Projekty

Partnerstvo pre rozvoj: efektivita a koherencia v rozvojovej spolupráci (SlovakAid projekt)

pridané: 1. januára 2015

Partnerstvo pre rozvoj: efektivita a koherencia v rozvojovej spolupráci

Trvanie projektu: január 2015 – apríl 2016

Celkovým cieľom projektu je zvýšenie efektívnosti a koherencie systému oficiálnej rozvojovej spolupráce prostredníctvom zvýšenia inštitucionálnych a odborných kapacít mimovládnych rozvojových organizácií, výmeny informácií a zdieľania skúseností s aktérmi ODA, zastupovania členských organizácií v národných a európskych rozvojových štruktúrach a zvyšovania povedomia verejnosti o rozvojovej spolupráci a jej aktéroch.

Aktivity sa zameriavajú na podporu koordinačnej funkcie strešnej organizácie mimovládnych rozvojových organizácií, na zastupovanie členských organizácií v národných i medzinárodných rozvojových štruktúrach, na koordináciu výmeny informácií a skúseností medzi členskou základňou a relevantnými partnermi – na národnej i európskej úrovni, na získavanie a sprostredkovanie odborných stanovísk z práce expertných skupín, na budovanie nových partnerstiev, hľadanie ďalších možností financovania aktivít svojich členských organizácií, na aktivity  globálneho vzdelávania a podpory verejnej informovanosti v oblasti rozvojovej spolupráce, humanitárnej pomoci a rozvojového dobrovoľníctva.

Platforma MVRO sa zaoberá širokým spektrom činností súvisiacich s rozvojovou problematikou. V rámci tohto projektu sa chce primárne zamerať na dva základné okruhy cieľov:

1.   Prehĺbiť partnerstvo a spoluprácu medzi aktérmi rozvojovej spolupráce, podporiť implementačné kapacity mimovládnych organizácií ako aj zvýšiť synergiu a efektívnosť ich aktivít prostredníctvom koordinačných a vzdelávacích aktivít strešnej organizácie mimovládnych organizácií.

2.   Zvýšiť verejnú informovanosť a povedomie o rozvojovej spolupráci SR.

Projekt je financovaný z prostriedkov programu SlovakAid.

Aktivity

1.    Prehĺbiť partnerstvo a spoluprácu medzi aktérmi rozvojovej spolupráce, podporiť implementačné kapacity mimovládnych organizácií ako aj zvýšiť synergiu a efektívnosť ich aktivít prostredníctvom koordinačných a vzdelávacích aktivít strešnej organizácie mimovládnych organizácií.

 • Organizácia odborných seminárov za účelom budovania odborných kapacít členských organizácií;
 • Vytváranie odborných partnerstiev a expertných pracovných skupín na základe výmeny informácií a zdieľania skúseností na národnej i medzinárodnej úrovni;
 • Budovanie expertízy a vzdelávanie v oblastiach Koherencia politík pre rozvoj a inovatívneho financovania
  rozvojovej spolupráce;
 • Prehlbovanie vzájomného dialógu a koordinácie medzi členskými organizáciami, ktorých výstupom budú
  odborné stanoviská k strategickým dokumentom ODA SR. Organizácia zasadaní Predsedníctva Platformy MVRO a členskej schôdze;
 • Podpora zapájania slovenských subjektov do projektov financovaných z grantov EK formou organizácie workshopu na tému: Fundraising zo zdrojov EK, aktívna účasť v pracovnej skupine CONCORD Funding for Development and Relief v Bruseli a zasielanie týždenného informačného prehľadu členom žiadateľa o grantových výzvach EK a ďalších možnostiach financovania;
 • Organizácia stretnutí so zástupcami súkromného sektora, ktorí sa venujú vybraným sektorovým témam s cieľom vytvoriť partnerstvá pre spoločné projekty, financované zo zdrojov EK alebo iných donorov.

2.     Zvýšiť verejnú informovanosť a povedomie o rozvojovej spolupráci SR.

 • Organizácia podujatí pre širokú verejnosť počas Týždňa globálneho vzdelávania a realizácia putovnej fotovýstavy „Ľudské práva v rozvojovej spolupráci“ v regiónoch SR;
 • Tvorba informačných materiálov  v e-formáte: časopis Rozvojová spolupráca (2x ročne), Aidwatch report, administrácia Facebook stránky Rozvojová pomoc, on-line Odborná knižnica, Týždenný prehľad , realizácia osvetovej e-kampane ŽI FÉR
 • Zapájanie slovenských médií do tematiky rozvojovej spolupráce, zasielanie tlačových správ a pozvánok na podujatia, vedenie databázy novinárov, vytvorenie príručky pre médiá na tému koherencia rozvojových politík;
 • Príprava aktuálneho informačno-vzdelávacieho materiálu o konkrétnych  výsledkoch slovenskej rozvojovej pomoci pre poslancov NR SR a slovenských poslancov EP;
 • Pozývanie poslancov NR SR a poslancov EP na odborné a verejné podujatia.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE