Projekty

Program na vysielanie dobrovoľníkov v rámci Platformy MVRO

pridané: 5. marca 2010

O projekte

Projekt bol zameraný na zvyšovanie potenciálu slovenských mimovládnych rozvojových organizácií a budovanie kapacít v rámci manažmentu programov na vysielanie dobrovoľníkov do menej rozvinutých krajín. Cieľom bolo prispieť k vybudovaniu permanentnej a stabilnej podpory programov na vysielanie dobrovoľníkov zo Slovenska. Trvanie projektu: marec 2010 – marec 2011.

Zhrnutie hlavných cieľov a výstupov projektu:

 • Prispieť k vybudovaniu systematickej podpory dobrovoľníctva. Zosumarizované skúsenosti členských organizácií Platformy MVRO budú podkladom pre aktívnejšie vystupovanie Platformy MVRO v diskusiách o legislatívno-inštitucionálnom rámci pre vysielanie slovenských expertov a dobrovoľníkov a zákone o dobrovoľníctve. Slovensko doteraz nemá dobrovoľnícku službu právne upravenú a chýba  vzájomná výmena informácií a skúseností medzi organizáciami, partnerskými inštitúciami i jednotlivcami. Výstupom projektu bude vypracovanie podkladu pre návrh stratégie systému vysielania dobrovoľníkov v SR do rozvojových krajín.
 • Rozširovať databázu mladých ľudí so skúsenosťami z práce v teréne v menej rozvinutých krajinách. Na Slovensku je zatiaľ len veľmi obmedzený okruh ľudí so skúsenosťami rozvojovej spolupráce v teréne. Tento projekt prispeje k príprave profesionálnych terénnych pracovníkov s teritoriálnou i sektorovou skúsenosťou s prácou v menej rozvinutých krajinách. Výstupom projektu bude vytvorenie základov pre systematickú databázu skúsených dobrovoľníkov, expertov a dobrovoľníckych projektov.
 • Prispieť k budovaniu povedomia a zvyšovania záujmu verejnosti o prácu dobrovoľníkov v rozvinutých krajinách. Na Slovensku chýba  ucelený prehľad o úspešnosti jednotlivých programov a o aktivitách uskutočňovaných v rámci dobrovoľníckej služby. Vysielanie dobrovoľníkov členskými organizáciami PMVRO, prezentácia ich programov a skúseností pri spoločných podujatiach určených pre verejnosť, ale tiež pri rokovaniach s partnermi na úrovni štátnych inštitúcií, prispeje k budovaniu záujmu o systematickú podporu týchto aktivít v rámci ODA. Výstupom projektu bude príprava návrhu komunikácie dobrovoľníckych projektov smerom verejnosti resp. médiám.

Partneri projektu:

Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (koordinátor), Človek v ohrození o.z., eRko – HKSD, Tabita n. o., SAVIO o.z.

Projekt je financovaný z prostriedkov Slovak UNDP Trust Fund z programu Slovak Aid.

Aktivity

V rámci projektu bude do 4 menej rozvinutých krajín vyslaných 9 dobrovoľníkov (vo veku 25-30 rokov):
Keňa  – 6 dobrovoľníci,
Gruzínsko – 1 dobrovoľník,
Mongolsko – 1 dobrovoľník,
Vietnam – 1 dobrovoľník.

MAREC 2010

 • Úvodné pracovné stretnutie partnerov projektu. Dohoda na jednotnom systéme sledovania aktivít a nákladov (vzhľadom na indikátory). Dohoda na pracovnom pláne a a príprava harmonogramu aktivít.
 • Prípravná fáza výberu dobrovoľníkov.

 

APRÍL – MÁJ 2010
Inzerovanie dobrovoľníckych pobytov, zrealizované konkurzy, vybraní dobrovoľníci:

 • Človek v ohrození: 1 dobrovoľníčka do Kene (júl – september), Gruzínsko – vypísané predĺženie konkurzu do 25.06.2010
 • eRko: 3 dobrovoľníci do Kene (júl – september)
 • TABITA: 1 dobrovoľník do Vietnamu (august – október), 1 dobrovoľníčka do Mongolska (júl – október)
 • SAVIO: 2 dobrovoľníci do Kene (júl – december)
  Prípravné stretnutia a školenia vybraných dobrovoľníkov.
 • Človek v ohrození: 1. školenie – 31.5.2010, 2.školenie- 11.06.2010, 3.školenie – 21.6.2010
 • eRko: Prípravný seminár: 16.-18.04.2010
 • TABITA: 1. školenie: od 30.04.2010 do 05.05.2010,  2. školenie: od 07.06.2010 do 12.06.2010
 • SAVIO: 1. školenie: príprava prebiehalo už od októbra 2009 s ostatnými dobrovoľníkmi aj pre iné krajiny na víkendových stretnutiach 1x v mesiaci,  2. školenie: 19.- 21.3.2010, 3. školenie: 16. – 18.4.2010, 4. školenie: 28. -30.5.2010., 5. školenie: 25.- 27.6.2010

 

  Odlet prvej dobrovoľníčky:

 • 27.05.2010 -do Kene vycestovala dobrovoľníčka Mirka na trojmesačnú dobrovoľnícku stáž cez organizáciu eRko. Začala pomáhať na projekte Euphrasia Women Center v Nairobi, neskôr sa presunula na projekt pre mentálne a fyzicky postihnuté deti do Kisoko (Little sisters of st. Francis.

 

JÚN 2010

 • 07.06.2010 – druhé pracovné stretnutie partnerov projektu. Rekapitulácia doterajších aktivít, výmena skúsenosti, aktualizácia harmonogramu aktivít.
 • 16.06.2010 – spoločné stretnutie vybraných dobrovoľníkov a supervízorov projektu pred ich odchodom do krajín dobrovoľníckeho pobytu.
 • 17.06.2010 – do Kene vycestovali ďalšie dve dobrovoľníčky Veronika a Lucia na trojmesačnú dobrovoľnícku stáž cez organizáciu eRko. Budú pracovať na viacerých projektoch, ktoré sú podporované aj zo zbierky Dobrá novina, a to nielen v Nairobi, ale aj v Bungome či Kitale (Nairobi – Euphrasia Women Center, Embu – projekt Good Shepherd Sisters, Mwangaza -rehabilitačné centrum pre drogovo závislých chlapcov, Nairobi – rehabilitačné centrum pre deti z ulice Half way house).
 • Pokračovali prípravné stretnutia a workshopy pre dobrovoľníčku o.z. Človek v ohrození (09.06.,22.06.), ktorá bude pôsobiť v Keni.
 • 28.06.2010 – dalšie dve dobrovoľníčky Klára a Andrea z občianskeho združenia SAVIO odlietajú na prácu v centre Bosco Boys v Nairobi, v Keni. Budú pomáhať pri vzdelávaní a voľnočasových aktivitách pre deti z ulice.

 

JÚL 2010

 • 04.07.2010 – do Kene vycestovala dobrovoľníčka Jana do oblasti Busia, kde bude 3 mesiace pracovať na projekte realizujúcom mikropôžičky pre ženy na vidieku.
 • 15.07.2010 – nezisková organizácia Tabita vyslala dobrovoľníčku Katku, ktorá bude tri mesiace pôsobiť v Ulánbatáre, hlavnom meste Mongolska, na projekte s názvom Community Based Rehabilitation Centre.
 • 27.07.2010 – vrátila sa prvá dobrovoľníčka Mirka z Kene. Po návrate zorganizovala dve neformálne diskusné stretnutia (1. a 15. augusta v Bobrovci), kde rozprávala o svojich zážitkoch a o práci na projektoch.

 

AUGUST 2010

 • 02.08.2010 – nezisková organizácia Tabita vyslala ďalšiu dobrovoľníčku Zuzku, ktorá začala v hlavnom meste Vietnamu Hanoji pôsobiť v oblasti rozvoja ľudských zdrojov vo vybranej hanojskej mimovládnej organizácii.
 • Prebiehala séria prípravných workoshopov pre dobrovoľníčku o.z. Človek v ohrození (06.08.,31.08.), ktorá bude pôsobiť v Gruzínsku.

 

SEPTEMBER 2010

 • 06.09.2010 – dobrovoľníčka Patrícia vycestovala do Gruzínska, kde bude tri mesiace pomáhať pri práci na projekte „Zníženie vylúčenia marginalizovaných skupín gruzínskych vysídlencov“ v spolupráci s lokálnym partnerom Womens Fund Georgia.
 • 15.09.2010 – sa vrátili ďalšie dve dobrovoľníčky z Kene – Lucia a Veronika.

 

OKTÓBER 2010

 • 06.10.2010 – sa vrátila dobrovoľníčka Jana z Kene,z oblasti Busia, kde 3 mesiace pracovala na projekte realizujúcom mikropôžičky pre ženy na vidieku.
 • 08.10.2010 – na pracovnom stretnutí supervízorov projektu sa dohodla štruktúra pripravovanej analýzy a súboru výstupov pre vypracovanie návrhu mechanizmu na vysielanie dobrovoľníkov zo Slovenska do rozvojových krajín. V spolupráci s medzinárodnými partnermi sa dohodla príprava workshopu na tému optimálneho fungujúceho mechanizmu v iných krajinách EÚ.
 • 18.10.2010 – na podujatí organizovanom Platfromou MVRO v prisestoroch MZV SR pri príležitosti medzinárodného boja proti chudobe „Slovensko pomáha v subsaharskej Afrike“ bola zrealizovaná fotografická výstava, v rámci ktorej boli predstavené aj fotografie z dobrovoľníckych projektov v Keni.
 • 29.10.2010 – sa vrátila dobrovoľníčka Zuzka z Hanoja vo Vietname, kde pracovala 3 mesiace na projekte v oblasti rozvoja ľudských zdrojov v hanojskej mimovládnej organizácii SJ Vietnam v spolupráci s českou organizáciou INEX-ADA.

 

NOVEMBER 2010

 • 29.11.2010 – sa vrátila dobrovoľníčka Katka z Ulánbatáru z Mongolska, kde pracovala 3 mesiace na projekte Community Based Rehabilitation Centre pre postihnuté deti.
 • Práce na analytickej časti pripravovanej stratégie pre vysielanie dobrovoľníkov do rozvojových krajín. Porovnanie existujúcich mechanizmov v okolitých krajinách EÚ.
 • Konzultácie s medzinárodnými partnermi, príprava workshopu na tému optimálneho fungujúceho mechanizmu v iných krajinách EÚ.

 

DECEMBER 2010

 • 03.-05.12.2010 – hodnotiaci seminár pre dobrovoľníkov z organizácie eRko v Bobrovci.
 • 20.12.2010 – workshop „Mechanizmus vysielania dobrovoľníkov do rozvojových krajín“.

mimovládnej organizácii SJ Vietnam v spolupráci s českou organizáciou INEX-ADA.

JANUÁR 2011

 • Dobrovoľníčky realizovali besedy a prezentácie svojich aktivít na rôznych verejných a vzdelávacích podujatiach.
 • Uskutočňovali sa práce na analytickej časti pripravovanej stratégie pre vysielanie dobrovoľníkov do rozvojových krajín. Prieskum existujúcich medzinárodných programov a sietí,  ktoré sa zaoberajú vysielaním dobrovoľníkov.
 • Realizácia spoločných aktivít na prezentáciu vysielania dobrovoľníkov v rámci projektu na putovnej výstave „SlovakAid – Slovensko pomáha“.

 

FEBRUÁR 2011

 • 18.02.2011 – záverečné hodnotiace stretnutie dobrovoľníkov a partnerov na projekte.

 

MAREC 2011

 • Finalizácia práce na časti odporúčaní do návrhu stratégie pre vysielanie dobrovoľníkov do rozvojových krajín. Konzultácie s odborníkmi a partnermi projektu, pripomienkovanie a dopĺňanie materiálu.
 • 31.03.2011 – odovzdanie záverečného výstupu projektu: „Odporúčania  Platformy mimovládnych rozvojových organizácií k vytvoreniu Národného mechanizmu vysielania dobrovoľníkov / dobrovoľníčok v rámci oficiálnej rozvojovej spolupráce“.

 

APRÍL 2011

 

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE