Projekty

Koordinácia odbornej spolupráce mimovládnych rozvojových organizácií v záujme zvyšovania efektívnosti slovenskej rozvojovej pomoci

pridané: 16. júla 2012

Projekt je zameraný na podporu koordinačnej, reprezentačnej a výkonnej kapacity strešnej organizácie mimovládnych rozvojových organizácií, na podporu práce expertných skupín, koordináciu odbornej spolupráce pri budovaní efektívneho systému slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA), na podporu advokačných a mediálnych aktivít, globálneho rozvojového vzdelávania a verejnej informovanosti.
Trvanie projektu: júl 2012 – júl 2013

Zhrnutie hlavných cieľov a výstupov projektu:

Platforma MVRO sa zaoberá širokým spektrom činností súvisiacich s rozvojovou problematikou. V rámci tohto projektu sa chce primárne zamerať na dva základné okruhy cieľov:

1.    Zvyšovanie kvality systému oficiálnej rozvojovej pomoci SR  prostredníctvom poskytovania odborných stanovísk, posudkov a pripomienok pri príprave kľúčových dokumentov a koncepcií ODA SR.

2.    Zvyšovanie povedomia  a verejnej  informovanosti  o témach rozvojovej spolupráce, globálneho vzdelávania a získavanie podpory pre rozvojovú pomoc zo strany verejnosti, rozhodovateľov, verejných činiteľov a médií.

Projekt je financovaný z prostriedkov programu Slovak Aid.

Aktivity

Poskytovanie odborných stanovísk, posudkov a pripomienok pri príprave kľúčových dokumentov a koncepcií oficiálnej rozvojovej pomoci SR

–    Príprava odborných stanovísk do Národného programu ODA SR na rok  2013,
–    Príprava strategických dokumentov (Country Strategy Paper) pre 3 prioritné krajiny ODA SR: Afganistan, Keňa a Južný Sudán, ako aj v oblasti viacročného finančného rámca ODA SR a spoločného programovania EÚ v oblasti rozvojovej spolupráce;
–    Podieľanie sa na príprave podkladov pre systém monitoringu a evalvácie,
–    Podieľanie sa na príprave Akčného plánu pre globálne vzdelávanie na rok 2013,
–    Príprava odborných stanovísk k zapojeniu SR do Spoločného programovania EÚ v prioritných krajinách ODA SR a aktívna participácia MVRO na práci programovacej skupiny,
–    Príprava policy papers a odborných odporúčaní na aktuálne témy rozvojovej spolupráce,
–    Spolupráca na realizácii Programu MZV SR na vysielanie dobrovoľníkov do rozvojových krajín a jeho priebežnom vyhodnotení.

Zvyšovanie povedomia a informovanosti verejnosti a rozhodovateľov o konkrétnych výsledkoch slovenskej ODA  a o potrebe rozvojovej pomoci 

–    Príprava informačno-vzdelávacích materiálov o konkrétnych  výsledkoch slovenskej rozvojovej pomoci
–    Organizácia verejného podujatia v rámci Svetového dňa boja proti chudobe a Svetového dňa ľudských práv,
–    Propagácia ODA SR na podujatiach pre širokú verejnosť (festival Jeden svet a festival Pohoda),
–    Informovanie poslancov a zástupcov politických strán o dôležitých témach slovenskej rozvojovej pomoci,
–    Budovanie vzťahov s európskymi inštitúciami a ich zástupcami v témach rozvojovej spolupráce.

Budovanie vzťahov s médiami za účelom lepšej prezentácie výsledkov slovenskej ODA voči verejnosti

–    Zapájanie slovenských médií do tematiky rozvojovej pomoci (zasielanie tlačových správ,  informačných materiálov, iniciovanie článkov a rozhovorov na témy rozvojovej spolupráce,…)

Šírenie aktuálnych informácií o témach rozvojovej spolupráce pre odbornú a širokú verejnosť 

–    Časopis Rozvojová pomoc s cieľom prezentovať všetkých aktérov rozvojovej pomoci, ich výsledky  a informovať o aktuálnych témach
–    Zvyšovanie záujmu verejnosti o problematiku rozvojovej spolupráce prostredníctvom sociálnej siete Facebook Rozvojová pomoc
–    Aktualizácia on-line „Odbornej knižnice rozvojovej spolupráce“ na webovej stránke
–    Priebežná aktualizácia odborných webových stránok venovaných  rozvojovej spolupráci a rozvojovému vzdelávaniu

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE