Projekty

Budovanie kapacít Platformy MVRO 2009/2010

pridané: 6. septembra 2009

O projekte

Projekt „Podpora budovania kapacít Platformy MVRO II.: silné partnerstvo pre rozvoj pokračuje“ nadväzoval na úspešný projekt z predchádzajúceho roku, vďaka ktorému mohla Platforma MVRO úspešne implementovať rozvojové projekty, koordinovať a usmerňovať aktivity členskej základne, spolupracovať s rezortom zahraničných vecí, poslancami a aktívne sa zapájať do činnosti európskej siete CONCORD.

Trvanie projektu: máj 2009 – júl 2010.

Zhrnutie hlavných cieľov projektu:

 • Podporiť budovanie kapacít, organizačného a personálneho zabezpečenia Platformy MVRO s cieľom zvýšenia efektivity jej činnosti. Podpora základných zložiek činnosti P MVRO – koordinácie, zastupovania mimovládnych organizácií v slovenských i medzinárodných rozvojových štruktúrach, výmenu informácií a zdieľanie skúseností, organizáciu spoločných akcií a spoluprácu pri budovaní jednotlivých zložiek systému slovenskej ODA.
 • Zvyšovať verejné povedomie v SRs dôrazom na solidaritu a vzájomnú pomoc v tesnej spolupráci s partnermi na MZV SR, so Slovenskou  agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu, zástupcami politického života, samosprávy a štátnej správy, zastupiteľskými úradmi,  novinármi a pod.
 • Napomáhať lepšej  spolupráci medzi členmi Platformy MVRO, ich vzdelávaniu a budovaniu odbornej kapacity. Informovať svoje členské organizácie i verejnosť o aktuálnom vývoji v oblasti rozvojovej spolupráce, rozvojovej osvety a humanitárnej pomoci SR.
 • Pokračovať  v doterajšejdobrej spolupráci a partnerstve medzi vládnym a mimovládnym sektorom, ktoré sa podarilo vďaka podpore predošlého projektu Platformy MVRO dosiahnuť v roku 2008.
 • Pokračovať v aktívnom zapájaní sa do medzinárodných projektov a programov, v zmysle poslania Platformy ako mobilizátorky a rozvíjateľky zdrojov.
 • Posilňovať vonkajšie vzťahy Platformy MVRO a jej aktívne členstvo v európskych štruktúrach v rámci činnosti pracovných skupín medzinárodných európskych sietí CONCORD a TRIALOG.

 


Aktivity

 

MÁJ 2009

 • Reštrukturalizácia Sekretariátu Platformy – organizačného a personálneho charakteru, s cieľom zefektívniť a stabilizovať zamestnancov Skretariátu
 • Podieľanie sa na príprave otvoreného listu kandidátom na poslancov Európskeho parlamentu. Marián Čaučík, predseda Platformy MVRO, v ňom požiadal kandidátov o spoluprácu v oblasti rozvojovej politiky EÚ a politík súvisiacich s rozvojovou pomocou. Spolu s listom bol kandidátom distribuovaný Manifest, ktorý pripravil CONCORD. Manifest vyzýva kandidátov na poslancov EP, aby brali do úvahy tri základné ciele pre rozvojovú politiku – väčšiu a lepšiu pomoc, udržateľný rozvoj a demokratickú zodpovednosť. Na list odpovedali tri kandidátky na poslankyne Európskeho parlamentu (Anna Záborská, Diana Štrofová a Jarmila Tkáčová).
 • Začiatok elektronického zasielania ,,Týždenného prehľadu“ pre členské organizácie PMVRO. Prehľad obsahuje sumár aktivít, ktoré sa týkajú činnosti Platformy, aktivity členov, ale aj aktuálne správy z oblasti oficiálnej rozvojovej pomoci SR a EÚ a zaujímavé články z monitoringu tlače.

 

JÚN 2009

 • Uskutočnenie druhého zasadnutia pracovnej skupiny Globálneho rozvojového vzdelávania pre vysoké školy (01.06.2009, v priestoroch členskej organizácie Nadácia Pontis). Cieľom tejto pracovnej skupiny je nájsť cesty ako posunúť témy rozvojového vzdelávania na vysokých školách.
 • Participácia na seminári „Ako zlepšiť komunikáciu s médiami“ a distribúcia príručky o komunikačnej stratégii (11.06.2009,v priestoroch PMVRO).
 • Účasť Predsedu PMVRO na Zasadnutí Koordinačného výboru pre oficiálnu rozvojovú pomoc(08.06.2009, MZV). Programom KV bola informácia o základných programových dokumentoch (Strednodobá stratégia, Národný program, Zákon a Informácia o oficiálnej rozvojovej pomoci), ďalej medzirezortná, dvoj- a trojstranná spolupráca.
 • Účasť Výkonnej tajomníčky PMVRO na zasadaní riadiaceho výboru Slovak-UNDP Trust Fund (17.6.2009, MZV). Predstavenie návrhu zastrešujúceho projektu Platformy MVRO: „S dobrovoľníkmi a expertmi Platformy mimovládnych rozvojových organizácií Slovensko rastie“. Výstupom uvedeného projektu by mali byť podklady na vybudovanie stratégie vysielania dobrovoľníkov SR do rozvojových krajín.
 • Stretnutie zástupcov PMVRO s poslankyňou NR SR a členkou zahraničného výboru pani Zdenkou Kramplovou (19.6.2009, priestory PMVRO). Na stretnutí sa diskutovalo o príprave novelizácie zákona o rozvojovej pomoci a ďalších oblastiach spolupráce medzi Zahraničným výborom NR SR a Platformou.
 • Organizácia semináru / okrúhleho stola „ Klimatické zmeny a ich dopad na rozvojové krajiny“ (25.-26.06.2009.hotel Echo, Bratislava), v rámci projektu ODI/CASE : Fostering Global Responsibility – Building a Development Policy Knowledge Network to Enhance NGO Public Outreach Initiatives in EU New Member States, v ktorom PMVRO figuruje ako asociovaný (finančne nepodporený) partner
 • Zasadnutie Policy Fora a Valného zhromaždenia CONCORDu (15.–17.06.2009, Brusel). Predseda a podpredsedníčka PMVRO sa zúčastnili na zasadnutí Valného zhromaždenia CONCORD-u, európskej konfederácie rozvojových a humanitárnych organizácií, ktorej členom je Platforma.  Na zasadnutí CONCORDU sa diskutovalo o výsledkoch volieb do Európskeho parlamentu, spolupráci so zvolenými poslancami EP a aktivitách v súvislosti s decembrovou konferenciou OSN o klimatických zmenách v Kodani. Schvaľoval sa tiež strategický plán na roky 2009 – 2015.

 

JÚL 2009

 • Zasadanie pracovnej skupiny pre vysielanie dobrovoľníkov do rozvojových krajín (06.07.2009,v priestoroch PMVRO) s cieľom vypracovania spoločného projektu v záujme zvýšenia efektívnosti vysielania dobrovoľníkov do rozvojových krajín.
 • Na zasadaní projektovej komisie a hodnotení projektov v rámci výziev SAMRS 02/2009 a 04/2009 sa zúčastnila ako zástupkyňa Platformy MVRO jej podpredsedníčka Nora Beňáková (07.07.2009).
 • Stretnutie s vedúcou Zastúpenia EK na Slovensku Andreou Elschekovou – Matisovou (08.07.2009, ZEK v SR.) V súvislosti s prípravou aktivít k Medzinárodnému dňu boja proti chudobe sa zástupcovia Platformy stretli s vedúcou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Andreou Elschekovou – Matisovou. Diskutovali o možnostiach financovania niektorých aktivít k Medzinárodnému dňu boja proti chudobe, osobitne na budúci rok, ktorý bol vyhlásený za Rok boja chudobe chudobe
 • Stretnutie zástupcov pracovnej skupiny so zástupcami UNDP. Predloženie upravenej verzie projektu PMVRO zastrešujúceho projektu Platformy MVRO: „S dobrovoľníkmi a expertmi Platformy mimovládnych rozvojových organizácií Slovensko rastie“., predstavenie nového návrhu zo strany UNDP.
 • Na konzultačnom stretnutí pred zasadaním Projektovej komisie ku projektom výziev SAMRS/2009/03,5,6,7,8,9 sa zúčastnila  ako nominantka Platformy MVRO Zuzana Fialová, nezávislá expertka a dlhodobá spolupracovníčka PMVRO.

 

AUGUST 2009

 • Prijatie zástupcov Platformy MVRO (M.Čaučík, N. Beňáková, Lenka Nemcová, Daniela Balážová, Milan Nič) u ministra MZV SR M. Lajčáka. Zástupcovia PMVRO požiadali ministra o úpravy v systéme poskytovania rozvojovej pomoci, spoluprácu pri príprave Národného programu oficiálnej rozvojovej pomoci na rok 2010 a tiež o zvýšenie rozpočtu na rozvojovú pomoc.
 • Zasadnutie projektovej komisie a hodnotenie projektov v rámci výziev SAMRS/2009/03,5,6,7,8,9. Zasadnutia komisie sa zúčastnila  ako nominantka Platformy MVRO Zuzana Fialová.
 • Stretnutie zástupcov Platformy MVRO s predstaviteľmi organizácie Priatelia zeme, s cieľom určenia bližšej spolupráce v oblastiach spoločného prieniku záujmov.

 

SEPTEMBER 2009

 • Stretnutie zástupcov UNDP a predstavitelľov pracovnej skupiny Dobrovoľníci ohľadom dvoch návrhov projektov na vysielanie dobrovoľníkov. Zástupcovia PMVRO požiadali o ďalší urýchlený postup vo veci možnosti podania zastrešujúceho projektu Platformy MVRO.
 • Dňa 23.09.2009 sa konalo zasadnutie Členskej schôdze Platformy MVRO ako vrcholného orgánu združenia

 

OKTÓBER 2009

 • Stretnutie mediálnej koordinátorky PMVRO s ministrom zahraničných vecí M. Lajčákom a novinársky rozhovor o slovenskej rozvojovej pomoci pre bulletin „Prečo rozvojová pomoc“ (01.10.2009)
 • Prebiehal lobbing zástupcov PMVRO v parlamente pred schvaľovaním rozpočtu v záujme zvýšenia dvojstrannej ODA
 • Konalo sa prvé stretnutie pracovnej skupiny NP2010 (16.10.2009), ktorej vznik iniciovala Platforma MVRO z dôvodov potreby vyjasnenia spoločného stanoviska členských organizácií a zostavenie príspevku Platformy do diskusie pri príprave Národného programu pre oficiálnu rozvojovú pomoc na rok 2010.
 • Poslancom Zahraničného výboru NR SR bol odoslaný list s argumentmi a žiadosťou o prehodnotenie rozpočtu s výzvou na prijatie uznesenia.
 • Pred rokovaním vo výbore (14.10.2009) sa zástupcom PMVRO podarilo operatívne stretnúť s predsedom výboru Jurajom Horváthom a podpredsedníčkou výboru Zdenkou Kramplovou.
 • Na krátkom stretnutí pred rokovaním vlády a ZV sa Predseda PMVRO stretol s ministrom MZV SR p. M. Lajčákom.
 • 22.10.2009 – Organizácia podujatia Rozvojový deň v NR SR za účelom priblíženia témy rozvojovej spolupráce priamo k poslancom NR SR.

 

NOVEMBER 2009

 • Pracovné prijatie zástupcov PMVRO – predsedu, výkonnej tajomníčky a ďalších členov predsedníctva PMVRO u pani štátnej tajomníčky Oľgy Algayerovej (04.11.2009). Na stretnutí sa vyjasňoval postoj Platformy k dodatočnému schváleniu projektov z poslednej výzvy a okolnosti presunu finančných prostriedkov do rozpočtu budúceho roka. Na záver sa prišlo ku konsenzu oboch strán.
 • Účasť zástupcov PMVRO na otvorení filmového festivalu Jeden Svet (03.11.2009), ktorý organizuje členská organizácia Človek v ohrození. Na festivale, na ktorom bol distribuovaný aj bulletin PMVRO „Prečo rozvojová pomoc“ bola i realizovaná výstava fotografií z projektu PMVRO „To Act you Have To Know“ prostredníctvom agentúry SAMRS.
 • Účasť výkonnej tajomníčky PMVRO na diskusnom okrúhlom stole, pod názvom „Budúcnosť rozvojového vzdelávania na slovenských vysokých školách“ (05.11.2009). Cieľom tohto okrúhleho stola bola výmena skúsenosti so skúsenými zahraničnými aktérmi v tejto oblasti a hľadanie ciest v oblasti rozvojového vzdelávania na vysokých školách na Slovensku
 • 17.-19.11.2009 – CONCORD – General Assembly – zúčastnil sa predseda PMVRO a riaditeľ členskej organizácie ADRA. Bol predstavený plán činnosti a prijatí noví členovia Cyprus a Estónsko. Zároveň bol predstavený a odhlasovaný indikatívny plán zvýšenia členských príspevkov do budúcich rokov. Stretnutiu predchádzalo lobovanie v EP (oslovených bolo 5 slovenských europoslancov) na tému potreby podpory rozvojovej pomoci zo strany slovenskej vlád.

DECEMBER 2009

 • Rokovanie zástupcov pracovnej skupiny NP2010 s riaditeľom ORPO. Pripomienkovanie prvého uceleného pracovného materiálu Národného programu ODA 2010. Diskusia o možných zmenách v zmysle stanoviska členskej základne PMVRO.
 • Rokovanie zástupcov pracovnej skupiny NP2010 so zástupcami MF a MZV o obsahu návrhu NP ODA 2010.
 • Konalo sa prvé stretnutie 3 členských organizácií Živica, Integra, Fairtrade, ktoré sa zaoberajú aktivitami fair trade na pôde Platformy MVRO (15.12. 2009). Na stretnutí bola vedená diskusia o užšej spolupráci slovenských organizácií, ktoré sa ako prvé na Slovensku začali vážne zaoberať problematikou fair trade.
 • Účasť zástupcov PMVRO na diskusnom paneli na tému „Analýza a perspektívy rozvojovej spolupráce“, Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, pod záštitou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku (10.12.2009).V diskusnom paneli vystupoval predseda PMVRO s prezentovaním pohľadu mimovládnych rozvojových organizácií na aktuálny stav a perspektívy ich ďalšej činnosti.
 • Na zasadnutí Koordinačného výboru ODA (14.12.2009)sa zúčastnil Predseda PMVRO. Na stretnutí sa diskutovalo o príprave Národného program a rozpočtu ODA na rok 2010.

 

JANUÁR 2010

 • Stretnutie pracovnej skupiny pre dobrovoľníctvo (15.01.2010), ktorému predchádzalo rokovanie PMVRO na UNDP v ten istý deň. Programom stretnutia bola rekapitulácia rokovania PMVRO so zástupcami UNDP, informácia o ďalšom postupe na strešnom projekte PMVRO pre podporu vysielania sdobrovoľníkov.
 • Platforma mala možnosť nahliadnuť a vyjadriť sa k príprave návrhu novelizácie zákona o dotáciách. Tento návrh mal byť predmetom rokovania s MF SR v termíne do 15. 1. 2010, nakoľko vo viacerých ustanoveniach pri dotáciách na ODA ide nad rámec súčasných rozpočtových pravidiel. Na medzirezortné pripomienkové konanie mal ísť až po vyhodnotení stanoviska MF SR. Medzičasom MF SR pripravilo novelu zákona o rozpočtových pravidlách, kde sa zatiaľ rieši možnosť použitia prostriedkov ODA na tri roky.
 • Predstavitelia Platformy MVRO boli pozvaní na novoročné stretnutie partnerov na MZV SR, ktoré organizoval pán minister Lajčák (13.01.2010). Na stretnutí verejne ubezpečil, že mimovládne organizácie zastávajú dôležité miesto medzi strategickými partnermi MZV SR a vyjadril nádej v rozširovaní priestoru pre spoločnú budúcu spoluprácu. Na stretnutí sa zúčastnila podpredsedníčka PMVRO.

 

FEBRUÁR 2010

 • Výkonná tajomníčka PMVRO dňa 03.02.2010 prezentovala činnosť PMVRO na Fakulte medzinárodných vzťahov EÚ v rámci exkurzie študentov olomoucké Univerzity Palackého, ktorí študujú na Katedre Rozvojových studií.
 • Na zasadnutí Riadiaceho výboru Slovak UNDP Trust fund sa zúčastnil Predseda PMVRO a Výkonná tajomníčka (01.02.2010). Na stretnutí, okrem prezentácie doterajších aktivít a plánovaných aktivít v rámci druhej fázy Slovak UNDP Trust fund, bola schválená realizácia strešného projektu na vysielanie dobrovoľníkov PMVRO.
 • Na zasadnutí Koordinačného výboru pre migráciu (10.02. 2010) sa zúčastnila podpredsedníčka PMVRO. V príprave je nová národná migračná stratégia, preto sa pri každom rezorte vytvárajú pracovné skupiny na tému migrácia. Cieľom je nájsť cestu ako zakomponovať túto tému do grantových výziev v zmysle riešenia negatívneho vplyvu migrácie na rozvojové krajiny.
 • Návšteva riaditeľa ORPO, pána Galbavého a riaditeľky SAMRS, pani Kolesárovej v priestoroch PMVRO (11.02.2010). Zo strany PMVRO boli zúčastnení : predseda, podpredsedníčka a výkonná tajomníčka PMVRO. Diskutovali sa témy o aktuálnych a pripravovaných aktivitách oboch strán a hovorilo sa o zámeroch a pláne podpísania Memoranda o spolupráci medzi MZV a PMVRO.
 • Platforma, ako zastrešujúca organizácia členov pracovnej skupiny pre Rozvojové vzdelávanie, podala žiadosť o získanie dotácie v rámci dotačného programu MZV na rok 2010 na tému vypracovanie návrhu „Stratégia pre Globálne rozvojové vzdelávanie na roky 2010-2015“. Cieľom projektu je pripraviť analýzu súčasného stavu GRV v SR v rámci formálneho vzdelávania (základné, stredné a vysoké školy) a neformálneho vzdelávania (cieľové skupiny: mládež, široká verejnosť, politici, novinári) a v rámci existujúcej pracovnej skupiny pripraviť návrh stratégie pre GRV.

 

MAREC 2010

 • Uskutočnilo sa druhé stretnutie pracovnej skupiny pre Fairtrade (29.03.2010). Na stretnutí sa zúčastnila za PMVRO Media & Information officer. Členovia sa dohodli na zotrvaní v neformálnom zväzku pracovnej skupiny združenej pod organizačnou strechou PMVRO. Najbližšia plánovaná spoločná aktivita sa pripraví v rámci medzinárodného dňa Fairtrade, ktoré sa koná vždy druhú májovú sobotu v roku, tento krát dňa 08.05.2010.
 • Mediálna koordinátorka PMVRO, ktorá sa podieľala na konzultáciách pri príprave návrhu Komunikačnej stratégie ODA pre MZV, sa dňa 29.01.2010 zúčastnila na diskusii na pracovnom stretnutí v priestoroch MZV k predloženému plánu ku komunikačnej stratégii ODA so zástupcami agentúry SAMRS a ORPO MZV. Na základe predloženého materiálu PMVRO zaslalo svoje pripomienky a návrhy k uvedenej stratégii
 • PMVRO bola vyzvaná ORPO MZV SR na spoluprácu pri príprave CSP na Afganistan a Srbsko. Na vypracovaní pripomienok ku návrhu CSP Afganistan sa podieľali hlavne členské organizácie Človek v ohrození a SCCD a pri CSP Srbsko – Človek v ohrození, Pontis a SFPA (členovia Integra a ADRA vyjadrili len podporu exit stratégii pre túto krajinu.
 • Mediálna koordinátorka PMVRO pripravila briefing pre novinárov „Raňajky s Afrikou“ (17.03.2010), na ktorej sa zúčastnili dvaja hostia z Kene Evelyn Arusa a Abdi Huka, projektoví partneri eRka. Na brífingu sa zúčastnilo 10 novinárov.

 

APRÍL 2010

 • PMVRO organizovala dvojdňovú konferenciu na tému ODA v spojení s členskou schôdzou PMVRO v dňoch 15. – 16. 04.2010. Prvý deň bol zameraný na konferenciu a diskusiu – „Aká je, môže byt a bude slovenská ODA“, druhý deň bol venovaný štatutárnym záležitostiam združenia.
 • Sekretariát PMVRO organizačne zastrešil národné školenie programu TRIALOG – „Quality Criteria for Development Cooperation“, ktoré sa konalo 29.-30.04. 2010.

 

MÁJ 2010

 • Dňa 04.05.2010 Platforma mimovládnych rozvojových organizácií a Ministerstvo zahraničných vecí SR podpísali Memorandum o porozumení, ktorým sa Platforma stáva oficiálnym partnerom MZV pri pripomienkovaní a príprave kľúčových dokumentov týkajúcich sa rozvojovej politiky a rozvojovej spolupráce.
 • Platforma vydala ďalšie číslo bulletinu „Rozvojová pomoc – jar 2010“.
 • Dňa 10.05.2010 sa konal v priestoroch PMVRO tlačový briefing pri príležitosti vydania európskeho Aidwatch materiálu , ktorý vypracováva každý rok CONCORD a PMVRO sa na tvorbe dokumentu  aktívne podieľa. Slovensko si svoje medzinárodné záväzky o objeme rozvojovej pomoci plní približne spolovice. Ako nový členský štát EÚ sa zaviazalo, že výdavky na rozvojovú pomoc bude zvyšovať tak, aby do roku 2010 poskytlo na pomoc 0,17 % svojho hrubého národného dôchodku (HND) a do roku 2015 0,33% HND. Vlani však ako rozvojovú pomoc vykázalo len 0,08% HND a výhľad na rok 2010 je podobný.
 • V dňoch 27.-28.05.2010 Platforma MVRO v spolupráci so svojimi členskými organizáciami zameranými na aktivity rozvojového vzdelávania (ČVO, PONTIS, ŽIVICA) organizovali „Národný seminár o Globálnom rozvojovom vzdelávaní na Slovensku“.

 

JÚN 2010

 • Uskutočnilo sa stretnutie pracovnej skupiny pre dobrovoľníctvo.
 • Sekretariát PMVRO sprostredkoval trom záujemcom zo strany členských organizácii účasť na tohtoročnej letnej škole (06.-13.06.2010, Maďarsko) CONCORD Deeep (Development Education Project) – Summer School.

 

JÚL 2010

 • Dňa 02.07.2010  sa v priestoroch v sídle Slovenskej katolíckej Charity v Bratislave stretli členovia pracovnej skupiny PMVRO pre humanitárnu pomoc so zástupcami médií, ktoré vyhlásili vlastné zbierky na pomoc obetiam povodní.
 • V dňoch 07.-08.07.2010 sa konal tréning  TRIALOG – Central Trainning  „Lisbon Treaty and its Implication for Civil Society“, na ktorom sa za PMVRO zúčastnila mediálna koordinátorka.  Ako hlavný záver školenia možno uviesť nevyhnutnosť sledovať EÚ politiku v rámci agendy pracovnej skupiny PMVRO pre rozvojovú politiku.
 • Ukončenie projektu k dňu 15.07.2010

Projekt je financovaný z prostriedkov Ministerstva zahraničných vecí SR z programu Slovak Aid.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE