Projekty

Podpora zapájania mimovládnych rozvojových organizácií do tvorby efektívneho systému slovenskej rozvojovej pomoci

pridané: 5. marca 2010

Cieľom projektu je vytvoriť rámec pre koordinačné aktivity mimovládnych rozvojových organizácií a posilňovať odborný vklad MVRO ako kvalifikovaných partnerov oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA). Budovanie kapacít je zamerané predovšetkým na podporu kapacít výkonnej zložky PMVRO, na podporu práce expertných skupín pri budovaní efektívneho systému slovenskej ODA, poskytnutie priestoru na zapojenie sa do aktivít, ktoré súvisia s tvorbou strategických dokumentov a verejnou informovanosťou o oficiálnej rozvojovej pomoci SR.
Trvanie projektu: júl 2011 – júl 2012.

Zhrnutie hlavných cieľov a výstupov projektu:

Platforma MVRO sa zaoberá širokým spektrom činností súvisiacich s rozvojovou problematikou. V rámci tohto projektu sa chce primárne zamerať na tri základné okruhy cieľov:

Poskytovanie odborných stanovísk, posudkov a pripomienok pri príprave kľúčových dokumentov a koncepcií oficiálnej rozvojovej pomoci SR.  Okrem poskytovania odborných kapacít sa PMVRO bude zaoberať analyzovaním výsledkov slovenskej rozvojovej pomoci a mapovaním kapacít a ľudských zdrojov (odborníkov/ konzultantov) využiteľných v slovenskej ODA.

Zabezpečenie odborného dialógu s aktérmi rozvojovej politiky za účelom zvyšovanie kvality systému oficiálnej rozvojovej pomoci SR.  PMVRO bude v rámci projektu podporovať budovanie národných kapacít v oblasti rozvojovej spolupráce prostredníctvom  vzdelávacích aktivít.

Získavanie podpory verejnosti a rozhodovateľov pre rozvojovú pomoc, zvýšenie verejnej informovanosti a povedomia  s dôrazom na solidaritu a vzájomnú pomoc. Platforma MVRO bude vyvíjať aktivity na zvyšovanie povedomia verejnosti o potrebe rozvojovej pomoci, o výsledkoch programu SlovakAid a to aj mimo hlavného mesta SR, získavanie podpory a záujmu rozhodovateľov o slovenskú  oficiálnu rozvojovú pomoc (ODA) a budovanie vzťahov s médiami,  za účelom lepšej prezentácie výsledkov slovenskej ODA voči verejnosti. Poslaním Platformy je šírenie aktuálnych informácií o témach rozvojovej spolupráce pre odbornú a širokú verejnosť prostredníctvom všetkých svojich dostupných informačných kanálov.

Projekt je financovaný z prostriedkov programu Slovak Aid.

Aktivity

Príprava odborných stanovísk k nasledovným témam:

– Návrhy a pripomienky PMVRO k tvorbe Národného programu ODA 2012
– Podieľanie sa na finalizácii prípravy Stratégie globálneho vzdelávania a Akčného plánu na roky 2012 a 2013 a ich odovzdania na rokovanie vlády SR
– Príprava odborného stanoviska k novelizácii systému humanitárnej pomoci – spísanie pripomienok a odporúčaní pre dokument, pripravený MZV SR
– Príprava koncepčného dokumentu o smerovaní ODA SR pre Keňu a Sudán v rámci odporúčaní pre Národný program 2012
– Príprava koncepčného dokumentu o možnostiach zapojenia sa ďalších aktérov – MVO, akademických inštitúcií a výskumných centier v rámci programu CETIR
– Príprava odporúčaní pre pozíciu Slovenskej republiky pri príprave „Multiannual Financial Framework“ (európsky dokument o financovaní rozvojovej pomoci EÚ po roku 2013)
– Priebežná aktualizácia databázy expertov slovenskej rozvojovej pomoci

– Policy paper – prehľad úspešnosti slovenských organizácií pri uchádzaní sa o EC granty

– Policy paper – Transparentnosť rozvojovej pomoci

– Policy paper – Efektívnosť rozvojovej pomoci

– Publikácia s odporúčaniami a príkladmi uplatnenia HRBA prístupu k rozvoju

– Národný AidWatch report – porovnanie vývoja ODA 2011 s rokom 2010

– Príprava informačnej brožúry „Slovenské mimovládne rozvojové organizácie: Istanbulské princípy rozvojovej efektívnosti“

– Policy paper:  Modality financovania rozvojovej pomoci prostredníctvom podpory mimovládnych organizácií a privátneho sektora u tradičných európskych donorov

– Policy paper: Prierezové témy v stratégii a implementácii oficiálnej rozvojovej spolupráce

Príprava analytických materiálov o výsledkoch slovenskej rozvojovej pomoci:

– Slovenská rozvojová pomoc v roku 2010 a v roku 2011 – hodnotiaca správa mimovládnych rozvojových organizácií
– Podklady pre prezentačný materiál – Slovak Aid in the Health Sector in South Sudan
– Prieskum financovania členov a pozorovateľov Platformy MVRO zo zdrojov EK na rozvojovú a humanitárnu pomoc v rokoch 2007/2010

– Informačno-prezentačný materiál : „Vytvárajme dobrý obraz Slovenska a pomáhajme vo svete cez program oficiálnej rozvojovej pomoci“

Organizácia  seminárov pre odbornú verejnosť a aktérov rozvojovej pomoci:

–  07.09.2011 – “Rozvojová spolupráca EÚ a jej financovanie po roku 2013“, odborná prezentácia pripravovaných zmien v rámci finančného mechanizmu financovania rozvojovej pomoci EÚ (Multiannual Financial Framework), 24 účastníkov
– 18.10.2011 – v Banskej Bystrici sa konala medzinárodná konferencia organizovaná Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela BB, ZEK v spolupráci s PMVRO v zastúpení členskej organizácie OESD: „Európa 2020 – stratégia pre inteligentnú, stabilnú a inkluzívnu Európu“, s osobitnou sekciou „Rozvojová pomoc“, 180 účastníkov
– 23.11.2011 – okrúhly stôl Efektívnosť slovenskej rozvojovej spolupráce v rámci prípravy reprezentovania Slovenska na 4th High Level Forum on Aid Effectiveness v kórejskom Busan, 19 účastníkov.
– 9.12.2011 – debatný stôl so stredoškolákmi – „Ľudské práva v rozvojovej spolupráci“, v Európskom informačnom centre v spolupráci so Slovenskou debatnou asociáciou. 70 študentov, ktorí sú zapojení do programov rozvojového vzdelávania.

– 09.03.2012 – seminár s medzinárodnou účasťou  “Koordinácia poskytovania efektívnej humanitárnej pomoci prostredníctvom mimovládnych organizácií“, 22 účastníkov
–  24.06.2012 – spoluorganizácia diskusie pri raňajkách so zaujímavými slovenskými i zahraničnými hosťami „Modality financovania oficiálnej rozvojovej spolupráce“, 22 účastníkov
– 09.07.2012 – seminár so zahraničnou prezentátorkou „AIDWATCH 2012 a odporúčania na zvýšenie efektívnosti oficiálnej rozvojovej pomoci SR“, 21 účastníkov

Zvyšovanie povedomia odbornej verejnosti a rozhodovateľov o konkrétnych výsledkoch  
slovenskej ODA  a o potrebe rozvojovej pomoci:

– Organizácia verejného podujatia v rámci Svetového dňa boja proti chudobe dňa 17.10.2011, „Ľudské práva a slobody v kontexte slovenskej rozvojovej spolupráce“, 100 účastníkov

– Informovanie poslancov a zástupcov politických strán o dôležitých témach slovenskej rozvojovej pomoci formou zasielania aktuálnych informácií a publikácií

– Budovanie vzťahov s európskymi inštitúciami a ich zástupcami prostredníctvom účasti na medzinárodných stretnutiach a zapájaní sa do tvorby spoločných strategických dokumentov

Budovanie vzťahov s médiami za účelom lepšej prezentácie výsledkovej slovenskej ODA voči verejnosti

– Zapájanie slovenských médií do tematiky rozvojovej pomoci (zasielanie tlačových správ, iniciovanie článkov a rozhovorov na témy rozvojovej spolupráce,…)
– 47 mediálnych výstupov realizovaných s príspevkom PMVRO
– 12 tlačových správ / informačných podkladov pre novinárov
– Aktualizácia databázy novinárov a ich informovanie o aktuálnom dianí v témach rozvojovej spolupráce

Šírenie aktuálnych informácií o tém o rozvojovej pomoci pre odbornú a širokú verejnosť

– príprava bulletinu Rozvojová pomoc (2x ročne)

– e-knižnica s materiálmi o rozvojovej pomoci na www.mvro.sk

– Facebook Rozvojová pomoc

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE