Projekty

Budovanie kapacít rôznorodých aktérov v oblasti RS, HP a GV (SlovakAid projekt)

pridané: 1. augusta 2018

Doba trvania projektu: august 2018 – október 2019

Názov projektu: Budovanie kapacít rôznorodých aktérov v oblasti rozvojovej spolupráce, humanitárnej pomoci a globálneho vzdelávania.

Opis projektu / Naplnené ciele: Všetky naplánované aktivity budovania kapacít aktérov v oblasti rozvojovej spolupráce (RS), humanitárnej pomoci (HP) a globálneho vzdelávania (GV) u členskej a pozorovateľskej základne PMVRO – v priebehu trvania projektu premenovanej Z PMVRO na Platformu rozvojových organizácií Ambrela – sa podarilo uskutočniť v požadovanej kvalite a podľa časového harmonogramu. Všetky cieľové hodnoty boli dosiahnuté, v niektorých prípadoch dokonca prekročené.

Počas trvania tohto projektu, bola v platforme Ambrela po prvýkrát v jej histórii vytvorená pozícia PR / komunikačnej manažérky, ktorá prispela k výsledkom aktivít v rámci 1.1.3. a 1.3.1.. Taktiež počas leta prebehol dlho potrebný a očakávaný rebranding Ambrely (nové logo, názov, design manuál, zjednotenie roztriešteného PR na webe i sociálnych sieťach do jednotného vizuálu) za účelom podpory pri zvyšovaní verejnej informovanosti, ale aj pri advokácii. Bola prijatá dlho očakávaná smernica o vyjadrovaní podpory verejným vyhláseniam a sekretariát Ambrely s predsedníctvom Ambrely dostal jasný mandát vyjadrovať sa k verejným veciam, ktoré priamo/nepriamo súvisia s témou RS a/alebo mimovládnym sektorom.

Tiež pokračoval proces tvorby stratégie Ambrely na obdobie 2020–2024, pričom finálna verzia stratégie by sa mala prijať na jeseň 2019.

Dosiahnuté výsledky projektu: 

Zvýšená odbornosť, vzdelanosť a informovanosť mimovládnych organizácií (MVO) v oblasti rozvojovej spolupráce, humanitárnej pomoci a globálneho vzdelávania následovne:

  • 4 osoby zo 4 MVO sa zúčastnili školení/odborných podujatí v zahraničí,
  • 6 expertov a expertiek sa aktívne zúčastnilo na 15 stretnutiach medzinárodných odborných pracovných skupín,
  • platforma zorganizovala 18 stretnutí odborných pracovných skupín v SR,
  • platforma zaslala 33 informačných prehľadov pre zástupcov a zástupkyne 27 MVO,

Zapracovanie odborných vstupov a odporúčaní aktérov rozvojovej spolupráce, humanitárnej pomoc a globálneho vzdelávania do strategických dokumentov SR a EÚ: 

  • Zapracované, alebo čiastočné prevzaté odporúčania zo 13 odborných dokumentov, či odporúčaní počas účasti na pracovných skupinách,
  • Účasť na 18 stretnutia v 8 rôznych typoch pracovných skupín,

Zvýšenie informovanosti odbornej a širokej verejnosti o témach rozvojovej spolupráce, humanitárnej pomoci a globálneho vzdelávania:

  • Na sociálnej sieti Facebook v naznačenom období narástol počet fanúšikov a fanúšičok z 2667 na 2853,
  • Najvyššia klikanosť konkrétneho postu: o zmene klímy a aktivistke Grete zo septembra: 8000 kliknutí.
  • Nárast sledovanosti starého webu a ďalších sociálnych sietí, a tvorba nového webu: ambrela.org.

 

Projekt bol financovaný z prostriedkov SR pod značkou SlovakAid.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE