Článok

Na máj chystáme rozvojové fórum: Ambrela development forum

pridané: 4. februára 2022

Rozvojové fórum: Ambrela development forum 2022

Platforma rozvojových organizácí – Ambrela organizuje v dňoch 23. – 24. mája 2022 podujatie Ambrela development forum (ADF) ako medzinárodnú konferenciu pre občiansku spoločnosť a inovácie v rozvojovej spolupráci. Hlavným zámerom ADF je vytvoriť priestor pre dialóg o budúcnosti rozvojovej spolupráce – v politickej aj expertnej rovine – a prispieť tak k zlepšeniu rozvojovej architektúry aktérov strednej a východnej Európy (CEE) a partnerstiev so zainteresovanými stranami Globálneho Juhu.

Myšlienka založenia Rozvojového fóra – ADF:

Myšlienka založenia ADF – ako pravidelného podujatia – vychádza z potreby čeliť pretrvávajúcim trendom, ako aj naliehavejším výzvam v rozvojovej spolupráci. Pandémia Covid-19 a jej dôsledky, nedostatok vízie a ambícií v dynamicky sa meniacom prostredí, narastajúci fenomén migrácie v európskom susedstve, zmenšujúci sa priestor pre občiansku spoločnosť v mnohých krajinách majú obrovský vplyv na rozvojovú spoluprácu. Znepokojujúce sú aj nepriaznivé vyhliadky na plnenie záväzku krajín strednej a východnej Európy vynaložiť do roku 2030 0,33 % HND na oficiálnu rozvojovú pomoc.

S cieľom komunikovať inovácie v tejto oblasti má ADF v úmysle identifikovať spoločné výzvy, ktorým čelia krajiny strednej a východnej Európy. Dôležitou otázkou je, čo by región mohol ponúknuť EÚ a partnerským krajinám, a ako rýchlo sú krajiny v regióne schopné prispôsobiť svoju rozvojovú infraštruktúru pomoci dynamicky sa meniacemu svetu.

Ciele podujatia Rozvojové fórum – ADF:

ADF má v úmysle dostať rozvojovú pomoc viac do centra pozornosti s cieľom posilniť jej inštitucionálne a finančné zabezpečenie. V porovnaní s inými oblasťami zahraničnej politiky jej politici, političky a zahraničnopolitický establishment nevenujú dostatočnú pozornosť. RF chce tiež vytvoriť priestor pre bilaterálne a multilaterálne rozhovory a diskusie s cieľom stimulovať spoluprácu v tejto oblasti medzi SR, ostatnými krajinami CEE, EÚ, medzinárodnými organizáciami a partnerskými krajinami Oficiálnej rozvojovej spolupráce (ODA) mimo EÚ. V neposlednom rade chce RF slúžiť ako platforma pre inšpiráciu, vzájomné obohatenie a výmenu skúseností a informácií s ambíciou prispieť k vytvoreniu momentu dostatočného na stimulovanie inovačných procesov v rozvojovej spolupráci krajín CEE.

Hlavná téma tohto ročníka (ADF 2022):

Hlavnou témou ADF je občianska spoločnosť a inovácie. Súčasné medzinárodné prostredie je plné faktorov, ktoré podkopávajú platnosť mnohých zavedených paradigiem, predpokladov a zaužívaných postupov v rozvojovej spolupráci. Aktéri, ktorí ignorujú potrebu prispôsobiť sa meniacemu sa kontextu, čelia hrozbe, že ich práca bude menej relevantná a úspešná. Riskujú aj to, že sa im časom nepodarí získať dostatok financií na podporu ich aktivít. Nechceme zostať len pri zdôrazňovaní nevyhnutnosti osvojenia si nových metód a „best practices“, ale myslíme si, že zmena postoja je potrebná v širokej škále oblastí. Patrí medzi ne analýza kontextu rozvojovej spolupráce, sieťovanie a partnerstvá (v záujme implementácie, ale aj prístupu k darcom), alebo zvýšený význam reflexie a učenia sa (napríklad z relevantnejších a efektívnejších monitorovacích a evaluačných prístupov a nástrojov). Niektoré organizácie v strednej a východnej Európe a inde sú si už vedomé dôsledkov meniaceho sa kontextu svojej práce, alebo si ich bolestne uvedomujú v dôsledku ich ignorovania. Mnohí iní však môžu byť preťažení implementačnou rutinou alebo obsahom zaužívaných procesov s predpokladom, že budú platiť navždy.

ADF by malo byť práve tým fórom, kde si budú relevantní hráči pre Slovensko, stredoeurópski aktéri, inštitúcie EÚ a partneri Global Juhu navzájom vymieňať reflexiu čo ešte z ich  prístupov, metód, nástrojov a manažmentu platí a čo je najvyšší čas začať meniť.

Cieľové skupiny podujatia ADF:

Podujatie je určené najmä týmto skupinám: (i) politici a rozhodovatelia, (ii) vládni úradníci a senior manažéri medzinárodných organizácií, (iii) zástupcovia organizácií občianskej spoločnosti, odborníci z praxe a experti z oblasti rozvojovej pomoci.

Toto podujatie sa realizuje so spolufinancovaním z Európskej únie (EÚ) z programov DEAR a EURODAD, ako aj Slovenskej republiky (SR) pod značkou SlovakAid. Za jeho obsah nesú výhradnú zodpovednosť Ambrela, DEAR, Eurodad a nemusí nevyhnutne odrážať názory Európskej únie.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE