Článok

Na ministerstvo zahraničia sme zaslali žiadosť o zvýšenie finančnej podpory pre verejnú informovanosť a globálne vzdelávanie

pridané: 26. novembra 2020

Predsedníctvo Ambrely zaslalo štátnej tajomníčke ministerstva zahraničia, Ingrid Brockovej, žiadosť o zvýšenie finančnej podpory pre verejnú informovanosť a globálne rozvojové vzdelávanie realizované pod záštitou SlovakAid v nasledujúcom znení:

„Na stretnutí s Vami a Vašimi kolegyňami 7. októbra sme prišli k zhode, že je v súčasnej situácii kľúčové a prioritné venovať zvýšenú pozornosť a kapacity aktivitám verejnej informovanostivzdelávaniu a osvete o témach rozvojovej spolupráce na Slovensku.

Veríme, že našou dlhodobou spoločnou snahou je to, aby SR bola zodpovedným partnerom na medzinárodnej scéne. Taktiež spoločne chceme, aby SR dokázala viac prejaviť solidaritu pri napĺňaní Cieľov udržateľného rozvoja a riešení globálnych výziev (pandémia, nekontrolovaná migrácia a pod.). Tie majú čoraz väčší dopad na obyvateľov SR. Zároveň  so znepokojením sledujeme rastúcu hrozbu pre demokraciu, ktorou je infodémia, polarizácia a netolerancia v spoločnosti. 

Verejnú informovanosť a globálne vzdelávanie vnímame ako dôležitý nástroj v prevencii a riešení týchto javov. Rovnako tak ich vnímame ako nástroje budujúce demokratickú podporu pre  napĺňanie cieľov udržateľného rozvoja, vrátane cieľov v oblasti ODA. Zároveň v zmysle Programového vyhlásenia vlády registrujeme záväzok MZVaEZ SR spoločne s MŠVVaŠ zvyšovať povedomie o EÚ, NATO a dôležitosti rozvojovej spolupráce, humanitárnej pomoci a podpory ľudských práv a slobôd vo svete, nástrahách dezinformácií. Ako komunita mimovládnych organizácií združených v Ambrele veríme, že sme obom ministerstvám v tejto oblasti aktívnym a spoľahlivým partnerom.

V rámci tohto partnerstva komunita Ambrely dlhodobo systematicky pracujeme v oblasti globálneho vzdelávania. Taktiež dlhodobo získavaja pochopenie a podporu pre ODA naprieč verejnosťou aj cez realizáciu kampaní ku globálnym témam. V rámci týchto aktivít verejnej informovanosti vie byť mimovládny sektor enormne efektívny, s vysokým stupňom dopadu svojich aktivít. V prípade kampane NO NEKÚP TO, bola v tomto prípade Ambrela schopná zasiahnuť v roku 2019 viac ako 1 milión ľudí na Slovensku, za rozpočet necelých 8 tisíc EUR.

Členské organizácie Ambrely, podľa dát zozbieraných pre Aidwatch report za roky 2018 a 2019, dokázali aktivity verejnej informovanosti a globálneho rozvojového vzdelávania podporiť sumou  2,4 mil. EUR mimo rozpočtu SlovakAid. Pre porovnanie, MZVaEZ SR cez SAMRS do tejto oblasti v týchto dvoch rokoch investovalo dokopy 307 tis. EUR. To predstavuje len 11% zo všetkých financií v ekosystéme ODA, vyčlenených na osvetu ODA.

V rámci strategického partnerstva medzi MZVaEZ SR a mimovládnymi organizáciami združenými v Ambrele, vkladajú MVO do osvety o ODA takmer 9-krát viac ako MZVaEZ SR. Na to, aby cieľ zvýšenej verejnej informovanosti nezostal len deklaratívnym cieľom, žiadame MZVaEZ SR o navýšenie rozpočtu SAMRS pre oblasť verejnej informovanosti a globálneho vzdelávania pri tvorbe Zamerania bilaterálnej pomoci pre rok 2021 a to spôsobom, ktorý nebude mať za následok zníženie financií pre ostatné dotačné nástroje. Žiadame navýšenie zdrojov na výzvu(y) na globálne rozvojové vzdelávanie a verejnú informovanosť minimálne o 100 tisíc EUR ročne. O toto navýšenie žiadame vo forme, v ktorej sa na obsahu a strategickom plánovaní využitia týchto zdrojov, budú môcť spolupodieľať aj mimovládne organizácie či súkromný sektor, napríklad vo forme implementácie osvetových projektov a projektov globálneho rozvojového vzdelávania.

Aj naďalej sme otvorení diskusii a spolupráci pri nastavovaní systému ODA v zmysle vyššie uvedeného kontextu a našich návrhov.“ Originál žiadosti nájdete tu .

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE