Projekty

Dotácia MZV SR: Stratégia pre Globálne rozvojové vzdelávanie pre roky 2010 – 2015

pridané: 5. marca 2010

O projekte

Účelom tohto projektu bolo vytvorenie návrhu Stratégie pre Globálne rozvojové vzdelávanie pre roky 2010 – 2015.
Trvanie projektu: máj 2010 – október 2010.

Zámery prípravy stratégie globálneho rozvojového vzdelávania (GRV) :

Jedným z hlavných cieľov stratégie bolo zavedenie tém globálneho rozvojového vzdelávania do vzdelávacieho systému základných škôl, stredných škôl a univerzít.  V záujme rozvojovej pomoci je potrebné pripravovať mladých ľudí tak, aby chápali princípy rozvojovej pomoci a zároveň pripravovať aj budúcich odborníkov v oblasti rozvojovej pomoci (najmä rozvojové vzdelávanie na univerzitách):

 • Zámer pre základné a stredné školy: začleniť rozvojové vzdelávanie do štátneho vzdelávacieho programu ako prierezovú tému.
 • Zámer stratégie pre rozvojové vzdelávanie na univerzitách: definovať podmienky pre akreditáciu predmetu a študijného odboru Rozvojová pomoc.
 • Zámer stratégie pre neformálne vzdelávanie rôznych cieľových skupín v rámci širokej a odbornej verejnosti: definovať formy neformálneho celoživotného vzdelávania pre cieľové skupiny: široká verejnosť, mládež, odborná verejnosť – najmä rozhodovateľov (politici) a novinári. Neformálne rozvojové vzdelávanie umožní získanie podpory širokej verejnosti a rozhodovateľov pre tému rozvojovej spolupráce.

Projekt je financovaný z dotačného programu
Ministerstva zahraničných vecí SR

Harmonogram pri tvorbe Stratégie pre GRV

MÁJ 2010

 • Vytvorenie skupiny autorov z radov expertov, pracujúcich v mimovládnych organizáciách s dlhoročnými skúsenosťami s rozvojovým vzdelávaním na základných, stredných a vysokých školách.
 • Vytipovanie ďalších pracovníkov z radov MVO, ktorí budú poskytovať informácie a konzultovať návrh stratégie.
 • Práca na analýze stratégií rozvojového vzdelávania v iných krajinách EU – napr. v Portugalsku, UK, Rakúsku.
 • Zorganizovanie Národného seminára o globálnom rozvojovom vzdelávaní v SR s finančnou podporou North South Centre pri Rade Európy (súčasť kofinancovania požadovanej dotácie) – začiatok dialógu medzi relevantnými partnermi (MZV, SAMRS, MŠ SR, ŠPU, MPC, mimovládne organizácie) v dňoch 27.-28. 5. 2010 pre viac než 50 účastníkov.
 • Vytvorenie 3 nezávislých pracovných skupín: 1. PS pre ZŠ a SŠ, 2. PS pre VŠ a 3. Medzirezortná PS zriadená ORPO na MZV SR.

 

JÚN 2010

 • Vypracovanie dotazníkov pre základné, stredné a vysoké školy za účelom zmapovania aktuálneho stavu a potrieb v oblasti GRV.
 • Práca na analýze súčasnej situácie a analýze dosiahnutých výsledkov v rámci rozvojového vzdelávania na Slovensku.

 

JÚL – AUGUST 2010

 • Písanie návrhu stratégie a jej priebežné konzultovanie s členmi pracovnej skupiny ORPO MZV SR – najmä so zástupcami MŠ SR a Štátneho pedagogického inštitútu.

 

SEPTEMBER 2010

 • Finalizovanie návrhu stratégie – konzultácie s členmi pracovných skupín.

 

OKTÓBER 2010

 • Odovzdanie a prezentácia návrhu stratégie autorským tímom pre MZV SR. Výsledný materiál je k dispozícii na stiahnutie tu:

narodna_strategia_grv_finalny_podklad_material

 

 

 

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE