Článok

Regionálna skupina UNESCO o určení mechanizmu globálneho vzdelávania

pridané: 13. mája 2021

Tento týždeň prebiehajú regionálne konzultácie štátov 1. a 2. regionálnej skupiny UNESCO (Slovensko je členom 2. regionálnej skupiny ) o určení mechanizmu globálneho vzdelávania. Podujatie za slovenskú stranu otvorila 12. mája veľvyslankyňa Anna Plassat Muríňová, stála delegátka Slovenskej republiky pri UNESCO. Moderátorom za Slovensko bol náš kolega, Jakub Žaludko, ktorý sa špecializuje na globálne občianske vzdelávanie v kontexte cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN (SDGs), a ako zástupca Ambrely pracuje pre sieť Bridge 47.

V októbri 2020 na mimoriadnom  zasadnutí  GEM 2020 bola spustená  iniciatíva zreformovať Globálny mechanizmus spolupráce vo vzdelávaní (GCM) s cieľom dosiahnuť vyššiu účinnosť, silnejšie synergie a lepšie výsledky, aby krajiny urýchlili pokrok pre dosiahnutie globálneho cieľa SDG 4. GEM 2020 vyzval UNESCO aby viedlo konzultačný proces so všetkými príslušnými zúčastnenými stranami s cieľom vypracovať konkrétny návrh zlepšeného mechanizmu globálnej spolupráce, ktorý bude predložený na schválenie na nasledujúcom mimoriadnom stretnutí globálneho vzdelávania. To je naplánované na júl 2021.

V januári 2021 bola preto vytvorená  pracovná skupina s účasťou viacerých zainteresovaných strán.  V priebehu prvého štvrťroka 2021 sa  uskutočnila séria konzultácií s členmi a členkami tejto pracovnej skupiny, riadiacim výborom SDG-Education 2030, multilaterálnymi partnermi a komunitou darcov. Bola  tiež vykonaná hĺbková analýza súčasného stavu GCM a národný prieskum o globálnej, regionálnej a celoštátnej koordinácii vo vzdelávaní. Všetky tieto vstupy slúžili ako základ pre rokovania pracovnej skupiny, ktorá vypracovala návrh scenára pre vylepšenie mechanizmu GCM. Slovenská republika sa stala z titulu členstva v Byre Riadiaceho výboru SDG 4  členom  tejto pracovnej skupiny.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE