Projekty

Európa hľadá súlad medzi svojimi politikami pre férovejší svet (PCD projekt s podporou EÚ)

pridané: 1. februára 2013

Európa hľadá súlad medzi svojimi politikami pre férovejší svet (originálny názov: World-Wise Europe: A more coherent Europe for a fairer World).

Trvanie projektu: február 2013 – január 2016

Hlavným cieľom projektu je posilniť verejnú a politickú podporu pre koherenciu politík pre rozvoj (Policy Coherence for Development – ďalej PCD), ktorá je  dôležitým predpokladom na dosiahnutie Miléniových rozvojových cieľov (ďalej MDGs). Projekt sa zameriava najmä na dosiahnutie 3 MDGs: odstrániť extrému chudobu a hlad (cieľ 1), zabezpečiť environmentálnu udržateľnosť (cieľ 7) a rozvíjať globálne partnerstvo pre rozvoj (cieľ 8).

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) definuje PCD ako snahu zabezpečiť, aby ciele a výsledky rozvojovej politiky vlády rozvinutej krajiny neboli oslabované inými politikami tej istej vlády, ktoré majú dopad na rozvojové krajiny.

Rozvojové ciele nemožno totiž dosiahnuť len zvyšovaním rozpočtu rozvojovej pomoci, zlepšovaním rozvojových politík či zvyšovaním samotnej efektívnosti pomoci. Mnohé ďalšie  politiky rozvinutých krajín najmä EÚ majú závažné pozitívne aj negatívne dôsledky na menej rozvinuté krajiny.

Projekt sa bude usilovať o:
– posilňovanie kapacít organizácií občianskej spoločnosti v súvislosti s presadzovaním tém PCD, prácou s médiami, so zvyšovaním povedomia a advokačnými aktivitami,
– zvyšovanie povedomia, informovanie a vybavenie médií materiálmi k problematike PCD
– vyzývanie rozhodovateľov, aby podnikali koherentnejšie kroky v rámci riešeni rozvojových otázok

Cieľové skupiny projektu:
– mimovládne rozvojové organizácie a ďalšie mimovládne organizácie so zameraním na pracovníkov, zodpovedných za advokáciu, lobbing,  tvorbu politík a komunikáciu
– médiá s dôrazom na novinárov, ktorí sa venujú medzinárodným, environmentálnym, obchodným, finančným a migračným otázkam,
– tvorcovia politík (najmä ministerstvá, poslanci NR SR  a Európskeho parlamentu)

Aktivity projektu budú priamo prebiehať v 9 partnerských krajinách (Belgicko, Česká republika, Estónsko, Francúzsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko). Na projektových aktivitách budú spolupracovať aj Eurodad, európska sieť venujúca sa otázkam zadlženosti, rozvojových financií a znižovaniu chudoby, ktorá združuje mimovládne organizácie z 19 krajín Európy, francúzska mimovládna organizácia CRID a európska konfederácia mimovládnych rozvojových organizácií CONCORD.

Partneri projektu:
CNCD- 11.11.11. (belgická platforma)
AKU (estónska platforma)
FOND (rumunská platforma)
FoRS (česká platforma)
HAND (maďarská platforma)
Sloga (slovinská platforma)
Platforma MVRO (slovenská platforma)
Zagranica Group (poľská platforma)
CRID
EURODAD

Projekt Európa hľadá súlad medzi svojimi politikami pre férovejší svet (originálny názov: World-Wise Europe: A more coherent Europe for a fairer World) je financovaný z prostriedkov Európskej komisie a kofinancovaný z programu SlovakAid.

Počas troch rokov trvania projektu „Európa hľadá súlad medzi svojimi politikami pre férovejší svet“ sa slovenský partner projektu, Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (Platforma MVRO) bude spolu s partnermi podieľať na týchto aktivitách a výstupoch:

Prípravné aktivity:
– vypracovanie východiskovej analýzy o štatúte a činnosti národných platforiem združujúcich mimovládne rozvojové organizácie, o ich vzťahu k členským organizáciám, silných a slabých stránkach, o prístupe k rozhodovacím procesom, ako aj mapovanie ďalších relevantných aktérov, ktorých by sa problematika PCD mohla dotýkať resp. zaujímať ako napr. akademická obec, profesijné združenia, zväzy, ďalšie mimovládne (nerozvojové) organizácie a pod.

Aktivity pre mimovládne organizácie:
– príprava analytických a didaktických materiálov na rôzne témy týkajúce sa problematiky PCD (diskusné príspevky, štatistické údaje, videá a pod.) s praktickými ukážkami dopadu príslušných politík na životy ľudí, ako aj príležitostí ako je možné dosiahnuť koherenciu politík prostredníctvom ovplyvňovania a následnej zmeny politík a použitím inštitucionálnych mechanizmov

– organizovanie miestnych, národných a európskych tréningov zameraných na problematiku PCD pre zástupcov organizácií občianskej spoločnosti (tréning trénerov, tréning cieľových skupín)

– príprava informačných dokumentov najmä o rozhodovacích mechanizmoch na európskej úrovni, aktuálnych príležitostiach s apelovaním na angažovanie sa v danej téme

– školenie zástupcov organizácií občianskej spoločnosti zodpovedných za advokačné a lobbingové aktivity so zameraním na metódy a techniky zvyšovania povedomia a advokácie (školenia na rôznych úrovniach, tréning trénerov, tréning cieľových skupín)

– vypracovanie a naplánovanie národných stratégií na implementáciu advokačných aktivít, vrátane ich následného monitorovania a vyhodnotenia ich výsledkov a výstupov.

Aktivity pre médiá:
– vypracovanie špecifických materiálov (informačné balíky) pre médiá k téme koherencie politík pre rozvoj, s praktickými ukážkami o dopade európskych politík na rozvojové krajiny a o dôležitosti informovania o stanoviskách krajín k európskym témam

– vypracovanie databázy médií a novinárov, ktorí sa venujú alebo budú venovať problematike PCD

– vypracovanie informačných príspevkov a stanovísk v podobe tlačových správ a konferencií, e-mailingu, webstránok, informačných balíkov, videí a pod.

– organizovanie spoločných aktivít na stretávanie a výmenu skúseností medzi zástupcami organizácií občianskej spoločnosti a odborníkmi z oblasti médií, realizácia rozhovorov s predstaviteľmi z rozvojových krajín, spoločná účasť na tréningoch, účasť na neformálnych pracovných návštevách do rozvojových krajín

Aktivity pre tvorcov politík:
– realizácia aktivít na národnej a európskej úrovni v podobe koordinácie pracovných skupín na témy koherencie politík pre rozvoj, vypracovanie stanovísk a memoránd pri príležitostí rôznych podujatí (voľby , summity a pod.), pravidelná komunikácia s tvorcami politík k téme PCD

– účasť na významných medzinárodných podujatiach ako napr. Valné zhromaždenie OSN, Globálne fórum pre migráciu a rozvoj, Summit 2013 o financovaní pre rozvoj, ministerské konferencie WTO apod.

– organizovanie Fóra k PCD pre tvorcov politík na Slovensku (2015)

– príprava štúdie o aktuálnych výzvach vo vzťahu k problematike PCD v oblastiach ako obchod, životné prostredie, klimatická zmena, sociálna dimenzia globalizácie, dôstojná práca, migrácia, financie, poľnohospodárstvo a rodová rovnosť s poukazovaním na (ne)súlad medzi politikami v partnerských krajinách

– príprava spoločného hesla pre oslovenie a zatraktívnenie problematiky PCD pre verejnosť

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE