva a zapájania podnikateľov do ODA na úkor ostatných oblastí.

Nástroj tzv. rámcových dohôd – viackrát navrhovaný aj Výborom OECD/DAC – nie je ani v náznaku spomenutý v indikatívnom rozpočte na roky 2020-2022, hoci sa jedná o nový nástroj, ktorý pri zachovaní funkčnosti vyžaduje rozpočet cca 1 mil. EUR ročne. 

Daniel Kaba spolu s ostatnými zástupcami a zástupkyňami mimovládneho sektora stanovisko ku správe vlády uzatvára: „Ešte stále môžeme predísť neodôvodnenému a potenciálne neefektívnemu využívaniu zdrojov, ako aj negatívnym javom v ďalšom nastavení slovenskej rozvojovej spolupráce na roky 2020-2022. Potrebná je však ďalšia, no najmä obojstranná komunikácia medzi MZVaEZ SR a Platformou MVRO. Naša strana je na ňu pripravená.“

Výkonný tajomník zaslal ministrovi Lajčákovi tiež list v mene Platformy MVRO, kde žiada o stretnutie ku Správe o výsledkoch a odporúčaniach vyplývajúcich z partnerského hodnotenia Výboru OECD pre rozvojovú pomoc, ako aj k téme tvorby rozpočtu ODA na 2020-22.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE