Projekty

Regional Partnership Programme

pridané: 9. septembra 2009

O projekte

rojročný Program regionálneho partnerstva (RPP – Regional Partnership Programme) v rokoch 2005 – 2008 iniciovali platformy mimovládnych organizácií z Rakúska, Čiech, Maďarska, Slovenska a Slovinska. Bol to prvý cezhraničný projekt tohto druhu v Európe. Jeho hlavným cieľom bolo zlepšiť kapacity organizácií pri príprave projektov, zviditeľniť rozvojovú tému v nových členských štátoch EÚ. Prostredníctvom vytvoreného fondu sa tiež financovala realizácia pilotných rozvojových projektov, na ktorých spolupracovali rakúske mimovládne organizácie a organizácie z nových členských štátov.

Program financovala Rakúska rozvojová agentúra (ADA) – 70% z celkového rozpočtu, ministerstvá zahraničných vecí zúčastnených krajín – 20% rozpočtu a mimovládne organizácie – 10%. V prípade Slovenska bol program financovaný zo zdrojov oficiálnej rozvojovej pomoci (Slovak Aid).

Koordináciu na národnej úrovni zabezpečovali národní projektoví manažéri z národných organizácií v každej zúčastnenej krajine; výsledná koordinácia projektu bola zabezpečená projektovým manažérom z Rakúska.

Partneri projektu:

Aktivity

Jednou z hlavných aktivít programu bolo financovanie pilotných projektov v rozvojových krajinách a projektov na zvýšenie povedomia o rozvojovej pomoci. (Podrobnosti a zoznam projektov nájdete nižšie.)

Cieľom rôznych aktivít v rámci programu bolo tiež posilnenie kapacít mimovládnych organizácií a vytvorenie spolupráce medzi krajinami stredoeurópskeho regiónu v oblasti rozvojovej pomoci.

V rámci zvyšovania kapacít sa uskutočnilo viacero seminárov, workshopov a konferencií, na ktorých sa zúčastnili partnerské organizácie programu:

 • Hodnotenie programu a pilotných projektov (Budapešť, 25.-26.09. 2008)- program umožnil viacerým organizáciám získať skúsenosti pri príprave projektov a nadviazať nové partnerstvá. Problémom v rámci programu boli pre niektoré organizácie ťažkosti pri hľadaní partnera a malý rozpočet. Pdf verziu brožúrky o hodnoteni programu si môžete stiahnuť tu. Protokol workshopov pre manažérov pilotného projektu a členov riadiacej skupiny môžete nájsť tu.
 • Tréning “Manažment informácií a komunikácie pre koordinátorov platforiem a personál” (Bratislava, 22-23. apríl 2009)
 • Semináre zamerané na vytváranie cezhraničných sietí a lobovanie – prezentácie sú dostupné tu.
 • Seminár zameraný na rozvojovú politiku EÚ (Viedeň, 13. -14. júna 2007)- výklad systému fungovania EÚ a systému rozvojovej politiky v rámci inštitúcií EÚ. Systém je popísaný v brožúre „Sprievodca rozvojovou spoluprácou EU“.
 • Výmena skúseností v oblasti vysielania dobrovoľníkov (Budapešť, 24.- 25. mája 2007)- porovnávanie a výmena skúseností mimovládnych organizácií pri vysielaní dobrovoľníkov do rozvojových krajín, diskusia o právnom postavení dobrovoľníctva v jednotlivých štátoch a v medzinárodnom kontexte.
 • Medzinárodná konferencia o západnom Balkáne ,,Changing conditions in the Western Balkan countries – challenges for future cooperation“ (Ljubljana, 26.-27. február 2007)- krajiny západného Balkánu patria k prioritám oficiálnej rozvojovej pomoci v Slovinsku, na Slovensku, v ČR, Maďarsku i Rakúsku. Správu a odporúčania z konferencie nájdete: Overview of the balkanconference
 • Tréningový workshop „Plánovanie projektov“ (Bratislava, 8. – 9. marec 2007) – seminár bol zameraný na zlepšenie schopností projektového plánovania a zvýšenia kvality projektových návrhov
 • Konferencia Oficiálna rozvojová pomoc, právny a ústavný systém – flexibila manažmentu (Bratislava, 11.- 12. december 2006) – keďže v nových členských krajinách EÚ  programu sa koncom r. 2006 pracovalo na príprave nového systému oficiálnej rozvojovej pomoci a jeho právneho rámca, Platforma MVRO zorganizovala konferenciu s cieľom vytvoriť diskusiu medzi mimovládnymi organizáciami, ministerstvami zahraničných vecí a ministerstvami financií všetkých štátov zapojených do regionálneho programu. Na konferencii vystúpili aj experti zo Švédska a Veľkej Británie a predstavili systém manažmentu oficiálnej rozvojovej pomoci v ich krajinách.Prezentácie modelov manažmentu oficiálnej rozvojovej pomoci:

  Správy o manažmente oficiálnej rozvojovej pomoci v zúčastnených krajinách:

  Výsledky konferencie:

 • Seminár Nová stratégia EÚ – Afrika a jej implementácia (Bratislava, 5. apríl 2006) – zástupcovia mimovládnych organizácií sa bližšie oboznámili s politikou EÚ voči Afrike.Materály na stiahnutie – prezentácie rečníkov:

  Výsledky pracovných skupín:

Pilotné projekty

Jednou z hlavných aktivít programu bolo financovanie pilotných projektov v rozvojových krajinách, ale tiež projektov na zvýšenie povedomia o rozvojovej pomoci.

Pilotné projekty realizovali mimovládne organizácie z nových členských štátov vždy v partnerstve s rakúskou organizáciou. Tým sa umožnilo odovzdávanie skúseností rakúskych organizácií s manažmentom projektov partnerom zo susedných nových členských štátov a zlepšili sa možnosti na ich dlhodobejšiu spoluprácu v budúcnosti.

V rámci programu boli vyhlásené tri výzvy na podávanie projektov. Celkovo bolo schválených 47 projektov– 18 projektov sa týkalo projektov rozvojovej pomoci a 29 bolo zameraných na zvýšenie povedomia o rozvojovej pomoci.

Celkový finančný objem určený pre granty bol € 363.000, z tohto objemu bola polovica určená na posilnenie povedomia o rozvojovej pomoci/vzdelávacie projekty a druhá polovica na projekty rozvojovej spolupráce.

Maximálna výška grantu pre projekty posilnenia povedomia o rozvojovej pomoci/ vzdelávací projekt, ktorý sa musel dokončiť v rámci dvanástich mesiacov, bola 15.300 EUR. Pre projekty rozvojovej spolupráce, ktoré sa museli uskutočniť v rámci 24 mesiacov bola maximálna výška grantu 22.500 EUR.

Návrhy projektov posudzoval výbor zložený zo zástupcov ministerstiev, platforiem mimovládnych organizácií 5 zúčastnených krajín a jeden zástupca Trialogu. Rozhodnutie sa prijímalo na spoločnom stretnutí.

Najviac projektov bolo schválených v oblasti zvyšovania povedomia o rozvojovej pomoci, na ktorú mimovládne organizácie podávali najviac projektov. Schválené projekty, ktoré získali grant, sa týkali napríklad zvyšovania povedomia o spravodlivom obchode (fair trade) a podpory predaja fair trade výrobkov, organizovania výstav, ale tiež vytvorenia vzdelávacích materiálov o rozvojovej spolupráci pre mládež, žiakov a učiteľov.

Schválené projekty rozvojovej spolupráce sa týkali viacerých krajín – Bosny a Hercegoviny, Moldavska, Mongolska, Kirgizska, Ghany a Etiópie. Podporené projekty boli zamerané na ochranu životného prostredia a zdrojov, rozvoj vidieka, zlepšenie životných podmienok detí z ulice a zaradenia detí so špeciálnymi potrebami do vzdelávacieho systému.

V rámci programu bolo podporených viacero pilotných projektov slovenských mimovládnych organizácií. V oblasti zvyšovania povedomia o rozvojovej pomoci sa realizovali projekty, ktoré podali Živica (2 projekty), Človek v ohrození (2 projekty), Nadácia Pontis a Tabita. Rozvojové projekty v rozvojových štátoch v spolupráci s rakúskymi organizáciami  realizovali: Človek v ohrození (2 projekty v Bosne a Hercegovine), eRko(Sudán), Sila rozvoja (Kazachstan), Nadácia Integra (Keňa), Slovenská katolícka charita, VOKA (Srbsko).

Zoznam projektov podporených v grantových kolách:

Projekty na zvyšovanie povedomia o rozvojovej problematike

Česká republika

 • 2006-01-01DA – Improving development issues media coverage through increased capacities
 • 2006-01-04DA – World in a Shopping Cart
 • 2006-01-11DA – Austrian and Czech Fair Trade Co-operation
 • 2007-01-27DA – Global Issues in English Language Teaching
 • 2007-01-29DA – Building the Global Partnership Together – Joint Recognition of the Role of Civil society organisations (CSOs) in Development

Maďarsko

 • 2005-01-05DA – Days of global Solidarity
 • 2005-01-06DA – Knowledge transfer on elaboration of a global education material
 • 2006-01-03DA – Awareness Raising for Communication of Global Solidarity
 • 2006-01_09DA – Development Education for Hungarian + Austrian Students
 • 2006-01-10DA – Mirror of the world
 • 2007-01-10DA – Launching of the first Hungarian Aid watch report and campaigning about more efficient ODA in Hungary
 • 2007-01-09DA – Raising awareness of the youth towards global issues – Training for teachers and complex Development Education Program for students in Hungary
 • 2007-01-03DA – Global Education in secondary schools via interactive workshops, club activities and teacher training
 • 2007-01-15DA – Establishment of the first Hungarian global education resource centre
 • 2007-01-28DA – Fighting trade injustice through the introduction of development education in schools
 • 2007-01-08DA – Global education to youth by youth through the example of active participation in the international volunteer projects in developing countries
 • 2007-01-07DA – Global Values – Education for a more just and equal world

Slovensko

 • 2005-01-07DA – World is only one
 • 2005-01-08DA – Support for MDG´s among pupils in Slovakia + Austria
 • 2006-01-07DA – Development Education: Western Balkans
 • 2007-01-12DA – Flap of butterfly’s wing
 • 2007-01-21DA – 8 goals 4 future – 8 schools 4 change
 • 2007-02-04DA – Global Exchange on Awareness Raising Activities of Young People in Slovakia and Austria 2007-01-14DA – Development Education: Western Balkans 2

Slovinsko

 • 2005-01-12DA – 8:0 for One World
 • 2005-01-14DA – Building Education and Intercultural Learning Foundations in Slovenia
 • 2007-01-13DA – International conference: Violence against women in development as human rights violation through issues of gender equality and consequences to migration
 • 2007-01-24DA – 8 goals for a single world
 • 2007-02-03DA – Development education and awareness raising about the impact of climate change upon those living in developing countries
 • 2007-01-26DA – Support and motivation of youth to engage in awareness raising activities
 • 2007-02-01DA – Uniting – Challenging Society for Global Action

Podporené projekty rozvojovej spolupráce

Česká republika

 • 2005-01-02DC – Strengthening capacity of Vietnam Environmental Fund
 • 2006-01-05DC – Introduction of low-cost, environmentally friendly material for school construction in Ethiopia 2007-01-11DC – Building VEPF Capacity to support environmental improvements in handicraft villages
 • 2007-01-07DC – Strengthening of capacity building and professionalism of partner organisations in Ukraine and Moldova
 • 2006-01-07DC – BON DEPART – Vocational training centre for women

Maďarsko

 • 2005-01-03DC – Capacity building for Rural Emigrants of Bishek
 • 2005-01-04DC – Let´s learn more about Europe -Training of the trainers
 • 2006-01-01DC – Let´s learn more about Capacity Building
 • 2007-01-02DC – Rural Development In Batken Oblast (Kyrgyzstan)

Slovensko

 • 2006-01-04DC – Preparing parents and teachers for the inclusion of special needs children
 • 2007-01-09DC – Transferring good practices in inclusion of special needs children to the educators and parents in primarily schools in 3 BiH Cantons
 • 2007-02-03DC – Improve solar energy and lighting system for Mary Immaculate surgical hospital, Mapuordit
 • 2007-02-04DC – Vocational Training for vulnerable youths
 • 2006-01-06DC – Fair Trade Market Access: Building Capacity to get Kenyan products to Central European markets
 • 2006-01-02DC – Improvement of living conditions of children through the refurbishing of the primary school in Namorunyang
 • 2007-01-08DC – Partnership in Development towards Participatory Local Governance in Serbia – PADEPAL

Slovinsko

 • 2005-01-13DC – Local Community Empowerment for the Fair Trade Production
 • 2007-02-01DC – Building capacities for malaria prevention in Mumbwa district
 • 2007-01-10DC – Local Community Empowerment through the Community Center
 • 2006-01-08DC – Improving the living conditions of children on their own (ENA) in the region of Kibungo

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE