Projekty

V4 Aid – Spoločná podpora Miléniovým rozvojovým cieľom

pridané: 1. februára 2011

Poslaním projektu „V4 Aid- Spoločná podpora Miléniovým rozvojovým cieľom“ je zapojenie sa do globálnej snahy o redukciu chudoby prostredníctvom silnejšieho angažovania nových členských štátov EÚ. Cieľom tohto projektu je dosiahnuť nezávislejšie a proaktívnejšie zapojenie cieľových skupín do ovplyvňovania národných politík oficiálnej rozvojovej pomoci s cieľom zamerať sa na znižovanie chudoby. Podpísaním prístupovej zmluvy k EÚ sa nové členské štáty zaviazali plne participovať na rozvojovej spolupráci EÚ a prispievať 0,17% HNP na pomoc rozvojovým krajinám do roku 2010 a 0,33% HNP do roku 2015. Historicky, politicky a ekonomicky prepojené krajiny V4 sú v obzvlášť dobrej pozícii viesť angažovanie nových členských štátov v rozvojovej spolupráci.

Trvanie projektu: február 2011 – január 2014

Aktivity budú stavať na podobnosti krajín V4 a snahou bude rozšíriť už existujúcu regionálnu spoluprácu na oblasť rozvojovej pomoci. Do projektu budú zapojení politici, média a široká verejnosť. Projekt „V4 Aid“ nadväzuje na predchádzajúci projekt tých istých partnerských organizácií „To Act You Have to Know“.

Dôvody realizácie projektu:

 • Nízka angažovanosť v rámci cieľa znižovania chudoby a nízka podpora najmenej rozvinutým krajinám (LDCs) v národných politikách oficiálnej rozvojovej pomoci členských krajín V4
 • Média krajín V4 sú nedostatočne aktívne v oblasti spracovania tém, týkajúcich sa  znižovania chudoby v rozvojových krajinách
 • Široká verejnosť na Slovensku, v Českej republike, v Maďarsku a v Poľsku nie je dostatočne angažovaná do snahy členských krajín V4 znižovať chudobu v rozvojových krajinách.

 

Poslanie projektu

Cieľom tohto projektu je zvýšiť potenciál a zlepšiť zapojenie sa členských krajín V4 do medzinárodnej spolupráce a prostredníctvom spoločného tlaku pomôcť zvýšiť príspevok oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA) nových členských štátov v zmysle dosiahnutia Miléniových rozvojových cieľov (MDGs). Špecifickým cieľom je dosiahnuť silnejšie zameranie na redukciu chudoby v politikách oficiálnej rozvojovej pomoci členských krajín V4.

 • Výsledkom projektu by malo byť, že rozhodovatelia na Slovensku, v Českej republike, v Poľsku a v Maďarsku sa budú angažovať, aby spoločne podnikali kroky v implementácii stratégií rozvojovej spolupráce Vyšehradských krajín, v dosahovaní medzinárodných rozvojových záväzkov a v efektívnom posilňovaní redukcie chudoby.
 • Novinári z krajín V4 by si po skončení tohto projektu mali byť vedomí, že môžu byť katalyzátormi v národnej debate o záväzkoch krajín V4 týkajúcich sa znižovania chudoby v rozvojovom svete.
 • Obyvateľstvo všetkých štyroch krajín by malo byť lepšie informované o rozvojových témach a národných politikách oficiálnej rozvojovej pomoci a takto získané vedomosti by sa mali odraziť v ich občianskych, spotrebiteľských, politických a iných rozhodnutiach a skutkoch.

Cieľové skupiny projektu:
Priama cieľová skupina:

 • rozhodovatelia (členovia národných parlamentov a Európskeho parlamentu, predstavitelia kľúčových ministerstiev, zahraničných misií a veľvyslanectiev, politickí konzultanti a parlamentní experti)
 • média (novinári, majitelia médií, manažéri a editori)
 • široká verejnosť

 

Nepriama cieľová skupina:

 • mimovládne organizácie/ mimovládne rozvojové organizácie, medzinárodné organizácie a akademickí experti

Viac informácií o projekte nájdete aj na www.v4aid.eu

Partneri projektu:
Projekt je koordinovaný českou organizáciou Člověk v tísni, v spolupráci s ďalšími piatimi organizáciami z Európskej únie:

 • Člověk v tísni (People in Need – PIN), Česká republika
 • Poľská humanitárna organizácia (Polish Humanitarian Organisation Foundation – PAH), Poľsko
 • Nadácia pre rozvoj demokratických práv (Foundation of Development of Democratic Rights- DemNet), Maďarsko
 • Partners for Democratic Change Slovakia (PDCS), Slovenská republika
 • Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (PMVRO), Slovenská republika
 • Európske novinárske centrum (European Journalism Centre) – organizácia, zaoberajúca sa vzdelávaním novinárov, Holandsko

 

Projekt je financovaný z prostriedkov Európskej komisie a kofinancovaný z programu SlovakAid.
V roku 2014 prebehla evaluácia projektu nezávislou evaluátorkou.
Záverečnú evaluačnú správu nájdete v prílohe.

Aktivity

Plánované aktivity projektu:
Počas troch rokov trvania projektu „V4 Aid“ sa slovenskí partneri projektu Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (Platforma MVRO) a Partners for Democratic Change Slovakia (PDCS) zaviazali:

  • vypracovať tzv. resources papers – odborné materiály na rôzne aktuálne témy rozvojovej spolupráce

 

V rokoch 2011, 2012 a 2013 boli publikované tieto dokumenty:

 • Aktuálne listy k rozvojovej spolupráci 3/2013: Kam kráča svet rozvoja: Čo bude po Miléniových rozvojových cieľoch? (Na stiahnutie: SJAJ)
 • Aktuálne listy k rozvojovej spolupráci 2/2013: Médiá a rozvoj (Na stiahnutie: SJAJ)
 • Aktuálne listy k rozvojovej spolupráci 1/2013: Globálne partnerstvo pre „rozvoj“ a krajiny  Vyšehrádskej štvorky (Na stiahnutie: SJAJ)
 • Aktuálne listy k rozvojovej spolupráci 3/2012: Koherencia politík pre rozvoj. Pohľad z perspektívy členského(ých) štátu(ov)  (Na stiahnutie: SJAJ)
 • Aktuálne listy k rozvojovej spolupráci 2/2012: Vyšehradská štvorka ako rozvojový „hráč“ v Moldavsku  (Na stiahnutie: SJAJ)
 • Aktuálne listy k rozvojovej spolupráci 1/2012: Modality financovania rozvojovej pomoci prostredníctvom podpory mimovládnych organizácii a privátneho sektora u tradičných donorov (Na stiahnutie: SJAJ)
 • Aktuálne listy k rozvojovej spolupráci 3/2011: Ľudské práva v kontexte rozvojovej pomoci  (Na stiahnutie: SJAJ)
 • Aktuálne listy k rozvojovej spolupráci 2/2011: Transparentnosť rozvojovej pomoci (Na stiahnutie: SJAJ)
 • Aktuálne listy k rozvojovej spolupráci 1/2011: Efektívnosť rozvojovej pomoci (Na stiahnutie: SJAJ)

 

  • zorganizovať vzdelávaciu cestu pre poslancov do rozvojovej krajiny

V dňoch 10.-19. novembra 2012 sa dvaja poslanci NR SR, Eva Horváthová a Jozef Viskupič, spolu so svojimi náprotivkami z ďalších krajín V4 zúčastnili neformálnej pracovnej návštevy Etiópie, druhej najrýchlejšie rastúcej ekonomike Afriky. Spolu so sieťovaním a plánovaním koordinácie aktivít krajín V4 v oblasti rozvojovej spolupráce, mali možnosť stretnúť sa s oficiálnymi predstaviteľmi vybraných rezortov Etiópie na národnej a miestnej úrovni, ako aj zástupcami Európskej komisie v Etiópii, návštiviť a byť svedkami terénnych aktivít rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci organizácií zo Slovenska, Česka a Poľska. Viac informácií nájdete v článku tu. Rozhovor so slovenskou poslankyňou a poslancom nájdete v jarnom vydaní bulletinu Rozvojová spolupráca z roku 2013. Fotogalériu z cesty nájdete na stránke www.v4aid.eu.

 

  • vydávať informačné brožúry o rozvojovej pomoci

V októbri 2013 vydala Platforma MVRO brožúru s názvom Slovenské mimovládne rozvojové organizácie. 10 rokov slovenskej oficiálnej rozvojovej spolupráce – Od pomoci ku koherencii politík pre rozvoj, ktorá pozostáva z:
– infostrán o slovenských mimovládnych rozvojových organizáciách v roku 2013 (SJAJ)
– brožúry Od pomoci ku koherencii politík pre rozvoj: 10 rokov Platformy MVRO (SJAJ)

V januári 2013 vydala Platforma MVRO brožúru s názvom Slovenské mimovládne rozvojové organizácie. Etika a efektívnosť – bližšie k medzinárodným štandardom, ktorá pozostáva z:
– infostrán o slovenských mimovládnych rozvojových organizáciách v roku 2012
– správy z prieskumu názorov slovenských mimovládnych rozvojových organizácií na tému etiky a efektívnosti v rozvojovej spolupráci (SJAJ)

  • zabezpečiť účasť médií na stretnutí médií nových i starých členských štátov

Zástupca denníka SME, Tomáš Vasilko sa zúčastnil na Media Decision Makers Roundtable, ktorý sa uskutočnil 14. decembra 2011 vo Varšave, pri príležitosti Európskych rozvojových dní (15. – 16. decembra 2011)

  • zabezpečiť účasť slovenských novinárov na seminári v rozvojovej krajine

V júli 2013 umožnili Platforma MVRO a PDCS trom slovenským novinárom zúčastniť sa týždenného capacity building seminára v Rwande spolu s kolegami z ďalších krajín V4, ktorý bol zameraný na tvorbu reportáží priamo v teréne. Ich výstupy nájdete nižšie:

Pavel Novotný, redaktor Hospodárskych novín

 

Mária Martiniaková, freelance dokumentaristka, režisérka

 

Ivana Rybanska, účastníčka e-learningového kurzu

 

  • zabezpečiť účasť slovenských študentov žurnalistiky na diaľkovom e-learningovom kurze

Z celkového počtu 37 prihlášok sa 16 mladí (12 účastníkov a 4 pozorovatelia) zúčastnili 3-mesačného e-learningového kurzu s názvom: „Reporting and Writing about Development in the World“, ktorý prebiehal v mesiacoch február – jún 2012. Kurz bol organizovaný v spolupráci s Poynter Institute a European Journalism Center. Aj na základe vyhodnotenia záverečných prác, najlepšia účastníčka kurzu, Ivana Rybanská, vycestuje v júli 2013 na týždeň do Rwandy, kde sa zúčastní vzdelávacieho seminára zameraného na tvorbu reportáží priamo v teréne.
Vybrané výstupy účastníkov e-learnigového kurzu:

 

  • poskytnúť granty pre zástupcov médií na cestu do krajín globálneho Juhu

Matúš Krčmárik, novinár zo zahraničnej sekcie denníka SME, vycestoval od 29. mája do 8. júna 2011 do Južného Sudánu. Navštívil mestá Rumbek, Mapuordit, Tonj a Juba. Počas cesty zmapoval projekty a aktivity Trnavskej Univerzity, o.z. Savio, Vysokej školy sv. Alžbety a o.z. eRko.  Správu z jeho cesty spolu s odkazmi na články v Denníku SME a fotografie nájdete tu.

Eva Sládková, novinárka zo Slovenského rozhlasu (RTVS), absolvovala od 17. do 28. júna 2012 cestu do Tuniska. Navštívila projekty rozvojovej spolupráce, ktoré realizujú slovenské mimovládne rozvojové organizácie – PDCS, Nadácia Pontis a Občianske oko, ako aj samotné tuniské organizácie I WATCH; ATED; Conscience Politique, Association – Dignité pour le Prisonnier Politique; Fondateur du Réseau Tunisien de La Justice Transitionnelle Chargé des Médias; Tunisian Women Association. Dva výstupy z jej cesty sú dostupné tu. Zvyšné reportáže boli odvysielané v rámci viacerých relácií, preto nie sú dostupné online. Platforma MVRO ich má uložené v archíve.

Radovan Kondrlík, redaktor zahraničného spravodajstva, spolu s kameramanom Miroslavom Locim zo Slovenskej televízie (RTVS) vycestovali do Kene, aby sa zúčastnili na Rozvojovom fóre v Nairobi, ktoré organizovalo Veľvyslanectvo SR v Keni v dňoch 19. – 21. novembra 2012. Mapovali podujatie, na ktorom sa diskutovalo o 17-ročnej činnosti slovenských organizácií v Keni a o perspektívach prítomnosti Slovenska v krajine. Ich výstupy nájdete v Správach STV (zo dňa 19.11.201221.11.201227.11.201209.12.2012) a relácii Svet v obrazoch (16.12.201220.1.201327.1.20133.2.2013).

V polovici roka 2013, redaktor denníka SME Mirek Tóda získal grant na cestu do Moldavska. Jeho výstupy nájdete nižšie:

Ku koncu roka 2013 podporila Platforma MVRO v spolupráci s PDCS v rámci projektu V4 Aid cestu zástupcov médií zo Slovenska do Burkina Faso a Južného Sudánu. Redaktori, kameramani, režiséri pracujúci buď na voľnej nohe alebo v televíziách alebo v printových médiách mali možnosť na vlastnej koži zažiť život v týchto krajinách a stretnúť sa s miestnym obyvateľstvom. Po návrate pripravili rôzne články, videá alebo reportáže, ktoré boli predstavené slovenskej verejnosti prostredníctvom týchto novinárov:

 * Okrem toho koncom roka 2013 Platforma MVRO podporila cestu novinára Mariána Szucsa (spolupracovník Hospodárskych novín) do Kambodže vďaka podpore EuropeAid a SlovakAid v rámci projektu Európa hľadá súlad medzi svojimi politikami pre férovejší svet. Viac tu.

  • zabezpečiť vydávanie série názorových článkov o rozvoji v slovenských mienkotvorných printových médiách

Projektoví partneri pripravili sériu 12 mediálnych balíčkov o inovatívnom prístupe, ktorý je aplikovaný v projektoch rozvojových organizácií zo Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska. Všetky balíčky sú dostupné tu. Nižšie nájdete prehľad slovenských balíčkov.

 • Inovatívne školstvo v Keni (článok, video a fotografie tu)
 • Africký vidiek: výzva pre technológie (článok, video a fotografie tu)
 • Využitie lariev na liečenie rán v Keni  (článok, video a fotografie tu)

 

  • zorganizovať súťaž vo fotografovaní pre neprofesionálnych fotografov a následne prezentovať najlepšie fotografie na verejnosti

V rokoch 2011 -2013 zorganizovala Platforma MVRO v spolupráci s PDCS  a ďalšími partnermi 3 ročníkyfotosúťaže na tému ľudských práv v rozvojovej spolupráci. Informácie sú dostupné na webovej stránke fotosúťaže http://fotosutaz.mvro.sk a na www.facebook.com/mvro.fotosutaz.

 • 1. ročník (6. júna – 9. septembra 2011). Víťazkou prvého ročníka fotosúťaže „Ľudské práva v rozvojovej spolupráci“ sa stala Petra Nováková s fotografiou Zavrieť oči a spať. Na druhom mieste sa umiestnil Michal Chmeliar s fotografiou V zemiačnisku a tretie miesto patrí Zuzane Letkovej s fotografiou Aká bude ich budúcnosť. Bližšie informácie nájdete tu. Tridsať najlepších fotografií z každého ročníka bolo vystavených v rámci putovnej výstavy po slovenských mestách, ktorá poukazovala na prepojenosť dodržiavania ľudských práv a dosiahnutia Miléniových rozvojových cieľov.  Oficiálne vyhlásenie výsledkov a otvorenie výstavy prebehlo 17. októbra 2011  v Bratislave priestoroch Ministerstva zahraničných vecí SR počas Rozvojového dňa, ktorý Platforma MVRO organizuje každoročne pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti chudobe.
 • 2. ročník (6. júna – 9. septembra 2012). Víťazom 2. ročníka fotosúťaže „Ľudské práva v rozvojovej spolupráci“ sa stal Matúš Kováčik s fotografiou Chcem sa učiť. Na druhom mieste sa umiestnil Michal Fulier s fotografiou Účinný boj s HIV/AIDS v Ugande a tretie miesto patrí Márii Hrčkovej s fotografiou Pomôž si ako vieš. Za najlepší fotopríbeh porota vybrala fotopríbeh House of Family od Márie Candrákovej. Tridsať najlepších fotografií vrátane troch fotopríbehov bolo vystavených v rámci putovnej výstavy po slovenských mestách. Oficiálne vyhlásenie výsledkov a otvorenie výstavy prebehlo 17. októbra 2012 v Univerzitnej knižnici počas Rozvojového dňa.
 • 3. ročník (6. júna – 9. septembra 2013). Víťazom 3. ročníka fotosúťaže „Ľudské práva v rozvojovej spolupráci“ sa stal Pavol Markovič s fotografickým príbehom Zmena prichádza zvnútra komunity. Na druhom mieste sa umiestnil Lukáš Zajac s fotopríbehom Škola v mešite a tretie miesto patrí fotopríbehu Barbary Gindlovej Gruzínsko: Gardabani/vysídlenci z Južného Osetska. Oficiálne vyhlásenie výsledkov a otvorenie výstavy tridsiatich najlepších fotografií sa uskutočnilo 18. októbra počas Rozvojového dňa 2013 v Starej tržnici. Tridsať najlepších fotografií vrátane troch víťazných fotopríbehov je v súčasnosti vystavených v rámci putovnej výstavy po slovenských mestách.

 

  • venovať sa mediálnemu pokrývaniu rozvojových tém
 • Platforma MVRO vydala niekoľko článkov a tlačových správ k rozvojovým témam a rozvojovým krajinám, ktoré našli odozvu vo viacerých slovenských médiách. Tlačové správy nájdete tu.
 • Dňa 9. decembra 2011 vyšla v denníku SME 4-stranová príloha Ľudské práva v rozvojovej spolupráci,ktorú pripravili Platforma MVRO a PDCS. Táto príloha bola vydaná pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv, ktorý si svet každoročne od roku 1950 pripomína 10. decembra. Jednotlivé strany prílohy sú dostupné na stiahnutie (1. strana2. strana3. strana4. strana).
 • Dňa 15. mája 2013 vyšla v denníku SME 4-stranová príloha Afrika a trvalo udržateľný rozvoj, ktorú pripravili Platforma MVRO a PDCS pri príležitostí Dňa Afriky. Viac informácií ako aj celú prílohu nájdete tu.

 

V4 Aid – final evaluation report

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE