Článok

Zrealizovali sme EduGlobe webinár o globálnom vzdelávaní v medzinárodnom kontexte

pridané: 25. novembra 2021

Dňa 24. novembra zrealizovala naša Ambrela webinár s názvom ‚Global education in perspective (EduGlobe webinar)‘, ktorý viedol zástupca nášho nórskeho partnera v rámci projektu ‚EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania‘. Webinár sa venoval globálnemu vzdelávaniu (GV) zo širšej perspektívy v kontexte základných definícií, podkladových dokumentov a príkladov dobrej praxe zo zahraničia – prevažne z Nórska, ale aj z iných krajín.

Webinár viedol Robert James Didhamriaditeľ Centra pre kolaboratívne učenie pre trvalo udržateľný rozvoj Univerzity INN (Inland Norway University of Applied Sciences). Univerzita INN a jej Centrum pre kolaboratívne učenie pre trvalo udržateľný rozvoj je naším strategickým partnerom v projekte EduGlobe a prispieva svojimi významnými skúsenosťami aj odbornými znalosťami pri vývine slovenskej národnej stratégie a smerníc pre vzdelávanie. Aj preto prednášajúci dbal na vyzdvihnutie hlavných benefitov globálneho vzdelávania a spôsobov, akými možno smerovať k jeho využitiu. Uviedol tiež spôsoby definovania zámerov a indikátorov v rámci GV.

Webinár bol určený všetkým členom a členkám pracovných skupín Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – MINEDU (vrátane organizácií Ambrely), ktoré sa podieľajú na tvorbe novej Národnej stratégie globálneho vzdelávania (NS GV). Preto prednášajúci poskytol priestor na interaktívne zapojenie účastníkov a účastníčok z týchto pracovných skupín a pokračoval náčrtom aktuálnych trendov využitia Globálneho vzdelávania v kurikulárnej reforme, medzirezortnej spolupráce s cieľom pozitívnej transformácie vzdelávania. Navrhol aj hlavné body a prístupy, ktoré by mohla slovenská národná stratégia GV obsahovať.

„Projekt ‘EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014–2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

„Projekt ‘EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014–2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE