Článok

AMBRELA OSLOVUJE NOVÚ VLÁDU

pridané: 19. marca 2020

Naša Ambrela zaslala zostavovateľom novej vlády list pod názvom „Ako účinne realizovať zahraničnú politiku SR aj cez rozvojovú spoluprácu, humanitárnu pomoc a globálne vzdelávanie“ s výčtom konkrétnych výziev a záväzkov, ktoré my považujeme za dôležité, a na ktoré by vláda mala myslieť pri tvorbe politík vrátane programového vyhlásenia vlády.

Vzhľadom na situáciu, týkajúcu sa epidémie koronavírusu v SR, sme však v maile vláde vyjadrili okrem solidarity aj reálnu podporu podaním pomocnej ruky. Keďže naše organizácie pomáhajú nielen v zahraničí, ale práve teraz aj doma na Slovensku – v boji s koronavírusom.

Celé znenie listu si možno prečítať tu, jeho najdôležitejšie časti vyzerali následovne:

„Ako účinne realizovať zahraničnú politiku SR aj cez rozvojovú spoluprácu, humanitárnu pomoc a globálne vzdelávanie“

My, predstavitelia rozvojových, humanitárnych a vzdelávacích organizácií združených v Platforme rozvojových organizácii – Ambrela, už 30 rokov pôsobíme v oblasti rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, ktoré sú súčasťou zahraničnej politiky SR. Ako kľúčový partner Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ SR) pôsobia naše organizácie dlhodobo v tzv. rozvojových krajinách, poznajú situáciu na mieste, reprezentujú značku SlovakAid a dobré meno SR a disponujú expertízou nielen v teréne, ale aj na úrovni tvorby politík a nástrojov pre systém rozvojovej spolupráce. Dosiaľ slovenské organizácie pomohli miliónom ľudí a pričinili sa tak o šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí.

Slovensko má vybudovaný základný systém rozvojovej spolupráce, ale tento si tiež vyžaduje zlepšenia – jasnejšiu víziu, identifikáciu slovenskej pridanej hodnoty, modernizáciu, väčšiu spoluprácu naprieč rezortmi, dôraz na efektívnosť, sektorové a geografické zameranie. Máme za to, že rozvojová spolupráca by sa mala stať dôležitou súčasťou zahraničnej politiky. 

Aj preto sme sa rozhodli osloviť vás, ktorí z vôle občanov budete tvoriť podobu zahraničnej politiky a teda aj rozvojovej spolupráce, a požiadať vás, aby ste na nižšie spomenuté body mysleli pri tvorbe politík vrátane programového vyhlásenia vlády. 

Za najdôležitejšie kroky považujeme nasledovné: 

  • presadzovanie systémového a dlhodobého zamerania na menší okruh krajín a sektorov s cieľom zvýšenia efektívnosti rozvojovej spolupráce, udržateľnosti a poznateľnosti značky SlovakAid,
  • zefektívnenie spolupráce s mimovládnym sektorom, ktorý je významným partnerom v realizácii bilaterálnej rozvojovej spolupráce,
  • plnenie medzinárodného záväzku SR vo forme príspevku na rozvojovú spoluprácu vo výške 0,33% HND do roku 2030 cez navýšenie rozpočtu na rozvojovú spoluprácu do roka 2024 na 0,21 % HND,
  • zavádzanie inovácií v súlade s medzinárodnými trendmi a navyšovanie rozpočtu bilaterálnej časti ako významného nástroja slovenskej zahraničnej politiky,
  • zavedenie systému pravidelného monitoringu a evaluácií, s cieľom lepšie merať dopad rozvojových humanitárnych intervencií a zlepšovať ich kvalitu,
  • vytvoriť priaznivé prostredie pre vzdelávanie detí a mládeže o globálnych problémoch a ich riešeniach a zvyšovať povedomie verejnosti o rozvojovej spolupráci,
  • rozširovanie dobrovoľníckych programov s cieľom vytvárať slovenské kapacity v oblasti rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci,
  • posilnenie kapacít rozvojovej diplomacie vo vybraných krajinách, vrátane expertného rozvoja, lepšieho prepojenia ekonomickej a rozvojovej diplomacie a aktívnej podpory účasti zástupcov SR v medzinárodných organizáciách,
  • zlepšovanie medzirezortnej spoluprácekoordinácie a koherencie politík na čele s MZVaEZ SR tak, aby politiky SR nemali negatívny dopad na ľudské práva a udržateľný rozvoj v iných krajinách.

Žijeme v globalizovanom svete a dopady komplexných javov ako napr. klimatické zmeny, epidémie, migrácia, nestabilita a konflikty budú mať čoraz väčší vplyv na obyvateľov SR. Máme za to, že SR by mala prispievať k riešeniu týchto výziev vo svete aj preto, že je to v našom vlastnom záujme. Zároveň Slovensko, patriace medzi 40 najbohatších krajín sveta, tiež veľakrát preukázalo, že vie byť solidárne a pomôcť ľuďom v núdzi. Súčasne SR deklarovala svoje medzinárodné záväzky a prihlásila sa k Cieľom udržateľného rozvoja a Agende 2030.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE