Článok

K uzneseniu Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie

pridané: 17. marca 2022

Dňa 15. marca zasadala Rada vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie (MNO), ktorú viedol nový vládny splnomocnenec pre rozvoj občianskej spoločnosti, Filip Vagač. Na stretnutí prezentoval výkonný tajomník Ambrely, Daniel Kaba, návrh spolupráce medzi občianskym sektorom a štátom za celú Komoru MNO s cieľom riešiť spoločne dosahy humanitárnej krízy v SR aj na Ukrajine. Celé uznesenie, prijaté Radou vlády, si možno prečítať tu, a prezentácia je tu.

Znenie uznesenia Rady vlády SR pre MNO

Rada vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie
A) berie na vedomie
poďakovanie Vláde SR a jej inštitúciám za to, aký jasný postoj oficiálne zaujala Slovenská republika ku kríze na Ukrajine, ktoré na rokovaní Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie dňa 15.3.2022 prezentovali predstavitelia Komora mimovládnych neziskových organizácií;

B) vyjadruje  
poďakovanie všetkým štátnym, samosprávnym, cirkevným, podnikateľským i občianskym subjektom, skupinám dobrovoľníkov i jednotlivcom, ktorí sa od 24. februára 2022 až do dnešného dňa podieľali na pomoci ľuďom v núdzi, či už priamo na hraniciach, alebo v našom vnútrozemí;

C) berie na vedomie
ponuku občianskeho sektora na spoluprácu pri riešení krízovej situácie na našej východnej hranici s cieľom zlepšiť do budúcnosti komunikáciu a spoluprácu medzi štátom a mimovládnymi neziskovými organizáciami, ako aj zvýšiť efektívnosť v organizovaní, ale aj financovaní aktivít na pomoc ľuďom v núdzi utekajúcim pred vojnovým konfliktom na Ukrajine;

D) podporuje
spoluprácu medzi platformami zastúpenými v Komore mimovládnych neziskových organizácií a jednotlivými rezortmi, ktoré sú zapojené do koordinácie pomoci v rámci  utečeneckej krízy.

E) poveruje Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, 
aby na základe návrhu Komory MNO a v spolupráci s jej predstaviteľmi otvoril s predstaviteľmi rezortov a štátnych organizácií diskusiu na základe týchto princípov:
a) vytvoriť spoluprácu na základe klastrov spolupráce podľa rezortov a problémov, ktoré riešia – v oblastiach:  humanitárna pomoc na území UA; pomoc a podpora utečencom na Slovensku;  dobrovoľníctvo; financovanie pomoci;  informačno-komunikačná oblasť (verejná mienka a sektor); nezávislosť SR od ruských energetických zdrojov;
b) zapojiť do plánovania, riadenia a riešenia vládu a MNO;
c) okrem rezortov otvoriť komunikáciu aj s inštitúciami EÚ, ako aj platformami a organizáciami OSN.

Z prezentácie Komory MNO

Tri body k spolupráci medzi štátom a občianskym sektorom:
– riešiť situáciu prostredníctvom vytvorenia klastrov podľa rezortov a problémov ktoré riešia;
– zapojiť do plánovania, riadenia a riešení aj samosprávu a MNO;
– okrem rezortov koordinovať spoluprácu a komunikáciu aj s inštitúciami EÚ, ako aj platformami a organizáciami OSN.

Navrhované klastre:
1. Humanitárna pomoc na území UA
–  Koordinácia pomoci vrátane vyjednaní koridorov a podmienok s ukrajinskou stranou podľa humanitárnych princípov
–  Materiálna pomoc – adresná smerom k čo najviac postihnutému civilnému obyvateľstvu
–  Navýšenie finančnej pomoc a projekty SlovakAid s dôrazom na rýchlosť reakcie a flexibilitu

2. Pomoc a podpora utečencom na Slovensku
–  Krízová – hneď po vstupe na naše územie, na hraniciach až po zabezpečenie základných potrieb v prvých dňoch
–  Adaptačná – po získaní ubytovania v konkrétnom meste či obci nastupuje podpora najmä v oblastiach: sociálna pomoc, vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie, integrácia

3. Dobrovoľníctvo
–  Koordinácia a zvýšenie kapacity organizácií, aby dokázali efektívne koordinovať dobrovoľníkov
–  Podporiť školy a školské zariadenia v participácii na dobrovoľníckych aktivitách
–  Postupne nastavovať dlhodobé dobrovoľnícke programy

4. Financovanie pomoci
–  Navýšiť a zefektívniť financovanie na udržanie krízovej a poskytovanie systematickej a dlhodobej podpory,
–  Nastaviť EŠIF fondy tak, aby bolo možné zjednodušené čerpanie na pomoc Ukrajine
–  Podporiť systémovo solidaritu zo strany podnikateľského prostredia

5.Informačno-komunikačná oblasť (verejná mienka a sektor)
–  možno očakávať postupný úpadok vlny solidarity
–  nástup naratívov, ktoré budú spochybňovať pomoc utečencom poskytovaným sektorom
– rozbiehajúca sa informačná vojna, spochybňovania vojny, dopadov či jej príčin

6. Nezávislosť SK od ruských energetických zdrojov
–  znížiť slovenskú závislosť na dovozoch energetických surovín z Ruskej federácie pomocou:
–  znižovania závislosti pomocou energetickej hospodárnosti a transformácie teplárenstva, podporou kvalitných obnoviteľných zdrojov energie
–  prepojenie so sociálnou oblasťou, keďže stúpajúce ceny energií už pred vojnou na Ukrajine ohrozovali nízkopríjmové domácnosti,

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE