Projekty

Budovanie riadiacich, koordinačných a implementačných kapacít aktérov RS (SlovakAid projekt)

pridané: 1. augusta 2019

Budovanie riadiacich, koordinačných a implementačných kapacít aktérov v oblasti rozvojovej spolupráce (RS).

Trvanie projektu: august 2019 – august 2020

Dosiahnuté výsledky a naplnené aktivity projektu: Prvé a druhé reportovacie obdobie takmer presne kopírovali aj situáciu pred a po vypuknutí pandémie COVID-19. V prvej fáze projektu sa podarili dva najväčšie výsledky v oblasti advokácie, zavedenie nástroja strategické partnerstvá (rámcové kontrakty) a navýšenie dotačného rozpočtu SAMRS o 1,5 mil. EUR. Tieto boli premietnuté aj do strategických dokumentov ako napr. Zameranie na 2020 a podobne. Stretnutie medzi zástupcami Ambrely a ministrom zahraničia, Miroslavom Lajčákom, patrilo k významným advokačným aktivitám. V druhej časti projektu došlo zo strany MZVaEZ SR aj v kontexte COVID-19 k zrušeniu výzvy na strategické partnerstvo a k poníženu dotačných výziev o 17 %.

Ďalší významný faktor bol nástup novej vlády v marci 2020, s čím boli spojené, ale už plánované aktivity, ako presadenie najdôležitejších bodov občianskeho sektora do Programového vyhlásenia vlády (PVV), nadviazanie nových partnerstiev a vzťahov vrátane stretnutia so štátnou tajomníčkou MZVaEZ: Ingrid Brockovou. V júli sa tiež uskutočnilo historicky prvé vystúpenie zástupcov Ambrely na zahraničnom výbore NR SR. 

COVID-19 spomalil viacero procesov na úrovní MZVaEZ, SAMRS (CSP a podobne), no na druhej strane priniesol nové výzvy, ktoré si vyžadovali presmerovanie pozornosti a zdrojov. Pri ukazovateli účasť v pracovných skupinách (cieľ 8) bola dosiahnutá hodnota 22 pri ukazovateli počet odborných vstupov (cieľ 10) taktiež 22. COVID-19 mal vplyv na možnosť stretávať sa a organizovať advokačné podujatia a tiež na obsah daných aktivít. Vo vzťahu k MZVaEZ sa jednalo napr. o témy ako minimalizovať dosahy COVID-19 na rozvojovú spoluprácu, vyhlásenie humanitárnych výziev, úsilie o zmiernenie ekonomických dopadov na sektor a pod.

Vytvorenie a udržanie pozície PR / komunikačnej manažérky v Ambrele sa prejavilo v kvalite aj väčšom počte mediálnych výstupov Ambrely – či už sa jednalo o sociálne siete, web, odborné portály, ale aj účasť v médiach, ako napr. TA3, Rádio Lumen, RTVS: Rádio Slovensko a Rádio Regina, ako aj vo zvýšenom počte publikácií z dielne Ambrely.

Kvôli pandémii COVID-19 bola v projekte vykonaná zmena, týkajuca sa nemožnosti cestovať a organizovať podujatia pre verejnosť. Ambrela prešla viac do online priestoru, kde bola veľmi úspešná svojou sériou piatich webinárov k téme rozvoja, SDGs a migrácie.

V marci organizovala Ambrela V4+ celodenné fundraisingové a networkingové podujatie, ktoré potvrdilo, že je tu dopyt po väčšej výmene skúseností a spolupráci medzi mimovládnymi organizáciami zo strednej Európy. Tiež bol dokončený proces tvorby stratégie Ambrely na obdobie 2020–2024 a prijatý ročný Akčný plán. Okrem uvedenej jednej zmeny sa všetky naplánované aktivity podarilo uskutočniť podľa časového harmonogramu.

Projekt bol realizovaný zo zdrojov SR cez program SlovakAid.

 

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE