Článok

Stretnutie ku konsolidácii Pracovnej skupiny Ambrely pre globálne vzdelávanie (PS GV)

pridané: 20. januára 2022

Jednou z aktivít projektu ‚EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania‘, podporeného zo zdrojov ACF – Slovakia, je aj konsolidácia členskej a pozorovateľskej základne Ambrely, vrátane zeefektívnenia procesov v pracovných skupinách Ambrely a posilnenia spoločných hodnôt a spolupráce medzi členmi. Na dnešnom stretnutí Sekretariát Ambrely rozdiskutoval aktuálny stav a štruktúru Pracovnej skupiny Ambrely pre globálne vzdelávanie (PS GV), a zároveň sme spoločne diskutovali o nastavení identity a spoločnej vízie PS GV tak, aby bola viac zrozumiteľná a atraktívna pre členské a pozorovateľské organizácie, realizujúce vzdelávacie aktivity v SR.

Hlavným zámerom konsolidácie Pracovnej skupiny Ambrely Globálneho vzdelávania (PS GV) je posilniť vnútornú štruktúru a procesy členskej základne s cieľom poskytnúť našim členským a pozorovateľským organizáciám priestor na aktívnu participáciu v spoločnej advokácii v oblasti GV navonok.


Preto by sa mala konsolidácia opierať o štyri kľúčové elementy:
– Identita členskej základne PS GV;
– Spoločná vízia, motivujúca členov aktívne sa podieľať na aktivitách PS GV;
– Zlepšenie procesov – intenzita, transparentnosť, pravidelnosť procesov a pracovných stretnutí PS GV podľa interného harmonogramu aktivít;
– Stimuly (vrátane zadefinovania oprávnenosti ich využívania), motivujúce stálych, ale aj potenciálnych nových členov byť aktívnou súčasťou PS GV. Ide o financovanie účasti alebo priame zorganizovanie kurzov, workshopov a školení (napríklad pod podmienkou absolvovania kvartálnych pracovných stretnutí PS GV); ako aj verejného ocenenia a medializovania ich podielu na dosiahnutých úspechov v oblasti advokácie. V neposlednom rade treba medzi stimuly a motivátory zaradiť tiež o relevantnosť aktivít členskej základne, vyššiu mieru rozpoznateľnosti ako platformy, reputácie a atraktívnosti partnerských organizácii.

Záleží nám na tom, aby sme vhodnými komunikačnými nástrojmi, ako aj podnetnými stimulmi zvýšili účasť a aktivitu členov na chode PS GV. To sa neskôr pozitívne prejaví aj na monitorovaní a pripomienkovaní procesu tvorby Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie (NS GV). Po dvojhodinovej aktívnej diskusii v rámci tímu Sekretariátu Ambrely (20. januára) a načrtnutí akčného plánu, budeme v najbližších týždňoch už plánovať realizáciu konkrétnych nástrojov a stimulov.

„Projekt ‘EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014–2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.


Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE