Projekty

Podpora kapacít Platformy MVRO v zmysle Memoranda o porozumení medzi MZV SR a PMVRO

pridané: 5. marca 2010

O projekte

Účelom tohto projektu je vytvoriť rámec pre koordinačné a advokačné kapacity Platformy MVRO. Podpora kapacít a organizačného zabezpečenia PMVRO je určená predovšetkým na podporu kapacít výkonnej zložky PMVRO, na podporu práce expertných skupín pri budovaní efektívneho systému slovenskej ODA, poskytnutie priestoru na zapojenie sa do aktivít, ktoré súvisia s tvorbou strategických dokumentov a verejnou informovanosťou o oficiálnej rozvojovej pomoci SR.
Trvanie projektu: júl 2010 – jún 2011.

Zhrnutie hlavných cieľov a výstupov projektu:

Platforma MVRO sa zaoberá širokým spektrom činností súvisiacich s rozvojovou problematikou. V rámci tohto projektu sa chce primárne zamerať na tri základné okruhy cieľov:

 • Poskytovanie odborných stanovísk, posudkov a pripomienok pri príprave kľúčových dokumentov a koncepcií oficiálnej rozvojovej pomoci SR. Okrem poskytovania odborných kapacít sa PMVRO bude zaoberať analyzovaním výsledkov slovenskej rozvojovej pomoci a mapovaním kapacít a ľudských zdrojov (odborníkov/konzultantov) využiteľných v slovenskej ODA.
 • Zabezpečenie odborného dialógu s aktérmi rozvojovej politiky za účelom zvyšovanie kvality systému oficiálnej rozvojovej pomoci SR. PMVRO bude v rámci projektu podporovať budovanie národných kapacít v oblasti rozvojovej spolupráce prostredníctvom vzdelávacích aktivít.
 • Získavanie podpory verejnosti a rozhodovateľov pre rozvojovú pomoc, zvýšenie verejnej informovanosti a povedomia s dôrazom na solidaritu a vzájomnú pomoc. Platforma MVRO bude vyvíjať aktivity na zvyšovanie povedomia verejnosti o potrebe rozvojovej pomoci, o výsledkoch programu SlovakAid a to aj mimo hlavného mesta SR, získavanie podpory a záujmu rozhodovateľov o slovenskú  oficiálnu rozvojovú pomoc (ODA) a budovanie vzťahov s médiami, za účelom lepšej prezentácie výsledkov slovenskej ODA voči verejnosti. Poslaním Platformy je šírenie aktuálnych informácií o témach rozvojovej spolupráce pre odbornú a širokú verejnosť prostredníctvom všetkých svojich dostupných informačných kanálov.

 

Projekt je financovaný z prostriedkov programu Slovak Aid.

Aktivity

JÚL 2010

 • Príprava detailného pracovného plánu.
 • Práca na informačnom letáku pre poslancov NR SR „Vytvárajme dobrý obraz Slovenska cez program oficiálnej rozvojovej pomoci  – SlovakAid“.
 • Zaslanie listu novému ministrovi a štátnemu tajomníkovi MZV SR s pripomenutím dôležitosti  témy rozvojovej spolupráce a zdôraznením potreby riešenia otázky finančného zabezpečenia rozpočtu programu bilaterálnej pomoci na rok 2011.
 • Príprava odborného stanoviska PMVRO: odporúčania základných bodov k rozvojovej pomoci pre programové vyhlásenie vlády k rozvojovej pomoci.
 • Účasť zástupcov PMVRO na stretnutí pani premiérky Ivety Radičovej s mimovládnymi organizáciami dňa 22.07.2010. Prezentácia združenia a odporúčaní do vyhlásenia vlády k rozvojovej pomoci.

AUGUST 2010

 • Tlač informačného letáku pre poslancov NR SR „Vytvárajme dobrý obraz Slovenska cez program oficiálnej rozvojovej pomoci  – SlovakAid“. Materiál sa rozposielal do NR SR, médiám a širokej verejnosti. Nadviazal sa kontakt s europoslancami – Eduard Kukan, Anna Záborská – posielal sa im bulletin Rozvojová pomoc a ODA materiál do Bruselu.
 • Práca na analýze výsledkov programu oficiálnej rozvojovej pomoci z pohľadu Miléniových rozvojových cieľov.
 • Pracovné stretnutie riaditeľky ORPO MZV so zástupcami PMVRO dňa 18.08.2010. Riešenie otázok rozpočtu rozvojovej pomoci na rok 2011 a ďalšej spolupráce.
 • Príprava odborného stanoviska PMVRO: odporúčania pre MZV k základným prioritám vlády pre témy: aktívna občianska spoločnosť, kvalitnejšie vzdelanie a inovatívna spoločnosť.
 • Zaslanie listu pani premiérke SR a ministrovii MZV SR ohľadom prípravy rozpočtu na rok 2011 s prihliadnutím na medzinárodné záväzky SR v oblasti solidarity s rozvojovými krajinami.

SEPTEMBER 2010

  • Príprava analytickej štúdie „Príspevok Slovenska k Miléniovým rozvojkovým cieľom v rokoch 2004-2009“.

13.09.2010 – v spolupráci s MZV a SAMRS organizácia semináru „Príspevok Slovenska k Miléniovým rozvojovým cieľom v rokoch 2004-2009“, kde bola prezentovaná predmetná štúdia. Štúdia je voľne na stiahnutie v sekcii Knižnica.

OKTÓBER 2010

 • poskytnutie stanoviska pre expertov OECD DAC v rámci Peer review systému slovenskej rozvojovej pomoci
 • 15.10.2010 – stretnutie s predsedom Zahraničného výboru NR SR, Františkom Šebejom
 • 25.10.2010 – zaslanie anglickej verzie súhrnného článku o rozvojovej pomoci SR na Oddelenie pre rozvojovú a humanitárnu pomoc MZV
 • Začiatok zberu pracovných a analytických materiálov na prípravu návrhu stratégie na vysielanie dobrovoľníkov a začiatok realizácie aktivít GRV po návrate vyslaných dobrovoľníčok.
 • 30.10.2010 – odovzdanie a prezentácia návrhu Národnej stratégie pre Globálne rozvojové vzdelávanie v SR autorským tímom PMVRO pre MZV SR

NOVEMBER 2010

 • Zapojenie sa do tvorby Národného programu ODA pre rok 2011 (od novembra do decembra 2010), účasť na pracovných stretnutiach.
 • Oficiálny apel listom na ministra školstva, vedy, výskumu a športu ohľadom zapojenia sa do procesu prípravy návrhu stratégie GRV a súčinnosti v procese pripomienkovania daného návrhu.
 • 25.11.2010 – vystúpenie predsedníčky PMVRO v rámci programu zasadania Zahraničného výboru NR SR – informovanie poslancov o situácii a hlavných výzvach rozvojovej spolupráce.

DECEMBER 2010

 • Realizácia prieskumu pre MZV ohľadom prítomnosti a kontaktov na  Slovákov pracujúcich pre MVRO v Južnom Sudáne v súvislosti s konaním referenda o rozdelení Sudánu.
 • Dokončenie zmapovania okruhov činnosti a zamerania členov PMVRO (teritoriálne, sektorové, tematické….).

JANUÁR 2011

 • Účasť na pracovnej skupine k Zákonu o dobrovoľníctve na Ministerstve vnútra (27.1. a 16.02.2011.
 • 10.01-17.01.2011 – medzirezortné pripomienkové konanie NP ODA 2011 – zapojili sa členské organizácie Nadácia Pontis, SCCD a Človek v ohrození. Súhrnné pripomienky Sekretariát PMVRO poslal na legislatívny portál Ministerstva spravodlivosti a na ORPO MZV.
 • 17.01.- 31.01.2011 – putovná výstava SlovakAid- Slovensko pomáha,  Banská Bystrica.
 • Zaslanie odborného stanoviska ku predbežnej správe, ktorú pripravil Peer Review Team OECD DAC a zaslanie pripomienok k správe, ktoré boli následne akceptované.
 • Január – február 2011 – ponávratové aktivity vyslaných dobrovoľníčok a príprava návrhu odporúčaní k tvorbe Národného mechanizmu na vysielanie dobrovoľníkov
 • Stretnutie splnomocnenca pre povodne – vytvoril sa stály koordinačný tím, aby MV kontaktovali v prípade núdze len stanovenú kontaktnú osobu resp. Sekretariát PMVRO, ktorý bude mať pripravenú aktuálnu databázu.
 • Zostavenie databázy expertov podľa teritórií a sektorov pre MZV, ktorá je priebežne aktualizovaná. Zatiaľ 91 kontaktov s informáciami o expertných oblastiach a skúsenostiach expertov.
 • Vytvorenie databázy dobrovoľníkov, ktorí participovali na programoch členských organizácií PMVRO. Aktuálne obsahuje 33 kontaktov a informácií o expertíze bývalých dobrovoľníkov / stážistov vyslaných do rozvojových krajín cez MVRO združené v PMVRO.

FEBRUÁR 2011

 • 01.02.- 28.02. 2011 – putovná výstava SlovakAid- Slovensko pomáha, Košice
 • 02.02.- 04. 02.2011 semináre a stretnutia humanitárnych MVO (zo SR, Slovinska, Maďarska, Rakúska) v rámci projektu „Building Bridges between Humanitarian NGOs from Central Europe“, ktorý implementuje Človek v ohrození a slovinská Together Foundation v rámci iniciatívy sieťovania humanitárnych organizácii.  V spolupráci s PMVRO a SLOGA (slovinská platforma MVRO) sa konalo aj stretnutie na pôde MZV s riaditeľkou ORPO, ktorá vyjadrila podporu iniciatíve sieťovania humanitárnych organizácii v rámci Strednej Európy a ich spoločných humanitárnych projektov.
 • 08.02.2011 – návšteva EÚ komisára pre rozvoj A. Piebalgsa v Bratislave, ktorej súčasťou bolo aj neformálne stretnutie s MVO na MZV SR s diskusiou k rozvojovej politike EÚ.
 • 18.02.2011 –  organizácia evaluačného stretnutia s dobrovoľníkmi, ktorého výsledky boli zapracované do odporúčaní pre stratégiu vysielania dobrovoľníkov do rozvojových krajín.
 • 22.02.2011 – pripomienkovanie návrhu záverečnej správy peer review OECD DAC zaslané na MZV.
 • Zapojenie sa do ďalších odborných debát  MVO a MZV – člen Predsedníctva Marián Čaučík sa zúčastnil na Okrúhlom stole k evaluácii oficiálnej rozvojovej pomoci, ktorý organizovala Nadácia Pontis s účasťou zástupcov MZV, rakúskej ADA, UNDP.
 • Výsledkom aktivity pracovnej skupiny ku Zákonu o dobrovoľníctve, do ktorej bola zapojená aj zástupkyňa Platformy je Návrh zákona o dobrovoľníctve.

MAREC 2011

 • 01.03.- 15.03. 2011 – putovná výstava SlovakAid- Slovensko pomáha, Prešov
 • Pripomienkovanie návrhu stratégie zo strany Ministerstva školstva a Metodicko-pedagogického centra. Pripomienky zapracovávala do materiálu PMVRO.
 • 14. 3. 2011 – pracovná skupina na MZV SR k tvorbe Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie. Finálna verzia národnej stratégie a Akčného plánu pre rok 2012 má byť pripravená do júna 2011, aby mohol byť materiál predložený na rokovanie vlády SR. Náčrt Akčného plánu vypracovali s ORPO MZV zástupcovia Platformy – Nora Beňáková a Andrej Návojský. Akčný plán bude postúpený pracovníkom z Ministerstva školstva na doplnenie.
 • 16.3.2011 – podujatie zo série medzinárodných prednášok „Kapuscinski Lectures“ s profesorom Davidom Hulme, na tému: Ako znižovať chudobu? Pomoc, ktorá funguje. Toto podujatie bolo spojené s putovnou výstavou.
 • 18.03. – 31.03. 2011- putovná výstava SlovakAid- Slovensko pomáha, Žilina
 • Spoluorganizácia regionálneho semináru ku GRV, ktorý sa konal v dňoch 24.03.- 25.03.2011 v Prahe.
 • Realizácia prieskumu pre MZV ohľadom kapacít MVRO pre oblasť severnej Afriky a Blízkeho východu.

APRÍL 2011

 • 04.04.- 18.04.2011- putovná výstav SlovakAid- Slovensko pomáha, Prievidza
 • Zástupcovia PMVRO sa dlhodobo zúčastňovali pracovnej skupiny k príprave návrhu zákona o dobrovoľníctve.  Od 7.4. 2011 je zákon vo vnútrorezortnom pripomienkovom konaní na Ministerstve vnútra SR. Na medzirezortné pripomienkovanie bude zákon pripravený pravdepodobne koncom apríla 2011.
 • 07.04.-09.04.2011 sa uskutočnil okrúhly stôl GENE (Global education network), na ktorom sa podieľala aj PMVRO. Prezentoval sa doterajší stav GRV na Slovensku a proces prípravy stratégie.
 • 14.04.2011- prezentácia návrhu stratégie pre národný systém vysielania dobrovoľníkov do rozvojových krajín na MZV
 • Zapojenie sa do aktivít prípravy Aidwatch správy 2010, realizovanej európskou konfederáciou CONCORD

MÁJ 2011

 • 02.05.2011 – Členská schôdza Platformy MVRO. Prezentovanie doterajších aktivít, predstavenie plánov, diskutovanie o technických otázkach v súvislosti s grantovým procesom SAMRS priamo s pozvanou  riaditeľkou odboru rozvojovej a humanitárnej pomoci Ministerstva zahraničných vecí. Na schôdzi sa krátko zastavil aj štátny tajomník ministerstva Milan Ježovica. Vedenie MZV tak potvrdilo, že o spoluprácu s mimovládnym sektorom v  oblasti poskytovania rozvojovej a humanitárnej pomoci ako aj zvyšovania povedomia o rozvojovej pomoci má záujem.
 • 06.05.2011 – Workshop k situácii v Južnom Sudáne, realizovaný v spolupráci s Trnavskou Univerzitou  – aktuálna situácia, potreby a východiská rozvojovej pomoci
 • Zostavený leták v anglickom jazyku o slovenskej pomoci v Južnom Sudáne: Slovakia helping South Sudan for 10 years
 • Vytlačený detailnejší leták  slovenskom jazyku o slovenskej pomoci v Južnom Sudáne: Slovensko pomáha v Južnom Sudáne už 10 rokov
 • Príspevok do Aidwatch ODA správy 2010 európskej konfederácie MVRO CONCORD: AidWatch správa „Challenging Self-Interest
 • Zostavenie krátkej Aidwatch ODA 2010 národnej správy: Country page Slovakia
 • Tlačová správa Aidwatch http://www.mvro.sk/sk/aktuality/153-rozvojovu-pomoc-eu-ovplyvnuju-najma-vlastne-zaujmy-

JÚN 2011

 • Vypracovaný strategický podklad pre vytvorenie národnej stratégie pre vysielanie dobrovoľníkov: Odporúčania PMVRO pre tvorbu národného mechanizmu na vysielanie dobrovoľníkov/dobrovoľníčok do rozvojových krajín . Príprava skrátenej podoby s detailným návrhom rozpočtu do Národného programu ODA 2012, predložená na MZV SR.
 • Vytvorené spoločné stanovisko za Platformu MVRO, na ktorom sa zhodli jej štyri členské organizácie (ADRA, ČVO, Charita, Magna), týkajúce možnosti a schopnosti MVO zapojiť sa systému distribúcie materiálnej pomoci v prípade humanitárnych kríz.
 • Vytlačené nové vydanie bulletinu Rozvojová pomoc Jar, s tematikou odovzdávania skúseností SR z transformačných procesov.

Ďalšie aktivity:

 • podpora spolupráce a komunikácie medzi členmi – pokračovanie v agende novej skupiny pre humanitárnu pomoc na Slovensku (advokácia voči splnomocnencovi pre povodne, koordinácia vyhlasovateľov zbierok, …) s rozličnou periodicitou aktívne všetky pracovné skupiny PMVRO:

PS Dobrovoľníci (pod koordináciou Lenky Nemcovej, členovia zapojení do projektu VSP cez UNDP Trust Fund)
PS Rozvojové vzdelávanie (pod koordináciou Nory Beňákovej a Lenky Nemcovej, v rámci  prípravy návrhu stratégie GRV)
PS Humanitárna pomoc (pod koordináciou Nory Beňákovej a Daniela Dräxlera)
PS Policy (pod koordináciou Jána Mihálika a Petra Brezániho)
PS Fairtrade (pod koordináciou Dariny Maňurovej)

 • poskytovanie konzultácií členom Platformy MVRO
 • poskytovanie pravidelného informačného servisu pre členov Platformy MVRO
 • pomoc pri hľadaní pracovníkov a dobrovoľníkov – databáza záujemcov
 • spolupráca s členskými organizáciami pri organizácii seminárov a vzdelávacích podujatí pre podporu budovania kapacít členskej základne.
 • podpora pri zvyšovaní kvality poskytovanej rozvojovej pomoci – diskusia o uplatňovaní Code of conducts on Images and Messages, všeobecný Code of Conduct a štandardy pre poskytovanie rozvojovej pomoci
 • budovanie vzťahov s médiami
 • budovanie vzťahov s poslancami a europoslancamiPríprava bulletinu Rozvojová pomoc (2x ročne)
 • Noví mediálni partneri Platformy MVRO: Zahraničná politika, Prohuman
 • e-knižnica s materiálmi o rozvojovej pomoci na www.mvro.sk
 • Facebook  Rozvojová pomoc
 • Otvorenie možnosti pripojiť sa do Klubu priateľov PMVRO

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE