Projekty

Budovanie kapacít odbornej spolupráce (SlovakAid projekt)

pridané: 16. júla 2012

Budovanie kapacít odbornej spolupráce.

Trvanie projektu: september 2013 – september 2014.

Projektové aktivity sa zameriavajú na podporu koordinačnej funkcie Platformy  mimovládnych rozvojových organizácií, zastupovania jej členských organizácií v národných i medzinárodných rozvojových štruktúrach,  koordinácie výmeny informácií medzi členskou základňou a relevantnými partnermi, spolupráce a poskytovania odborných stanovísk z práce expertných skupín, aktivít  globálneho vzdelávania a podpory verejnej informovanosti v oblasti rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci Slovenska.

Cieľom projektu je zvyšovanie kvality systému oficiálnej rozvojovej pomoci SR  prostredníctvom podpory odborných kapacít aktérov ODA SR a získavaním podpory pre rozvojovú spoluprácu zo strany rozhodovateľov, verejných činiteľov, médií a širokej verejnosti.

Platforma MVRO sa zaoberá širokým spektrom činností súvisiacich s rozvojovou problematikou. V rámci tohto projektu sa chce primárne zamerať na tri základné okruhy cieľov:

1.   Zvyšovanie zapájania odborníkov z praxe a expertov do prípravy kľúčových dokumentov a koncepcií oficiálnej rozvojovej pomoci SR

2.   Zvyšovanie povedomia a informovanosti verejnosti a rozhodovateľov o konkrétnych výsledkoch
slovenskej ODA  a o potrebe rozvojovej pomoci

3.    Šírenie aktuálnych informácií o témach rozvojovej spolupráce pre odbornú a širokú verejnosť  a budovanie vzťahov s médiami za účelom lepšej prezentácie výsledkov slovenskej ODA voči
verejnosti.

Projekt je financovaný z prostriedkov programu SlovakAid.

Aktivity

1.    Zvyšovanie zapájania odborníkov z praxe a expertov do prípravy kľúčových dokumentov a koncepcií oficiálnej rozvojovej pomoci SR

 • príprava odborných stanovísk do Národného programu ODA SR na rok  2014
 • podieľanie sa na príprave Akčného plánu pre globálne vzdelávanie na rok 2014
 • podieľanie sa na príprave Strednodobej stratégie ODA SR na roky 2014-2018
 • spolupráca na realizácii Programu MZV SR na vysielanie dobrovoľníkov do rozvojových krajín,  jeho priebežnom vyhodnocovaní a zdokonaľovaní
 • príprava odborných stanovísk a odporúčaní pri príprave rôznych ďalších strategických a legislatívnych dokumentov na základe aktuálnych požiadaviek MZVaEZ.

 

2.    Zvyšovanie povedomia a informovanosti verejnosti a rozhodovateľov o konkrétnych výsledkoch
slovenskej ODA  a o potrebe rozvojovej pomoci

 • príprava informačno-vzdelávacích materiálov o konkrétnych  výsledkoch slovenskej rozvojovej pomoci
 • propagácia ODA SR na podujatiach pre širokú verejnosť (na rôznych tematických podujatiach pre širokú verejnosť: napr. festival Pohoda, Medzinárodný deň boja proti chudobe, Týždeň globálneho vzdelávania, Dni dobrovoľníctva, festival Jeden svet, atď.)
 • informovanie poslancov a politikov o dôležitých témach ODA SR
 • budovanie vzťahov s európskymi inštitúciami, sieťami a ich zástupcami v témach rozvojovej spolupráce.

 

3.  Šírenie aktuálnych informácií o témach rozvojovej spolupráce pre odbornú a širokú verejnosť  a budovanie vzťahov s médiami za účelom lepšej prezentácie výsledkov slovenskej ODA voči
verejnosti

 • vydávanie časopisu Rozvojová spolupráca (2x ročne)
 • zvyšovanie záujmu verejnosti prostredníctvom sociálnej siete Facebook Rozvojová pomoc
 • aktualizácia on-line „Odbornej knižnice rozvojovej spolupráce“ a rozvojových aktualít na webovej stránke, vytvorenie e-mapy projektov rozvojovej spolupráce SR
 • zapájanie slovenských médií do tematiky rozvojovej pomoci (zasielanie tlačových správ,  informačných materiálov, iniciovanie článkov a rozhovorov na témy rozvojovej spolupráce, príprava novinárov pred  cestami do rozvojových krajín, atď…) 

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE