Článok

Komora mimovládnych neziskových organizácií oslovuje novú vládu

pridané: 11. marca 2020

Komora mimovládnych neziskových organizácií (MNO) pri Rade vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie, ktorej je aj naša Ambrela aktívnou súčasťou, začiatkom týždňa zostavila list, venovaný zostavovateľom budúcej vlády.

Ide o oslovenie víťazov volieb s témou rozvoja občianskej spoločnosti v novom Programovom vyhlásení vlády. „Prajeme našej spoločnosti občiansky charakter demokracie,“ uvádza sa v úvode tohto listu. Viac už v konkrétnom liste tu:

Komora mimovládnych neziskových organizácií pri Rade vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie:

„Prajeme našej spoločnosti občiansky charakter demokracie.“

Vážený pán Igor Matovič, vážený pán Boris Kollár, vážený pán Richard Sulík, vážený pán Andrej Kiska, gratulujeme vám k volebnému úspechu Vašich strán v parlamentných voľbách.

My, zástupcovia platforiem mimovládnych neziskových organizácií v KOMORE MNO v Rade vlády SR pre MNO už vyše 20 rokov pracujeme na tom, aby slovenská spoločnosť bola spoločnosťou aktívnych a zodpovedných občanov.  Tou je pre nás slovenská spoločnosť vyznávajúca hodnoty slobody, rovnosti, spravodlivosti, súdržnosti a solidarity. Spoločnosť aktívne rezistentná voči všetkým formám korupčného správania sa, klientelizmu, rozkrádania a nehospodárneho užívania verejného majetku, ale aj citlivá na obmedzovania občianskych, ľudských a menšinových práv. Spoločnosť otvorená občanom pri správe vecí verejných, umožňujúca prístup k informáciám, k spolurozhodovaniu a k spravodlivosti. Spoločnosť, ktorá rozširuje priestor na zapájanie sa aktívnych občanov a zvyšovanie ich podielu na výkone služieb vo verejnom záujme, podielu dobrovoľníctva v kľúčových oblastiach verejného záujmu, aj na účasti pri dobrom spravovaní štátu, žúp, miest aj obcí.

Za 30 rokov prešlo Slovensko z totalitného systému do demokracie. Úspešne vedieme zápas o demokratický, občiansky charakter štátu, stali sme sa rešpektovanou európskou krajinou, hospodársky a občiansky sme rástli. A to i vďaka angažovanosti aktívnych občanov združených mimovládnych neziskových organizáciách. Tisícky aktívnych organizácií spolu s desiatkami tisícok dobrovoľníkov pomáhajú státisícom ľudí na Slovensku zlepšiť kvalitu ich životov, konajú v prospech spoločného dobra a posilňujú dôveru medzi ľuďmi. Na základe tejto histórie a našich skúseností  veríme v silu dialógu a synergie medzi verejnou mocou a aktívnymi občanmi.

Slovenská republika má dobre vybudovaný základný legislatívny i finančný rámec upravujúci vznik, činnosť, i kontrolu mimovládnych neziskových organizácií (MNO). V rámci širšieho regiónu V4 sa na Slovensku podarilo v intenzívnom dialógu s predchádzajúcimi vládami udržať podporu princípov občianskej participácie a otvoreného vládnutia. Podarilo sa postupne rozvíjať priestory pre dialóg  medzi štátom a občianskou spoločnosťou a MNO v podobe na to určených inštitúcii (napr. Splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti, či Rada vlády pre mimovládne neziskové organizácie) ako  aj rozvíjať  nástroje priamej a nepriamej podpory financovania činnosti a inštitúcií aktívnych občanov.Prežili sme obdobia priaznivé, ale aj tie menej naklonené rozvoju občianskej spoločnosti na Slovensku.

V posledných dňoch sme upozornili na to, že útoky voči občianskemu sektoru, ktoré sme  v minulosti poznali hlavne z prostredia politického extrému a konšpiračných médií, sa výrazne zintenzívnili a stali sa súčasťou komunikácie niektorých parlamentných politických strán. Aj preto sme sa rozhodli osloviť vás, keďže z poverenia občanov, voličov budete tvoriť podobu Slovenskej republiky v najbližších rokoch, aby ste do programového vyhlásenia vašej vlády zahrnuli  kroky a stratégie vlády Slovenskej republiky smerujúce k zachovaniu a zlepšeniu podmienok pre rozvoj aktívnej občianskej spoločnosti na Slovenskua vychádzali z týchto princípov (ktoré reflektujú vaše volebné programy): 

„Občianska spoločnosť na Slovensku by mala byť založená na spolupráci štátu s tretím sektorom a na princípoch partnerstva, rovnocennosti, transparentnosti a efektívnosti pri poskytovaní služieb vo verejnom záujme. Zabezpečíme verejnosti právo vstupovať do tvorby verejných politík a zaviesť princíp participácie a zdieľania informácií verejnej správy so všetkými subjektmi, zainteresovanými v procese tvorby politík. Budeme naďalej spolupracovať s neziskovým sektorom prostredníctvom  Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a Rady vlády SR pre neziskové organizácie, ktorá poskytuje priestor pre kvalitný dialóg zo štátom. Finančná podpora z verejných zdrojov bude zabezpečená transparentne a odborne prostredníctvom súčasných dotačných mechanizmov, ale aj prostredníctvom už existujúcich mechanizmov nepriamej podpory, akým je napríklad  mechanizmus asignácie 2 % dane z príjmu. Súčasne podporíme vytvorenie ďalších finančných nástrojov na rozvoj občianskej spoločnosti, rozšírenie nástrojov na podporu dobrovoľníctva a posilnenie darcovstva pre mimovládne organizácie.“ 

Dobre nastavený vzťah budúcej Vlády s aktívnymi občanmi, bude pre nás znamenať nádej v demokratickú, slobodnú, spravodlivú budúcnosť. Podporte v programovom vyhlásení vašej vlády víziu dobre spravovanej spoločnosti: Spoločnosti PARTICIPATÍVNEJ. Spoločnosti, kde základným vzťahom medzi  predstaviteľmi verejnej moci a aktívnymi občanmi je SPOLUPRÁCA postavená na vzájomnom rešpekte a dialógu na  princípoch partnerstva, rovnocennosti a transparentnosti. Spoločnosti ŽIČLIVÚ vytvárajúcu priaznivú atmosféru a podmienky pre aktívnych občanov a ich inštitúcie – mimovládne neziskové organizácie,  pre vzťahy  vychádzajúce zo vzájomného rešpektu.

Obraciame sa na vás s dôverou, že aktívne zvážite náš hlas a budete otvorení spoločnému dialógu. Sme pripravení  na stretnutí s Vami podrobnejšie prediskutovať vyššie spomenuté témy a otázky. 

Podpísaní členovia KOMORY mimovládnych organizácií v RV SR pre MNO: Marcel Zajac,  predseda KOMORY MNO a podpredseda Rady vlády SR pre MNO, platforma Ekofórum
Mária Machajdíková, platforma SocioFórum, nezávislá platforma sociálnych MNO
Juraj Lizák, Rada mládeže Slovenska
Soňa Lexmanová, Fórum donorov
Richard Medal, Špirála – sieť environmentálne výchovných organizácií
Beata Hirt, Asociácia komunitných nadácií Slovenska
Mária Behanovská, Vidiecky parlament ma Slovensku
Alžbeta Brozmanová Gregorová, Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií
Branislav Jelenčík, Slovenská koalícia pre kultúrnu diverzitu
Štefan Smrekovský, Združenia horských a ostatných záchranných SR
Marek Machata, Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov  SR
Branislav Mamojka, Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR
Peter Devínsky, Slovenská humanitná rada
Daniel Kaba, Ambrela – Platforma  rozvojových organizácií
Marcela Dobešová, Fórum života
Tibor Tóth, okrúhly stôl Maďarov na Slovensku
Soňa Holíková a Daniela Konečná, Únia materských centier
Zuzana Magurová, Ženská loby Slovenska
Mária Lévyová, Asociácia na ochranu práv pacientov SR
Božena Bušová, Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb
Andrea Cocherová, Asociácia firemných nadácií a fondov
Jaroslav Ostrčil, Asociácia telovýchovných jednôt a klubov SR
Karolína Miková, členka KOMORY MNO Rady vlády SR pre MNO
Laura Dittel, členka KOMORY MNO Rady vlády SR pre MNO, Karpatská Nadácia
Boris Strečanský, člen KOMORY MNO Rady vlády SR pre MNO
Vladimir Sendrei, člen KOMORY MNO Rady vlády SR pre MNO
Filip Vagač, člen KOMORY MNO Rady vlády SR pre MNO
Peter Medveď, člen KOMORY MNO Rady vlády SR pre MNO a Nadácia Ekopolis
Kálmán Petőcz, člen KOMORY MNO Rady vlády SR pre MNO

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE