Článok

Kódex používania obrazov a podávania správ

pridané: 20. januára 2012

Kódex používania obrazov a podávania správ zostavili mimovládne organizácie pracujúce v oblasti humanitárnej pomoci, rozvoja a rozvojového vzdelávania združené v Európskej konfederácii mimovládnych rozvojových a humanitárnych organizácií CONCORD vroku 2006. Od roku 2010 sa ku Kódexu pripojila aj Platforma mimovládnych rozvojových organizácií na Slovensku.

Účelom tohto kódexu je poskytnúť základ, na ktorom mimovládne organizácie môžu stavať a realizovať svoje stratégie komunikácie s verejnosťou.

Kódex ponúka súhrn základných princípov, ktoré môžu napomôcť signatárom komunikovať programy a hodnoty ich organizácií koherentným a vyváženým spôsobom.

Signatári tohto kódexu sú si vedomí mnohých problémov a ťažkostí spojených s komunikáciou hanebnosti a nespravodlivosti chudoby a súčasnom plnení ideálov navrhovaných kódexom. Je realitou našich dní, že mnohé obrazy extrémnej chudoby a humanitárnej núdze SÚ skutočne negatívne a nemožno ich prehliadať. Nevšímať si ich by bolo v rozpore s duchom tohto kódexu, ktorého zmyslom je, aby realita života ľudí bola zobrazovaná citlivo a plne rešpektovala ich dôstojnosť.

Obrazy a správy by mali komplexne prezentovať poskytovanú pomoc, či už internú alebo externú, ako aj partnerstvá, ktoré často vznikajú medzi miestnymi a medzinárodnými mimovládnymi organizáciami.

Hodnoty ľudskej dôstojnosti, rešpektu a autentickosti tak, ako je uvedené v tomto kódexe, musia byť základom každej komunikácie. Signatári kódexu sú rozhodnutí dodržiavať tieto zásady a aplikovať ich do svojich vnútorných stratégií a pravidiel. Zároveň sú rozhodnutí konštruktívne spolupracovať so všetkými, ktorých práca je spojená s prezentovaním témy svetovej chudoby a hľadať spôsoby, ako uplatniť tieto princípy aj v iných oblastiach komunikácie.

Podpisom a podporou tohto kódexu chcú mimovládne organizácie docieliť, aby rozvojová problematika bola na očiach verejnosti a napomôcť vnímaniu hodnôt obsiahnutých v Kódexe, ktoré sa skrývajú za jednotlivými obrazmi a správami.

Základné princípy kódexu – Obrazy a správy vyberáme na základe týchto princípov:

rešpektovanie ľudskej dôstojnosti zobrazovaných a opisovaných osôb,
viera v rovnosť všetkých ľudí,
presvedčenie o nevyhnutnosti podporovať férovosť, solidaritu a spravodlivosť.

Berúc do úvahy tieto princípy,
v každej našej komunikácii, kde je to uskutočniteľné a primerané, sa pri zobrazovaní reality snažíme:

  •   vyberať obrazový materiál a súvisiace správy na základe hodnôt úcty, rovnosti, solidarity a spravodlivosti,
  •   pravdivo predstavovať akýkoľvek obraz alebo zachytávanú situáciu v jej bezprostrednom ale aj v širšom kontexte s cieľom, aby verejnosť lepšie porozumela skutočnostiam a komplexnosti rozvoja,
  •   vyhnúť sa obrazovému materiálu a správam, ktoré zobrazujú realitu, ľudí alebo miesta stereotypne, diskriminačným spôsobom, alebo za účelom vyvolania senzácie,
  •   použiť obrazový materiál, správy a prípadové štúdie s plným vedomím a súhlasom zúčastnených osôb (prípadne rodičov /zodpovedných zástupcov),
  •   dohliadnuť na to, aby tí, ktorých situácia je prezentovaná, mali možnosť sami vyrozprávať svoj príbeh,
  •   zaznamenať si želanie zobrazovaných/opisovaných osôb, či chcú byť menovaní a identifikovateľní, a vždy zabezpečiť naplnenie ich želania,
  •   konať v súlade s najvyššími štandardmi v oblasti ľudských práv a ochrany zraniteľných osôb,
  •   konať v súlade s najvyššími štandardmi v oblasti práv detí a v súlade s Dohovorom o právach Dieťaťa, keďže deti sú najčastejšie zobrazované osoby.

Viac v prílohe tu.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE