Článok

Od spolupráce s novým ministrom školstva má Ambrela veľké očakávania

pridané: 21. apríla 2020

Vzdelávanie ku globálnemu občianstvu naďalej patrí medzi významné nástroje na podporu kritického myslenia a aktívneho občianstva v globalizovanom svete. Podpora globálneho vzdelávania je zároveň jedným z najdôležitejších okruhov práce našej Ambrely. Vďaka programom a projektom vzdelávania ku globálnemu občianstvu majú naše členské organizácie zásah na viac ako 800 základných a stredných školách ako aj na slovenských univerzitách.

Na rozvoji globálneho vzdelávania dlhoročne spolupracujeme s ministerstvom školstva ako gestorom tejto problematiky na Slovensku a aj preto veríme, že s novým ministrom školstva Branislavom Gröhlingom a novou vládou budeme pokračovať v konštruktívnej spolupráci.

V súčasnosti čelí celá spoločnosť, vrátane oblasti školstva, obrovskej kríze v podobe pandémie koronavírusu. Výzvam však v školstve čelíme aj z dlhodobého hľadiska. Mnohé z nich sú kritické a elementárne pre chod vzdelávania na Slovensku a preto rozumieme, že rozvoj kvality vzdelávania v našej krajine nie je prirodzenou prioritou. Veríme však, že minimálne v nasledujúcich štyroch rokoch budeme v spolupráci s novým ministrom schopní globálne vzdelávanie, ako súčasť Agendy 2030 OSN, zaradiť medzi priority úsilia modernizovať náš školský systém. Ako príklad úspešnej snahy v tomto smere možno uviesť Národnú stratégiu pre globálne vzdelávanie na obdobie rokov 2012 – 2016, ktorá zakotvuje princípy a ciele globálneho vzdelávania na Slovensku.  Aj na nej je postavená časť Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, pojednávajúca o modernizácii slovenského školstva metódami a obsahom vzdelávania ku globálnemu občianstvu.

Analýza stavu vzdelávania ku globálnemu občianstvu na Slovensku vypracovaná našimi členským organizáciami okrem iného ukázala, že každodenná prax výrazne zaostáva za nastavenou stratégiou. Vzdelávanie ku globálnemu občianstvu nie je v slovenskom školstve poňaté systematicky, čo bráni jeho ďalšiemu rozvoju. Na daný stav musí ministerstvo reagovať.

Aj preto na nového ministra školstva apelujeme, aby ministerstvo pod jeho vedením:

  • zapracovalo vzdelávanie ku globálnemu občianstvu do slovenského vzdelávacieho systému a inštitucionálne a systematicky ho podporovalo,
  • zapracovalo opatrenia pre rozvoj  vzdelávania ku globálnemu občianstvu do Akčného plánu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania,
  • zriadilo fond na podporu neformálneho vzdelávania,
  • každoročne alokovalo finančné prostriedky na grantové výzvy zamerané aj na  vzdelávanie ku globálnemu občianstvu.

Ministrovi Gröhlingovi sme naše návrhy oznámili listom. Zároveň sme ho požiadali o osobné stretnutie, na ktorom mu chceme podrobnejšie opísať význam nami navrhovaných opatrení na podporu globálneho vzdelávania a zároveň predstaviť úspešné príklady z praxe našich kolegov z domu i zahraničia.

Od spolupráce s novým ministrom máme veľké očakávania a veríme, že spoločným úsilím sa nám v najbližších 4 rokoch podarí podporiť napredovanie slovenského vzdelávacieho systému.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE