Projekty

Presadzovanie, podpora a ochrana ľudských práv a slobôd v kontexte slovenskej rozvojovej spolupráce

pridané: 5. marca 2010

O projekte

Cieľom projektu je zvýšiť povedomie a úroveň vzdelanosti odbornej a širokej verejnosti v oblasti podpory a ochrany základných ľudských práv a slobôd, práv detí, práv osôb so zdravotným postihnutím, práv iných zraniteľných skupín a rodovej rovnosti v kontexte poskytovania zahraničnej rozvojovej a humanitárnej pomoci slovenskými subjektmi.
Trvanie projektu: júl 2011 – december 2012

Zhrnutie hlavných cieľov projektu:

  • Prezentovať odbornej a širokej verejnosti princípy uplatňovania ľudsko-právneho prístupu v rozvojovej politike a doterajšie skúsenosti slovenských organizácií pri podpore ľudských práv v rozvojových krajinách
  • Poskynúť širokej a odbornej verejnosti udržateľný zdroj informácií v oblasti uplatňovania ľudsko-právneho prístupu v rozvojovej politike
  •  Poskytnúť pracovníkom štátnej správy a rozvojovým organizáciám nadčasový vzdelávací materiál na prehĺbenie vedomostí o začleňovaní ľudsko-právneho prístupu pri tvorbe koncepčných materiálov, týkajúcich sa rozvojovej  pomoci a tvorbe rozvojových projektov.

 

Projekt je financovaný z prostriedkov Úradu vlády Slovenskej republiky v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd.

Aktivity

Príprava vzdelávacieho materiálu

Produkcia informačno-vzdelávacieho bulletinu „Podpora ľudských práv a slobôd v kontexte rozvojovej pomoci“, s uvedením princípov uplatňovania ľudsko-právneho prístupu k rozvoju (human-rights based approach to development)na konkrétnych príkladoch doterajších rozvojových projektov slovenských mimovládnych organizácií, ktoré napomáhajú  riešeniu základných ľudských práv a slobôd, práv detí, práv osôb so zdravotným postihnutím, práv iných zraniteľných skupín a rodovej rovnosti.  Príklady sa budú týkať napríklad projektov podpory vzdelávania a vakcinácie detí v subsaharskej Afrike a Ázii, vzdelávania dievčat a žien v Afganistane, podpory občianskych práv v Bielorusku, podpory sociálneho a ekonomického postavenia presídlencov v Gruzínsku, navrátilcov v Afganistane, projekty sociálnej inklúzie handicapovaných detí a mladých ľudí v Keni.

Organizácia verejných diskusií v rámci verejných vzdelávacích podujatí 

Organizácia diskusií na tému „Podpora ľudských práv a slobôd v rozvojovej pomoci“ v troch mestách na Slovensku. Na vzdelávacích podujatiach vystúpia ako prezentujúci zástupcovia tých mimovládnych rozvojových organizácií, ktoré majú konkrétne skúsenosti s podporou ľudských práv v rámci rozvojových projektov.
Organizácia okrúhleho stola pre zástupcov rozvojových mimovládnych organizácií a zástupcov MZV SR a Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu, na ktorom bude prezentovaný vzdelávací materiál a následne realizovaná diskusia o uplatňovaní ľudsko-právneho princípu v rozvojovej politike SR a v následných programových dokumentoch.

Organizácia fotosúťaže pre amatérov i profesionálov

Organizácia a propagácia fotografickej súťaže  na tému ľudské práva a rozvoj: „Ludské práva v rozvojovej spolupráci vašimi očami „. Výber najlepších fotografií bol ohodnotený nezávislou porotou. Víťazné fotografie sa stávajú súčasťou putovnej výstavy po regiónoch Slovenska.

Predbežný zoznam výstav:

  • 17.10. 2011 – Rozvojový deň, Ministerstvo zahraničných vecí SR, Bratislava
  • 18.10. 2011 – Medzinárodná vedecká konferencia „Európa 2020 – stratégia pre inteligentnú, stabilnú a inkluzívnu Európu“, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
  • 19.10. – 30.10. 2011 – Europa Shopping Center, Banská Bystrica
  • 25.11. – 26.11. 2011 – Festival Iné cesty, Košice
  • 29.11. – 4.12. 2011 – Festival Jeden svet, Bratislava
  • 5.12. – 31.12. 2011 – Dom Európy, Bratislava

 

Šírenie osvety v oblasti základných etických princípov podávania správ

Propagácia „Kódexu používania obrazového materiálu a podávania správ“, ktorého zmyslom je, aby realita života ľudí z rozvojových krajín bola zobrazovaná citlivo a plne rešpektovala ich dôstojnosť.

Propagácia a sprístupnenie informačných kanálov pre verejnosť

Vytvorenie osobitnej sekcie „Ludské práva a rozvoj“ na webovej stránke www.mvro.sk s cieľom poskynúť širokej a odbornej verejnosti udržateľný zdroj informácií v zmysle hlavného cieľa projektu. Iniciovanie debaty na tému dodržiavania ľudských práv v rozvojovej pomoci na sociálnej sieti facebook Rozvojova pomoc.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE