Projekty

To act you have to know

pridané: 6. septembra 2009

O projekte

Trojročný medzinárodný projekt „To Act You have to Know“ („Konať na základe poznania“)  je zameraný na posilnenie úlohy krajín strednej Európy v rámci rozvojovej pomoci, spolupráce a medzinárodných politík. Cieľom je zapojiť verejnosť, politikov i novinárov do diskusie o potrebe rozvojovej pomoci a spolupráce.
Trvanie projektu: február 2008 – január 2011.

 

Dôvody realizácie projektu:

 • Podpora rozvojovej spolupráce nových členských štátov EÚ zatiaľ nedosahuje úroveň ostatných členských krajín.
 • Väčšine politikov a novinárov zo strednej Európy chýba osobná skúsenosť s tým, čo znamená extrémna chudoba v rozvojovom svete a ako funguje rozvojový projekt v praxi. Keďže mnohí sa zatiaľ nikdy nestretli s príjemcami rozvojovej pomoci, chýba im osobná motivácia zaoberať sa týmito témami.
 • Médiá neposkytujú dostatočný priestor na vytvorenie spoločenského tlaku na politickú elitu na poskytovanie transparentných informácií o využívaní verejných prostriedkov na rozvojovú spoluprácu.
 • Študenti nemajú dostatok odborných informácií a podporu pri snahe akademicky spracovávať tematiku rozvojovej pomoci.

 

Poslanie projektu:

Hlavným cieľom trojročného projektu „To act you have to know“ je posilnenie úlohy stredoeurópskych štátov (Slovenskej republiky, Českej republiky, Poľska a Maďarska) v európskej rozvojovej politike a otvorenie verejnej debaty o rozvojovom svete a rozvojovej spolupráci. Poslaním projektu je zapojiť širokú verejnosť, politikov a novinárov do diskusie o potrebe rozvojovej pomoci a spolupráce. Zvyšovanie motivácie politikov a študentov by malo priniesť záujem na zvýšení kvality a objemu rozvojovej pomoci. Medzinárodný rozmer projektu zabezpečuje tiež výmenu skúseností v oblasti rozvojovej politiky.

 

Cieľové skupiny projektu:

 • politici
 • novinári
 • univerzitní študenti

 

Partneri projektu:

Projekt je koordinovaný českou organizáciou „Člověk v tísni“, v spolupráci s ďalšími štyrmi organizáciami z Európskej Únie:

 • Člověk v tísni (People in Need – PIN), Česká republika
 • Poľská humanitárna organizácia (Polish Humanitarian Organisation Foundatio – PAH), Poľsko
 • Nadácia pre rozvoj demokratických práv (Foundation of Development of Democratic Rights DemNet), Maďarsko
 • Partners for Democratic Change (PDCS), Slovenská republika
 • Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (PMVRO), Slovenská republika
 • Európske novinárske centrum (European Journalism Centre) – organizácia, zaoberajúca sa vzdelávaním novinárov, Holandsko

Projekt je financovaný z prostriedkov Európskej komisie.

Aktivity

Plánované aktivity projektu:

Počas troch rokov trvania projektu „ To act you have to know“ sa slovenskí partneri projektu Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (Platforma MVRO) a Partners for democratic change Slovakia (PDCS) zaviazali:

 • sprostredkovávať informácie na tému rozvojovej spolupráce pre širokú verejnosť v médiách,
 • organizovať vznik pracovných skupín expertov na rôzne aspekty rozvojovej pomoci a spolupráce
 • organizovať vzdelávacie semináre a medzinárodné stretnutia,
 • zvyšovať záujem politikov a novinárov o rozvojovú tematiku prostredníctvom vzdelávacích ciest do štátov globálneho Juhu,
 • oboznámiť vysokoškolských študentov s rozvojovou tematikou a podporovať jej hlbšie porozumenie.

 

Uskutočnené aktivity projektu:

 

FEBRUÁR – MAREC 2008

 • Od februára 2008 sa uskutočňovali aktivity, v rámci ktorých došlo k vytvoreniu riadiacich a finančných mechanizmov projektu, zabezpečilo sa dodatočné personálne obsadenie projektového tímu.
 • Uskutočnila sa séria porád o koordinácii projektu, plánovaných úlohách a aktivitách. V rámci prvých organizačne náročnejších úloh sa začala pripravovať študijná cesta do Etiópie, určená pre zástupcov politikov a ministerstiev štyrocch partnerských krajín projektu. Jej cieľom je poskytnúť vlastnú skúesnosť zo rozvojových krajín ľuďom, ktorí ovplyvňujú rozhodovanie o rozvojovej politike.

 

APRÍL – MÁJ 2008

 • Mesiace apríl a máj 2008 boli venované príprave informačnej kampane o projekte. Základné informácie boli umiestnené na webových stránkach www.mvro.sk a www.pdcs.sk. Informácie sú sprístupnené v slovenskom aj anglickom jazyku.
 • Publikovanie tlačovej správy o spustení projektu “ To act you have to know“.
 • Dodatočne bola spustená aktualizovaná webová stránka www.svetbezchudoby.sk, ktorá je zameraná na Miléniové rozvojové ciele. Webová stránka je prepojená so stránkou Platformy MVRO.
 • Priprava predbežného zoznamu kandidátov na vzdelávaciu cestu do Etiópie. Hlavným kritériom výberu bola podmienka, aby účastníci študijnej cesty boli ľudia, ktorí majú vplyv na rozhodovanie o rozvojovej politike.
 • V rámci projektu začalo pracovať niekoľko nových pracovných skupín. Prvá pracovná skupina je zameraná na zameraná na prípravu podkladov k dokumentom, ktoré súvisia s oficiálnou rozvojovou pomocou, osobitne k strednodobej stratégii oficiálnej rozvojovej pomoci na roky 209 – 2013. Hlavnou úlohou pracovnej skupiny je zabezpečiť účasť mimovládnych rozvojových organizácií v procese definovania nových stratégií a posilniť ich kľúčovú úlohu v tomto procese.
 • Druhá pracovná skupina projektu je zameraná na rozvojové vzdelávanie. V tomto smere sa prejavovala snaha pokračovať v koordinácii mimovládnych rozvojových organizácií a tzv. Metodologických centier pri poskytovaní vzdelávacích tréningov učiteľov v súlade s rozvojovými cieľmi. Štrukturálne zmeny metodologických centier a odlišné priority ministerstva školstva však prispeli k utlmeniu týchto aktivít. V súčasnosti sa prejavuje absencia vízie miesta rozvojového vzdelávania v rámci vzdelávacieho procesu na školách. Problémom je aj skutočnosť, že ministerstvo školstva nemá personálne kapacity vyčlenené na túto agendu. S cieľom vyriešiť túto situáciu sa uskutočnili viaceré stretnutia pracovnej skupiny na pôde Platformy MVRO. Experti a zástupcovia mimovládnych organizácií zaoberajúcich sa problematikou rozvojového vzdelávania sa zhodli na potrebe identifikovať aktivity potrebné v tejto oblasti. Do procesu tiež treba zapojiť Ministerstvo školstva. Ministerstvu bol na základe spoločného rozhodnutia zaslaný list vysvetľujúci predchádzajúce aktivity s výzvou na ustanovenie experta, ktorý sa bude podieľať na aktivitách pracovnej skupiny.

 

MÁJ – JÚN 2008

 • V mesiacoch máj až júl 2008 sa uskutočnilo niekoľko stretnutí predstaviteľov Platformy MVRO so zástupcami Ministerstva zahraničných veci SR (MZV SR). Na žiadosť Platformy MVRO sa uskutočnilo stretnutie so štátnou tajomníčkou ministerstva. Hlavnou témou diskusie bolo pokračovanie v spolupráci v oblasti rozvojovej politiky, možnosti rastu finančnej podpory pre rozvojovú pomoc zo štátneho rozpočtu a zhodnotenie predchádzajúcich projektov zameraných na rozvojovú agendu.

 

JÚL – AUGUST 2008

 • V júli 2008 navštívila Platformu MVRO štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí (MZV SR) Oľga Algayerová, ktorá sa v rámci neformálnej návštevy oboznámila s podmienkami práce Platformy
 • Národný koordinátor projektu sa stretol so zástupcom riaditeľa Odboru spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky Ministerstva zahraničných vecí a zástupcom tréningového centra polície Ministerstva vnútra. Stretnutie bolo zamerané na hľadanie možnosti budúcej spolupráce medzi PDCS, MZV SR a MV SR pri vytváraní priestoru pre intervenciu štátu v konfliktných oblastiach. Diskutovali tiež o oblasti prepojenia bezpečnosti a rozvojových plánov.
 • V júli 2008 sa uskutočnilo stretnutie Pracovnej skupiny pre strednodobú stratégiu Oficiálnej rozvojovej pomoci. Vybraní expertní členovia PMVRO diskutovali o hlavných bodoch a štruktúre predbežného dokumentu k príprave strednodobej koncepcie ODA.
 • Zo slovenskej strany projektu boli potvrdení definitívni účastníci októbrovej študijnej cesty do Etiópie:
  – Magdaléna Vášáryová – poslankyňa NR SR
  – Dušan Wunder – sektorový koordinátor ODA a hlavný štátny radca odboru medzinárodných vzťahov MF SR
  – Marián Čaučík – Predseda Platfromy MVRO.Hlavným cieľom pracovnej návštevy v Etiópii je oboznámiť účastníkov s rozvojovou politikou v praxi. Absolvujú sériu stretnutí s predstaviteľmi miestnych a medzinárodných mimovládnych organizácií a návštevu niekoľkých úspešných rozvojových projektov. Etiópa bola vybraná z viacerých dôvodov. Podľa Human Development Index je z hľadiska bohatstva na 169. mieste zo 177 hodnotených krajín. Vyše polovica miestnych ľudí žije pod hranicou chudoby. Zároveň tam funguje úspešných rozvojových projektov a programov, čo dokazuje opodstatnenosť rozvojovej spolupráce.
 • Zástupcovia PMVRO a národný koordinátor projektu sa stretli s riaditeľom Odboru pra rozvojovú pomoc na Ministerstve zahraničných vecí. Hlavnou témou bola pripravovaná Strednodobá stratégia Oficiálnej rozvojovej pomoci na  obdobie 2009-2013.
 • V priestroch Platformy sa stretla pracovná skupina pre rozvojové vzdelávanie. Zaoberala sa agendou pripravovaného stretnutia so zástupcami Štátneho pedagogického ústavu a študijnými materiálmi, pripravenými mimovládnymi organizáciami, ktoré by bolo možné na tomto stretnutí poskytnúť.

 

SEPTEMBER 2008

 • Stretnutie členov pracovnej skupiny pre rozvojové vzdelávanie s námestníčkou Štátneho pedagogického ústavup. Nogovou sa uskutočnilo 11. spetembra 2008. Okrem študijných materiálov k rozvojovému vzdelávaniu a alternatívach ich využitia v rámci prierezových predmetov sa diskutovalo o ďalšej spolupráci a možnostiach financovania.
 • V dňoch 19. až 21.septembra 2008 sa v Senci v zariadení Penzión BAT konala Jesenná škola rozvojového vzdelávania. Ide o projektovú aktivitu intenzívneho a zároveň aj dlhodobejšieho vzdelávania pre vysokoškolských študentov. Prvým z pripravených podujatí bol trojdňový intenzívny tréning. Hlavnou témou jesennej školy boli úvahy o nenásilnej transformácii konfliktov a princípoch rozvoja a zmeny nielen z pohľadu teórií, ale z pohľadu praxe rôznych rozvojových projektov. Viac informácií nájdete na http://www.pdcs.sk/jesenna-skola-o-rozvoji-a-zmene V diskusiách o týchto témach budú môcť študenti pokračovať na ďalších 2 stretnutiach v období október – november 2008 v priestoroch PDCS. Tie zároveň poskytujú priestor pre ďalšie štúdium literatúry a pre záujemcov aj možnosť vypracovania práce na interný workshop. Záverečné práce účastníkov, ktorí prejavia záujem o publikovanie v tejto téme, budú zverejnené v elektronickom zborníku.
 • Dňa 24. septembra 2008 prebehlo stretnutie s rakúskymi partnermi v priestoroch Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS). Členovia slovenskej pracovnej skupiny pre rozvojové vzdelávanie sa stretli s riaditeľom oddelenia rozvojového vzdelávania v Rakúskej rozvojovej agentúre – ADA (Helmuth Hartmeyer), zástupcom MVO (Franz Halbartschlager) a zástupkyňou rakúskeho Ministerstva školstva (Stromberger Christine). V súčasnosti ide o pracovnú skupinu v počte 9 ľudí, zorganizovanej v rámci ADA (okrem iného zástupcovia MVO, výskumu, ADA), ktorá pracuje na vytváraní Stratégie rozvojového vzdelávania. Cieľom stretnutia bola vzájomná výmena informácií a skúseností z práce na vytváraní stratégie systematického rozvojového vzdelávania na školách v oboch krajinách. Viac informácií o tomto stretnutí nájdete na stránke: http://www.slovakaid.sk/index.php/article/articleview/346/1/1.

 

OKTÓBER 2008

 • Začiatkom októbra bola zverejnená tlačová správa, ktorá informovala o cieľoch študijnej cesty do Etiópie. Návšteva by mala umožniť účastníkom získať skúsenosť z prvej ruky o skutočnej situácii v rozvojovej krajine a vidieť na vlastné oči jestvujúce nástroje, spôsoby, projekty a programy, ktoré majú za cieľ efektívne zlepšiť aktuálny stav. Tlačová správa bola umiestnená na webových stránkach www.mvro.sk a www.pdcs.sk. Informácie sú sprístupnené v slovenskom aj anglickom jazyku.
 • V dňoch 4. októbra až 12. októbra 2008 navštívili v rámci projektu Etiópiu traja členovia delegácie zo Slovenskej republiky. Za slovenskú stranu sa návštevy zúčastnila pani Magdaléna Vášáryová, poslankyňa NR SR, pán Dušan Wunder, sektorový koordinátor ODA z Ministerstva financií a predseda Platformy mimovládnych rozvojových organizácií pán Marián Čaučík. Študijná cesta naplnila profesionálne i osobné očakávania slovenských účastníkov, ktorí sa zaoberajú otázkami oficiálnej rozvojovej pomoci. Návšteva Etiópie im umožnila na vlastné oči spoznať životné prostredie, finančné aspekty ako i celkovú perspektívu rozvojovej pomoci v danej krajine. Podrobná správa z cesty je publikovaná v časti „Tlačové správy“ projektu.

 

NOVEMBER – DECEMBER 2008

 • V mesiaci november sa začala pripravovať prvá novinárska cesta do rozvojovej krajiny v rámci tohto projektu. Na základe odporúčaní bola navrhnutá na túto cestu p. J.Čavojská z týždenníka Plus7dní. Cesta by sa mala uskutočniť na jar 2009. Druhá cesta novinára z denníka SME by sa mala predbežne uskutočniť na jeseň 2009.
 • Na základe výberového konania podpísaný kontrakt s agentúrou STORIN zabezpečujúcou denný monitoring tlače a elektronických médií. Výsledky monitoringu budú prostredníctvom interných sekcií stránky www.mvro.sk zverejňovvané pre členov Platformy. So súhlasom redakcií a autorov sa vybrané články budú zverejňovať na verejne prístupnej časti stránky.
 • Konzultácie s novinármi a výber účastníkov na pripravovaný medzinárodný Stredoeurópsky seminár pre novinárov. Seminár (The Central European seminar) sa uskutoční v marci v Prahe paralelne s festivalom „Jeden svet“ (One World festival). Po dvojdňovom praktickom tréningu školiteľmi Reuters sa uskutoční jednodňová konferencia o úlohe médií v boji proti chudobe. Na seminári sa zúčastnia novinári zo Slovenska a Českej republiky, Poľska, Maďarska, hosťami budú novinári z Kambodže, Nigérie a Kene. Za Slovensko boli vybraní traja účastníci – Štefan Hudec (denník SME, Klaudia Laszlóová (týždenník Žurnál) a Daniela Balážová (Platforma MVRO, predtým denník Pravda).

 

JANUÁR 2009

 • V mesiaci január sa vytvorila nová iniciatíva v rámci pracovnej skupiny rozvojového vzdelávania. Vznikla pracovná podskupina so zameraním na rozvojové vzdelávanie na univerzitách. S cieľom koordinácie a organizácie spoločných aktivít s prepojením na akademickú obec.
 • Na pracovnom stretnutí zástupcov PMVRO, SAMRS a MZV SR sa diskutovalo o príprave príprave „Country strategy papers“ (CSP) pre nové programové krajiny slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci (Srbsko, Afganistan, Keňa). V mesiaci februári prebiehal proces formovania takejto pracovnej skupiny.

 

FEBRUÁR – MAREC 2009

 • V dňoch 18. februára až 3. marca 2009 vycestovala Jana Čavojská, reportérka týždenníka Plus7dní na študijnú cestu do Sudánuv rámci projektového grantu pre novinárov. Zverejnené články (Plus 7 dní, Nota Bene) a tiež fotografie z tejto študijnej cesty sú aj na stránke www.mvro.sk
 • Účasť troch slovenských novinárov na medzinárodnom Stredoeurópskom seminári v Prahe. V rámci dvojdňového tréningu pod vedením školiteľov britskej agentúry Reuters si novinári zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Poľska vyskúšali písanie o rozvojových témach a krajinách. Diskutovali tiež o etických dilemách, ktoré súvisia s prácou novinárov, ktorí sa zaoberajú pokrývaním rozvojových tém – používanie fotografií, spolupráca s mimovládnymi organizáciami a agentúrami OSN, boj proti korupcii a podobne. V rámci následnej jednodňovej konferencie o úlohe médií v boji proti chudobe diskutovali novinári so zástupcami mimovládnych organizácií o spôsoboch a možnostiach presadenia témy rozvojovej pomoci v médiách.

 

APRÍL -MÁJ 2009

 • Spolupráca pracovnej skupiny pre oficiálnu rozvojovú pomoc pri príprave podkladov pre tlačovú správu o Aid Watch, výročnú správu o výške a kvalite oficiálnej rozvojovej pomoci, vypracovanú Concordom. Tlačová správa bola zverejnená aj na stránke www.mvro.sk a www.svetbezchudoby.sk Podobne pracovná skupina pripomienkovala materiály k júnovým voľbám do Európskeho parlamentu.

 

JÚN 2009

 • Príprava novej verzie stránky Platformy MVRO. Stránka získa novú špecializovanú sekciu, v ktorej sa budú publikovať interné materiály pre členov pracovných skupín a tiež monitoringy tlače, ktoré vzhľadom na autorské práva nemožno publikovať celé.

 

JÚL – AUGUST 2009

 • Stretnutie Riadiacej skupiny projektu v Bratislave. Zástupcovia organizácií všetkých štyroch krajín v rámci projektu diskutovali o plánoch na ďalšie obdobie, osobitne pripomienky k návrhu textu manuálu pre médiá, ktorý pripravuje Oliver Wates z agentúry Reuters.

 

SEPTEMBER – OKTÓBER 2009

 • Vytvorenie Pracovnej skupiny pre Národný program Oficiálnej rozvojovej pomoci na rok 2010. Pracovná skupina vznikla v čase po zverejnení návrhu štátneho rozpočtu na rok 2010, ktorý predpokladá výrazné zníženie objemu financií určeného na projekty dvojstrannej rozvojovej pomoci. Pracovná skupina vytvorila stanovisko k návrhu rozpočtu a upozornila jeho negatívne dopady na systém rozvojovej pomoci, ktorý poskytla poslancom NR SR a tiež médiám. Pracovná skupina zároveň pripravila návrhy a odporúčania pre MZV pri príprave strategického dokumentu rozdelenia financií na projekty rozvojovej pomoci na rok 2010 (Národný program Oficiálnej rozvojovej pomoci na rok 2010).

 

NOVEMBER 2009

 • Cesta redaktora denníka SME Juraja Koníka do Kene. Cesta sa uskutočnila v dňoch 17. – 29. novembra vďaka finančnej spolupráci so SlovakAid. V rámci cesty novinár navštívil viaceré projekty, ktoré v spolupráci s miestnymi partnermi realizuje Nadácia Interga a eRko (sirotinec a škola Children Garden v Nairobi, ekoturistický projekt v Kasigau, projekt na podporu chudobných žien v Nairobi, projekty na pomoc deťom ulice a zlepšenie životných podmienok v slumoch, ale tiež zdravotnícke projekty slovenských lekárov v Nairobi a ich projekt na pomoc deťom ulice. Cesta bola pripravená v spolupráci so sekretariátom Platformy a členských organizácií Nadácie Integra a eRko.

 

DECEMBER 2009

 • Stretnutie Riadiacej skupiny projektu v Prahe. Ukončenie pripravy návrhu textu manuálu o rozvojovej pomoci pre médiá.

 

JANUÁR 2010

 • Publikovanie článkov Juraja Koníka z cesty v Keni, ktoré boli zverejnené v denníku SME, na webe Platformy MVRO.
 • Ukončenie prípravy a preklad Príručky novinára – Ako spracovať tému rozvojovej pomoci.7

 

FEBRUÁR 2010

 • Príprava bulletinu Rozvojová pomoc – Jar 2010. Navrhnutie štruktúry a obsahu, zbieranie podkladových materiálov.

 

MAREC 2010

 • Neformálny brífing s novinármi „Raňajky s Afrikou“ s účasťou dvoch hosťov z Kene – Abdiho Racha Huku a Evelyn Arusa, ktorí pracujú v rozvojových projektoch v slumoch Nairobi.
 • Distribúcia Príručiek novinára – Ako spracovať tému rozvojovej pomoci. K stiahnutiu kliknite sem.

 

APRÍL 2010

 • Tlačová správa k zverejneniu štatistík OECD o poskytovaní rozvojovej pomoci v roku 2009.
 • Konferencia k oficiálnej rozvojovej pomoci s účasťou mimovládnych organizácií a riaditeľky SAMRS.

 

MÁJ 2010

 • Vydanie bulletinu Rozvojová pomoc – Jar 2010 v náklade 1000 kusov, ktoré sú distribuované novinárom, politikom a širšej verejnosti na podujatiach členských organizácií Platformy. Bulletin je k dispozícii aj na webe.
 • Neformálne stretnutie s novinármi – vydanie tlačovej správy k oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenska a zasadnutiu ministrov EU pre rozvojovú pomoc.
 • Prvé zasadnutie stálej Pracovnej skupiny pre rozvojovú politiku Platformy MVRO – schválenie štatútu pracovnej skupiny a plánu činnosti na rok 2010.

 

JÚN 2010

 • Distribúcia bulletinu Rozvojová pomoc – Jar 2010 mediám, politikom, školám prostredníctvom aktivít Platformy a taktiež osobne a poštou. Bulletin je k dispozícii aj na webe.
 • Distribúcia Príručky novinára, ktorá sa venuje podrobným informáciám ako postupovať pri spracovaní témy rozvojovej pomoci. K stiahnutiu kliknite sem.

 

JÚL 2010

 • Účasť na zasadnutí Riadiacej skupiny projektu vo Varšave. Zástupcovia organizácií všetkých štyroch krajín v rámci projektu diskutovali o plánoch na ďalšie obdobie.
 • Distribúcia Príručky novinára, ktorá sa venuje podrobným informáciám ako postupovať pri spracovaní témy rozvojovej pomoci.

 

AUGUST 2010

 • Distribúcia bulletinu Rozvojová pomoc ako vkladanej prílohy predplatiteľom časopisu Zahraničná politika.
 • Príprava novinárskej cesty redaktora Pravdy Andreja Matišáka do Etiópie v rámci programu dotovania žurnalistov na zahraničných cestách do krajín, kde majú aktivity slovenské MVRO.

 

SEPTEMBER 2010

 • Cesta redaktora Pravdy Andreja Matišáka do Etiópie, kde navštívil projekty Detského centra Bishoftu v Debre Zeit, ktoré podporuje Nadácia Integra, družstva pestovateľov Fair Trade kávy a podobných projektov miestnych sponzorov.
 • Príprava novinárskej cesty do Afganistanu v rámci programu dotovania žurnalistov na zahraničných cestách do krajín, kde majú aktivity slovenské MVRO. Boli uzavreté zmluvy s redaktorkou SRo Renátou Goldírovou a redaktorkou Hospodárskych novín Janou Jakubíkovou.
 • Príprava Development Day 2010 / Rozvojový Deň 2010, ktorý sa bude konať 18. Októbra na tému „Slovensko pomáha subsaharskej Afrike“
 • Distribúcia kolektívnej zbierky esejí študentov zameraných na rozvojovú pomoc. K stiahnutiu kliknite sem.

 

OKTÓBER 2010

 • Organizácia verejného podujatia „Rozvojový deň 2010 – Slovensko pomáha v subsaharskej Afrike“ v priestoroch MZV dňa 18.októbra. Pre tlačovú správu kliknite sem.
 • Distribúcia komparatívnej analýzy o rozvojovej pomoci krajín Vyšehradskej 4 voči najmenej rozvinutým krajinám pod názvom „Least but not last“. K stiahnutiu kliknite sem.
 • Distribúcia bulletinu Rozvojová pomoc – jeseň 2010 počas stretnutí členov Platformy MVRO. K stiahnutiu kliknite sem.
 • Boli publikované články Jany Jakubíkovej, ktorá sa zúčastnila zahraničnej cesty v Afganistane v rámci poskytovania grantov žurnalistom. Pre otvorenie článkov kliknite na názov: Byť ženou ešte nie je sexi. V AfganistaneKeď vyrastiem, budem IT-čkarFanatici mi úplne zmenili život a Tam, kde sa smeje Taliban.
 • Bol publikovaný článok Andreja Matišáka, ktorý sa zúčastnil zahraničnej cesty v Etiópii v rámci poskytovania grantov žurnalistom. Pre otvorenie článku kliknite na názov: V Etiópii nepotrebujú studené ryby.

 

NOVEMBER 2010 – JANUÁR 2011

 • Platforma MVRO v rámci projektu „To Act You Have to know“ financovaného zo zdrojov Európskej komisie , ktorý je kofinancovaný z programu SlovakAid zorganizovala workshop: „Mechanizmus vysielania dobrovoľníkov do rozvojových krajín”. K stiahnutiu kliknite sem.
 • Neformálny brífing s novinármi „Spomienky na Afriku a Afganistan”, cieľom ktorého bolo podeliť sa so skusenosťami z pobytov novinárov na projektoch realizovaných v Keni, v Etiópii a Afganistane.
 • Boli publikované ďalšie 2 články Andreja Matišáka, ktorý sa zúčastnil zahraničnej cesty v Etiópii v rámci poskytovania grantov žurnalistom. Pre otvorenie článkov kliknite na názov: Fair trade posiela deti v Etiópii do školy a Môžeme podporiť viac ako milión ľudí.
 • Bolo odvysielaných 5 nových reportáží z novinárskeho pobytu  Renáty Goldírovej v Afganistane.
 • Uzatvorenie projektu.

 

Tlačové správy

Bratislava, 20. októbra 2008 – Návšteva slovenskej delegácie v Etiópii

V dňoch 4. októbra až 12. októbra 2008 navštívili Etiópiu traja členovia delegácie zo Slovenskej republiky v rámci medzinárodného projektu “To Act You Have to Know”, financovaného z prostriedkov Európskej komisie (v spolupráci s českou MVO Človek v tísni a ďalšími medzinárodnými partnermi). Za slovenskú stranu sa návštevy zúčastnila pani Magdaléna Vášáryová, poslankyňa Slovenskej národnej rady, pán Dušan Wunder, sektorový koordinátor ODA z Ministerstva financií a predseda Platformy mimovládnych rozvojových organizácií pán Marián Čaučík.

Spolu s ostatnými kolegami z krajiny V4 mali možnosť oboznámiť sa s niekoľkými rozvojovými projektmi v Addis Ababe a Awasse, ktoré boli implementované ako v mestských tak aj vo vidieckych oblastiach. Ďalej mali možnosť diskutovať na principiálne témy ohľadom rozvojovej spolupráce spolu s predstaviteľmi niekoľkých lokálnych, regionálnych, národných i medzinárodných inštitúcií.

V rámci stanoveného programu spojeného s aktivitami a témami rozvojovej pomoci, navštívili vzdelávacie projekty na rôznych úrovniach, vrátane základných a vyšších škôl ako i vzdelávacie centrum pre učiteľov, ktoré sa venuje moderným vyučovacím metódam. Tu je potrebné vyzdvihnúť mimoriadne zanietený prístup katolíckych diecéznych duchovných.

Projekty spojené so zabezpečovaním prístupu k pitnej vode boli prezentované len predstaviteľmi lokálnych orgánov, miestnou misijnou pobočkou UNICEF a nakoniec na Ministerstve vodných zdrojov v Addis Ababa. Dôvodom na zrušenie priamych návštev implementovaných vodných projektov boli etnické nepokoje v Alabe. Napriek tomu bolo stretnutie s geológmi na UNICEF i Ministerstve, veľmi prínosné a umožnilo oboznámiť sa s aktuálnymi výsledkami hydrogeologického prieskumu v Etiópii.

Ďalej mali účastníci návštevy možnosť oboznámiť sa s potravinovou témou a hlavne problémami podvýživy, prostredníctvom komplexnej prezentácie v rámci programu Spojených národov pre svetovú výživu – UN World Food programme, ktorá bola zameraná na jeden z najvážnejších a najpálčivejších etiópskych problémov v spojitosti s nízkou úrodou počas rokov sucha.

Slovenská delegácia ocenila i stretnutia s predstaviteľmi Írskej rozvojovej pomoci na Írskom veľvyslanectve v Addis Ababa, ktorí spravili veľký dojem prezentáciou svojej prepracovanej koncepcie ODA.

Návšteva na Zastúpení delegácie EÚ v Etiópii potvrdila efektivitu multilaterálnej rozvojovej pomoci. Účastníci boli informovaní o šesť mesačných indikátoroch monitorujúcich koncepciu rozpočtovej pomoci poskytovanej etiópskej vláde.

Počas pracovného obeda na Zastúpení delegácie EÚ v Africkej únii (AU), holandský Politický radca informoval účastníkov o štruktúre a intervencách AU ako i o vzťahoch so Zastúpením delegácie EÚ. V neposlednom rade mohli slovenskí účastníci profitovať z niekoľkých neformálnych stretnutí s predstaviteľmi Poľského, Českého a Slovenského veľvyslanectva, s kolegami z partnerskej organizácie Človek v tísni a samozrejme i zo vzájomných diskusií medzi ostatnými účastníkmi študijného pobytu počas cesty do i z Awassy ako i počas voľného času.

Študijná cesta naplnila profesionálne i osobné očakávania slovenských účastníkov, ktorí sa zaoberajú otázkami oficiálnej rozvojovej pomoci. Návšteva Etiópie im umožnila na vlastné oči spoznať životné prostredie, finančné aspekty ako i celkovú perspektívu rozvojovej pomoci v danej krajine.

Podľa názoru účastníkov je tu naliehavá potreba na udržanie mieru a stability, dodávok pitnej vody a potravín, na udržanie zdravotnej starostlivosti a na rozvoj infraštruktúry. Na tvárach chudobných detí z vidieckych oblastí bolo vidieť čoraz viac optimizmu ako beznádeje, čo je nevyhnutnou podmienkou na budovanie udržateľného rozvoja. Z toho vyplýva, že jednou z najdôležitejších súčastí rozvojovej pomoci je práve vzdelávanie.

Nevyhnutnou podmienkou je využívanie skúseností mimovládnych rozvojových organizácií, misionárov, expertov i súkromných spoločností, ktoré už pôsobia priamo na mieste v rozvojovej krajine.

Bratislava, 3. októbra 2008 – Politici sa zoznámia s rozvojovými projektmi v Etiópii

Skupina českých, slovenských, poľských a maďarských politikov a zástupcov štátnej správy odchádza v sobotu 4. októbra do Etiópie, aby sa tu zoznámili s rozvojovou spoluprácou. Študijnú cestu organizuje „Člověk v tísni“ spoločne s partnermi z Poľska, Maďarska a Slovenska v rámci medzinárodného projektu „To Act You Have To Know“, ktorý je financovaný z prostriedkov Európskej únie. Slovenskými partnermi v projekte sú organizácie Platforma mimovládnych rozvojových organizácií a PDCS Slovensko.

Za slovenskú delegáciu ide do Etiópie poslankyňa Magdaléna Vášáryová (SDKÚ-DS), ktorá je náhradnou členkou Výboru NR SR pre európske záležitosti a členkou Výboru NR SR pre kultúru a médiá, ako aj Dušan Wunder, hlavný štátny radca odboru medzinárodných vzťahov MF SR a sektorový koordinátor ODA. V skupine bude ďalej napríklad poľská poslankyňa Jolanta Szymanek-Deresz, či český poslanec Jan Hamáček. Slovenskú delegáciu bude sprevádzať predseda Platformy mimovládnych rozvojových organizácií Marián Čaučík.

Cesta má účastníkom ponúknuť bezprostrednú skúsenosť s rozvojovou spoluprácou. Čakajú ich návštevy konkrétnych rozvojových projektov či stretnutia so zástupcami veľkých medzinárodných organizácií, ktoré v Etiópii pôsobia“, hovorí Blanka Medková zo spoločnosti „Člověk v tísni“.

Politici sa v Etiópii zdržia týždeň a počas exkurzie navštívia celý rad projektov, zameraných najmä na oblasť vzdelávania, zdravia a sociálnej starostlivosti. Pozrú sa napríklad do internátnej školy pre siroty, ktoré prišli o rodičov kvôli pandémii HIV/AIDS. Táto škola sa nachádza v meste Awasa a postavila ju organizácia „Člověk v tísni“. Politici sa počas poznávacej cesty zúčastnia aj slávnostného otvorenia ďalšej školy, ktorú Člověk v tísni postavil z prostriedkov zbierky „Postavme školu v Africe“. Skupina politikov navštívi tiež projekty ďalších zahraničných či miestnych organizácií, zameraných na zlepšenie výživy, zdravotnej starostlivosti a prístupu k zdravotne vyhovujúcej vode. Čaká ich aj stretnutie so zástupcami delegácie Európskej komisie či Svetového potravinového programu OSN v etiópskej metropole Addis Abbeba.

Projekt „To Act You Have to Know“ je ďalšou z aktivít organizácie Člověk v tísni zameraných na informovanie o rozvojovej spolupráci. Hlavným cieľom trojročného projektu je posilnenie úlohy stredoeurópskych štátov (Česka, Poľska, Maďarska a Slovenska) v európskej rozvojovej politike a otvorenie verejnej debaty o rozvojovom svete a rozvojovej spolupráci.

Bratislava, 04.04.2008, Platforma MVRO k dokumentu o rozvojovej pomoci na rok 2008

V súvislosti s materiálom MZV (Národný program oficiálnej rozvojovej pomoci na rok 2008), ktorý schválila vláda dňa 01.04.2008, Platforma mimovládnych rozvojových organizácií upozorňuje na nízky podiel financií, ktoré Slovensko poskytuje na rozvojovú pomoc a na fakt, že Slovensko sa vzdiaľuje od splnenia svojich medzinárodných záväzkov.

Upozorňujeme na tvrdenie v dokumente MZV o tom, že Slovensko pristupuje k plneniu svojich medzinárodných rozvojových záväzkov „aktívne a zodpovedne“ . Aj samotné MZV však v úvode materiálu priznáva, že Slovensko sa v tomto roku nepriblíži k plneniu medzinárodných záväzkov, skôr naopak – podľa nás to svedčí skôr o tom, že slovenská vláda svoje záväzky o zvyšovaní podielu rozvojovej pomoci neberie až tak ,,zodpovedne“ . MZV v dokumente neuvádza odhad podielu výšky oficiálnej rozvojovej pomoci k HDP na rok 2008, ktorý by potvrdil, že pri vysokom hospodárskom raste Slovenska sa podiel rozvojovej pomoci znižuje. Podklady pre poslancov NRSR však hovorili o odhade 0,06% oficiálnej rozvojovej pomoci k HDP, čo je polovičná hodnota v porovnaní s rokom 2005 pritom podľa medzinárodných záväzkov by Slovensko malo postupne zvyšovať svoj podiel poskytovanej pomoci tak, aby už o dva roky dávalo na rozvojovú pomoc 0,17% HDP a do roku 2015 zvýšilo svoju rozvojovú pomoc na 0,33% HDP. Na porovnanie: suma vyčlenená na oficiálnu rozvojovú pomoc Slovenska na tento rok (približne 1,6 miliardy Sk) je napríklad len o niečo vyššia ako predražený tender na odpratávanie snehu, ktorý ministerstvo obrany po škandále zrušilo (1,55 miliardy na štyri roky)

Čo navrhujeme?

Sme presvedčení, že pri terajšom ekonomickom raste a raste HDP sú dobré podmienky na to, aby Slovensko zvýšilo svoje príspevky na rozvojovú pomoc. Myslíme si, že ak má Slovensko plniť medzinárodné záväzky, MZV by malo presadzovať zvýšenie podielu rozvojovej pomoci pri vyjednávaní štátneho rozpočtu na rok 2009 s výhľadom na ďalšie roky, v čom Platforma mimovládnych rozvojových organizácií ministerstvo podporí aj v rámci prípravy novej strednodobej koncepcie oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenska navrhujeme zmeny priorít poskytovania pomoci (okrem iného žiadame, aby podstatná časť poskytovanej pomoci – teda viac ako 50 % pomoci – šla do najchudobnejších krajín).

Bratislava, 10. marec 2008, Mimovládne rozvojové organizácie Strednej Európy zvyšujú do povedomia rozvojovú spoluprácu.

Nový 3-ročný medzinárodný projekt je zameraný na úlohu krajín strednej Európy v rámci rozvojovej pomoci, spolupráce a medzinárodných politík. Ďalším cieľom je zapojiť verejnosť, politikov i novinárov do diskusie o potrebe rozvojovej pomoci a spolupráce. Tento nový projekt je koordinovaný Českou organizáciou „Člověk v tísni“ s ďalšími štyrmi novými členmi, organizáciami z Európskej Únie a Európskym novinárskym centrom. Projekt je zameraný hlavne na politikov, univerzitných študentov a novinárov. „Jedna z príčin prečo sa rozvíjajúci sa svet nie je veľmi viditeľný v Českých, Slovenských, Poľských a v Maďarských médiách je nedostatok osobných skúseností v rozvojových krajinách, nedostatok informácií, nedostatočné rozpočty umožňujúce cestovanie pre tieto média. My chceme túto situáciu zmeniť a mať dosah na tieto témy aspoň podobnou cestou akou sú zastrešené Európske a Americké médiá, kde rozvojový svet má viac možností.“ povedala Blanka Medková z organizácie „Člověk v tísni“, medzinárodná koordinátorka projektu. Novinári zo strednej Európy sa budú zúčastňovať seminárov vedených pod záštitou skúsených novinárov pracujúcich pre agentúru Reuters, budú participovať na študijných návštevách, kde budú mať možnosť si vymeniť nápady a posilniť kontakty medzi pendantmi rozvojových krajín. Zlepšené zviditeľnenie v médiách očakáva pozitívny vplyv na politické rozhodnutia týkajúce sa podoby a veľkosti zahraničnej pomoci, ktorú Stredná Európa ponúka. Úloha, ktorú médiá môžu zohrávať v zviditeľňovaní je veľmi dôležitá: rozhodovatelia, jedinci vyvolávajúce zmeny v spoločnosti, ako aj široká verejnosť môžu byť silno ovplyvnení či už dôrazným apelom, faktickými správami alebo dobre napísanými komentármi.” povedal Josh La Porte z Európskeho novinárskeho centra, najväčšej organizácií špecializovanej sa na výučbu profesionálnych novinárov. Projekt bude tiež zameraný na politikov Strednej Európy, aby sa zúčastňovali študijných návštev, seminárov s odborníkmi v rozvojovej pomoci. „Veľa politikov z tohto regiónu nemalo možnosť vidieť extrémnu chudobu v rozvojových krajinách na vlastné oči alebo navštíviť rozvojový projekt. Po takejto skúseností sa ľudia rozhodnú pravdepodobne odlišne ohľadom rozpočtu na rozvojovú pomoc.“ povedala Blanka Medková. Dodatočne, špecialisti z týchto 4 krajín budú pripravovať analýzu, ktorá bude porovnávať zásady rozvojovej pomoci týchto krajín, ktoré majú spoločnú historickú minulosť. Tieto analýzy by mohli vytvoriť nosnú konštrukciu pre zdieľanie úspešnej stratégie a modelov v rámci Stredného Európskeho kontextu. “Rozvojová spolupráca by nemala byť iba o číslach a štatistikách. Zlepšovaním mechanizmu a štruktúry sa podstatne posilní skutočný pozitívny vplyv na životoch chudobných ľudí v rozvojových krajinách.” povedali organizátori projektu. Ďalším dôležitým aspektom tohto trojročného programu je zvyšovanie povedomia medzi vysokoškolskými študentmi, ktorí sú každodenne konfrontovaní s týmito témami. „Je veľmi dôležité priblížiť sa tejto vekovej kategórií, pretože sú to dnešní mladí ľudia, ktorí budú riadiť rozvojovú politiku v budúcnosti. Majú jednu výhodu oproti staršej generácií – veľa z nich malo možnosť podať pomocnú ruku počas dobrovoľníckych pobytov.“ povedala Blanka Medková. Ide o projekt spolufinancovaný Európskou komisiou. Partnermi projektu sú 4 organizácie z nových členských štátov – česká organizácia “Človek v tísni”, Poľská republika a jej Poľská nadácia pre humanitárnu pomoc, Maďarsko a jeho Maďarská nadácia pre rozvoj a demokratické práva. Slovensko participuje na projekte dvomi organizáciami – Platformou mimovládnych rozvojových organizácií a PDCS. Mediálny aspekt tohto medzinárodného projektu je realizovaný v spolupráci s Európskym novinárskym centrom z Holandska.

Projekt je financovaný z prostriedkov Európskej komisie.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Donori


Európska únia
SlovakAid
Stronger roots
North South Centre
NOS

Partneri a mediálni partneri

Bridge 47
Prohuman
CONCORD
.týždeň
GCAP
Eurodad
Čosi
Faces of Migration
GENE