Projekty

Budovanie kapacít Platformy MVRO 2008/2009

pridané: 9. septembra 2009

O projekte

Hlavným cieľom jednoročného projektu (marec 2008 – február 2009) bola podpora budovania kapacít, organizačného a technického zabezpečenia Platformy mimovládnych rozvojových organizácií. Podpora bola zameraná najmä na dobudovanie manažmentu a operačného tímu Platformy s cieľom skvalitniť jej koordinačných aktivity a zastupovanie členských organizácií v slovenských i medzinárodných rozvojových štruktúrach.

Špecifické zámery projektu:

 • Posilnenie vzájomnej spolupráce vnútri Platformy MVRO a s jej najbližšími partnermi, zvýšenie efektivity pri výmene informácií, know-how a koordinácii spoločných aktivít v rámci budovania systému slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA).
 • Zvýšenie verejného povedomia na Slovensku o rozvojovej pomoci v spolupráci s partnermi na ministerstve zahraničných vecí a so Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (Slovak Aid), novinármi a pod.
 • Posilňovanie vonkajších vzťahov Platformy MVRO a jej aktívneho členstva v európskych štruktúrach. Rok 2008 bol venovaný aktívnejšiemu zapájaniu sa do činnosti pracovných skupín európskych sietí mimovládnych organizácií – CONCORD a TRIALOG.

Aktivity

V rámci projektu sa uskutočnili tieto hlavné aktivity:

 • Oživenie aktivít Pracovnej skupiny pre rozvojové vzdelávanie
 • Dialóg s predstaviteľmi ministerstva zahraničných vecí – stretnutia s ministrom zahraničných vecí Jánom Kubišom, štátnou tajomníčkou ministerstva zahraničných vecí Oľgou Algayerovou, vedúcim služobného úradu ministerstva Marcelom Peškom a pravidelné stretnutia s predstaviteľmi Odboru pre rozvojovú pomoc počas konferencií organizovaných ministerstvom a jeho partnermi
 • Neformálne stretnutia s novinármi – stretnutie pri príležitosti vydania výročnej správy AidWatch, ktorá hodnotí výšku a kvalitu poskytovanej oficiálnej rozvojovej pomoci (máj 2008), stretnutie na pracovných raňajkách ministerstva (jún 2008), neformálny brífing počas Rozvojového dňa (17. 10. 2008), diskusia s novinármi počas Rozvojových dní v Štrasburgu
 • Účasť na zasadnutiach Policy Fora a Valného zhromaždenia CONCORD-u, rokovania o aktivitách týkajúcich sa rozvojovej spolupráce EÚ, príprava stanoviska pre kandidátov na poslancov Európskeho parlamentu vo voľbách v júni 2009,  diskusia o postavení mimovládnych organizácií v nových členských štátoch EÚ
 • Spolupráca s MZV počas prípravy Strednodobej stratégie oficiálnej rozvojovej pomoci na roky 2009 – 2013 – koordinácia konzultácií medzi členmi Platformy, príprava pripomienok a stanovísk pre MZV, účasť na medzirezortných stretnutiach
 • Spolupráca s MZV a UNDP pri druhej fáze Slovak – UNDP Trust Fund na roky 2008 – 2010, osobitne v oblasti vysielania dobrovoľníkov do rozvojových krajín, vytvorenie pracovnej  skupiny pre vysielanie dobrovoľníkovv rámci Platormy
 • Príprava podkladov pre členskú schôdzu Platformy MVRO (september 2008) – členovia o. i. schválili výročnú správu, plán činnosti, komunikačnú stratégiu a oficiálne stanovisko k pripravovanej strednodobej stratégii oficiálnej rozvojovej pomoci na roky 2009-2013, členovia Platformy v ňom žiadajú, aby najmenej 50% projektovej pomoci bolo vyčlenených na najmenej rozvinuté krajiny a krajiny s nízkym príjmom na obyvateľa
 • Konzultácie so Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) –  stretnutia s riaditeľom I. Surkošom, konzultácie o systéme projektového manažmentu a poskytovaní dvojstrannej rozvojovej pomoci
 • Rozvojový deň 2008 (17. 10., Univerzitná knižnica v Bratislave) – spolupráca s členskou organizáciou eRko pri organizácií podujatia a diskusie s účasťou európskeho komisára pre humanitnú pomoc a rozvoj L. Michela, štátnej tajomníčky O. Algayerovej a hostí z Kene –  Mary Alice Onyura, riaditeľky Rehabilitačného centra pre drogovo závislé deti ulice v Nairobi, Muturiho Mwangiho, farmára a poslanca kenského parlamentu.  V rámci podujatia sa prezentovali aj členské organizácie Platformy.
 • Účasť na Európskych rozvojových dňoch (15. – 17. 11. 2008, Štrasburg)  – diskusia o plnení záväzkov rozvinutých krajín, reakcia na potravinovú a finančnú krízu. V prezentačných stánkoch mimovládnych organizácií zo Slovenska sa predstavila Tabita, ktorá prezentovala program Glen.
 • Pripomienkovanie návrhov dokumentov MZV týkajúcich sa oficiálnej rozvojovej pomoci – hodnotenie Národného programu oficiálnej rozvojovej pomoci roku 2008 a návrhu Národného programu oficiálnej rozvojovej pomoci na rok 2009 (február 2009)

Projekt bol financovaný z prostriedkov Ministerstva zahraničných vecí SR z programu Slovak Aid.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE