Projekty

Koherentná Európa pre trvalo udržateľný rozvoj (CE4SD projekt s podporou EÚ)

pridané: 7. júna 2018

Koherentná Európa pre trvalo udržateľný rozvoj (CE4SD): Projekt pre podporu politík, zameraných na trvalo udržateľný rozvoj, ktoré môžu viesť k zmene.

Doba trvania projektu: október 2017 – október 2020

Ambíciou tohto projektu je prispieť k implementácii Agendy 2030 a jej 17 Cieľom udržateľného rozvoja (SDGs) a podporiť koherenciu politík pre udržateľný rozvoj (PCSD) ako hlavný princíp, ktorý by mal byť aplikovaný pri tvorbe politík na všetkých úrovniach.

Základnými problémami, ktoré by v súvislosti s Agendou 2030 mala riešiť každá vláda, sú:

  • Zaistiť, aby vnútroštátne opatrenia prispievali k napĺňaniu SDGs na národnej úrovni a pre všetkých občanov (ako napr. udržateľné využívanie energie, protikorupčné opatrenia a pod.)
  • Zabezpečiť efektívnu medzinárodnú rozvojovú spoluprácu a zahraničnú politiku, aby podporovali dosiahnutie SDGs v partnerských rozvojových krajinách.
  • Zaistiť, aby mali vnútroštátne opatrenia pozitívny globálny dopad – prostredníctvom aktívneho zapájania sa do multilaterálnej spolupráce a systémových reforiem, ktoré prispejú ku globálnemu spoločenskému dobru.

 

Koherencia politík pre udržateľný rozvoj sa preto v rámci projektu bude riešiť na 3 úrovniach: národnej, medzinárodnej a nadnárodnej. Úspešný udržateľný rozvoj si vyžaduje inkluzívne partnerstvá. Spoluprácu je potrebné nastaviť medzi sektormi horizontálne, ako aj inštitucionálne, napríklad medzi príslušnými ministerstvami a v rámci útvarov, medzi mestskými samosprávami, medzi vedcami a expertami, v rámci občianskej spoločnosti a čo je najdôležitejšie, medzi ľuďmi. Koherencia politík pre udržateľný rozvoj už bola uznaná ako najdôležitejší princíp, ktorým sa má riadiť tvorba politík, niekoľkými členskými štátmi EÚ, ktorých organizácie sa budú podieľať na tomto projekte (BE, CZ, EE, UK, SI). Avšak jej uvedenie do praxe a monitorovanie účinkov politík globálne, je aj naďalej výzvou.

Celkovým cieľom projektu je zvýšiť angažovanosť tvorcov politík pri propagácii koherentných politík na dosiahnutie Cieľov udržateľného rozvoja (SDGs) a posilniť u kľúčových aktérov pochopenie globálnych vzájomných závislostí a ich zapojenie do konkrétnych politických opatrení pre udržateľný rozvoj.
Špecifickým cieľom projektu je, aby sa do roku 2020 tvorcovia politík, organizácie občianskej spoločnosti a ďalší kľúčoví aktéri aktívne podieľali na implementácii SDGs a prijímali koherentné opatrenia najmä pri politikách v oblasti odstraňovania chudoby, dôstojnej práce, zodpovednej spotreby a výroby a reakcií na zmenu klímy.

Projekt, podporený z prostriedkov EÚ, vznikol v spolupráci 10 organizácií a bude realizovaný v 9 členských krajinách EÚ (7 z EÚ13 a 2 z EÚ25). V rámci SDGs boli identifikované 4 tematické priority, ktorým sa bude projekt venovať: odstránenie chudoby, dôstojná práca, zodpovedná výroba a spotreba, zmena klímy. Žiadateľ sa bude zapájať do všetkých oblastí a bude zodpovedný za vedenie tímu zameraného na SDG č.12: Zodpovedná výroba a spotreba.
Partneri spoločného projektu budú prostredníctvom mapovania a výskumu, tvorby spoločnej metodológie „watch – doggingu“ koherencie politík pre rozvoj, vytvárať advokačný plán vrátane advokačných krokov.

Na národnej úrovni sa budú tvoriť „expertné huby (inkubátory)“, ktoré by mali vytvoriť priestor pre spoluprácu expertov z rôznych oblastí, spoluprácu s médiami a zdieľanie skúseností medzinárodne. Súčasťou spoločného projektu je aj priestor na budovanie kapacít a zdieľanie skúseností medzi partnermi.

CE4SD banner A3_web

Projekt je realizovaný zo zdrojov Európskej komisie.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE