Štruktúra

Členská schôdza

Najvyšším orgánom Platformy MVRO je Členská schôdza, ktorá má schvaľovaciu a rozhodovaciu moc, volí a odvoláva členov jednotlivých orgánov Platformy MVRO (viď. stanovy). Členská schôdza zasadá najmenej raz do roka, zvyčajne v jarnom alebo jesennom termíne.

Predsedníctvo

Predsedníctvo je výkonným orgánom Platformy MVRO. Zabezpečuje plnenie cieľov a úloh Platformy MVRO a na základe rozhodnutí Členskej schôdze vytvára pracovné skupiny. Členmi a členkami predsedníctva sú predseda, podpredseda a ďalší štyria zástupcovia členských organizácií, ktorých volí a odvoláva Členská schôdza väčšinou hlasov prítomných členov Platformy MVRO na obdobie dvoch rokov. Súčasní členovia a členky Predsedníctva sú nasledovní:

Členovia a členky Predsedníctva:

Bohuslava Bánová
Nadácia Integra
Mail: bohuslava.banova@integra.sk

zástupca alebo zástupkyňa
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Mail: humanita@diakonia.sk

zástupca alebo zástupkyňa
ADRA Slovensko
Mail: office@adra.sk 

Zuzana Jezerská
Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj
Mail: jezerska@sccd-sk.org

Sekretariát

Pre zabezpečenie činnosti Platformy MVRO je zriadený sekretariát PMVRO. Sekretariát Platformy vedie výkonný tajomník – Daniel Kaba. Ďalší pracovníci sekretariátu sú prijímaní v závislosti od aktuálnych projektov Platformy MVRO (Jakub Žaludko, Ivana Uličná, Dagmar Mekiňová, Renáta Ferstlová, Jakub Šimek, Boba Markovič Baluchová) a sporadicky vypomáhajú dobrovoľníci či absolventi v rámci absolventskej praxe. Aktuálne zloženie Sekretariátu nájdete tu.

Štatutári Platformy MVRO

Predseda a výkonný tajomník sú štatutárnym orgánom Platformy MVRO, prezentujú stanoviská Platformy MVRO na verejnosti a zastupujú ju v administratívnych a právnych úkonoch.

Kontrolná komisia Platformy MVRO

Kontrolná komisia je kontrolným orgánom združenia a jej členov volí a odvoláva Členská schôdza. Kontroluje riadne dodržiavanie zásad hospodárenia združenia a povinnosti členov, ktoré vyplývajú zo stanov.

Pracovné skupiny (PS) Platformy MVRO

Pracovné skupiny tvoria členovia i externí partneri PMVRO podľa aktuálnych potrieb na základe rozhodnutia Predsedníctva respektíve v rámci projektov Platformy.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Partneri a Donori

Európska únia
SlovakAid
Hospodárské noviny
CONCORD