Podmienky členstva

Typy členstva:

 

Organizácia sa môže stať RIADNYM členom Platformy MVRO, ak

 • má právnu subjektivitu
 • má sídlo na území Slovenskej republiky
 • je mimovládnou, neziskovou organizáciou
 • pôsobí v oblasti zahraničnej rozvojovej spolupráce a/alebo humanitárnej pomoci
 • ak sa hlási ku princípom Kódexu etiky a zodpovednosti Platformy MVRO

Organizácia sa môže stať POZOROVATEĽOM Platformy MVRO, ak

 • má právnu subjektivitu
 • má sídlo na území Slovenskej republiky
 • je mimovládnou, neziskovou organizáciou
 • má záujem sa podieľať na plnení cieľov Platformy MVRO
 • chce pôsobiť v oblasti zahraničnej rozvojovej spolupráce a/alebo humanitárnej pomoci
 • ak sa hlási ku princípom Kódexu etiky a zodpovednosti Platformy MVRO

Postup prijímania za člena Platformy MVRO

Organizácia so záujmom o členstvo doručí/ pošle na sekretariát Platformy MVRO adresované na predsedníctvo:

 1. žiadosť o členstvo v Platforme MVRO, v ktorej deklaruje splnenie všetkých predpokladov pre určené členstvo
 2. kópiu štatútu organizácie
 3. výročnú správu organizácie, pokiaľ takúto správu tvorí
 4. kontaktné údaje delegovanej osoby jednať vo veci členstva (meno, e-mail, TČ)

O prijatí organizácie za člena Platformy MVRO rozhodne Členská schôdza hlasovaním na základe posúdenia žiadosti Predsedníctvom.

Práva a povinnosti riadnych členov a pozorovateľov

Riadny člen Platformy má právo:

 • zúčastňovať sa aktivít Platformy a využívať výhody, ktoré Platforma svojim členom ponúka,
 • hlasovať na členskej schôdzi,
 • navrhovať kandidátov a byť volený do volených funkcií,
 • na všeobecnú informovanosť o činnosti združenia ako celku a na požiadanie i na špecifickú informovanosť o
 • jednotlivých oblastiach činnosti združenia.

 

Riadny člen je povinný:

 • dodržiavať stanovy Platformy a od nich odvodené vnútorné predpisy,
 • dodržiavať závery vyplývajúce z rozhodnutia členskej schôdze Platformy,
 • platiť ročné členské príspevky vo výške schválenej členskou schôdzou,
 • dodržiavať princípy Kódexu etiky a zodpovednosti Platformy MVRO.

 

Pozorovateľ má právo:

 • zúčastňovať sa na aktivitách Platformy,
 • zúčastňovať sa na rokovaniach členskej schôdze Platformy, avšak bez práva hlasovať, navrhovať kandidátov a byť volený do volených funkcií.

 

Pozorovateľ je povinný:

 • dodržiavať stanovy Platformy a od nich odvodené vnútorné predpisy,
 • dodržiavať závery vyplývajúce z rozhodnutia členskej schôdze Platformy,
 • platiť ročné členské príspevky vo výške schválenej členskou schôdzou,
 • dodržiavať princípy Kódexu etiky a zodpovednosti Platformy MVRO.

Členské príspevky riadnych členov a pozorovateľov

Časť príjmov, z ktorých je Platforma MVRO čiastočne financovaná tvoria príspevky členských organizácií, rôzne granty, projekty a programy, o ktoré sa Platforma uchádza v konkurenčnom prostredí iných záujemcov. V zmysle Stanov Platfromy MVRO je členský príspevok odvodený od príjmov a formy členstva organizácie. Členský príspevok na rok 2017 je stanovený v nasledovnej výške:

1. Minimálna výška členského príspevku riadneho člena je odvodená od výšky jeho obratu (výnosov, resp. príjmov) za predchádzajúci kalendárny (hospodársky) rok nasledovne:

 

2. Minimálna výška členského príspevku pozorovateľa je určená podľa dĺžky členstva v PMVRO so štatútom pozorovateľa nasledovne:

 

3. V roku prijatia organizácie za riadneho člena alebo pozorovateľa je minimálna výška členského príspevku určená ako pomerná časť príslušnej sumy vyrátaná podľa počtu celých mesiacov príslušného roka. Splatnosť prvého členského príspevku je do konca roka, v ktorom bol riadny člen alebo pozorovateľ prijatý.

4. Riadni členovia i pozorovatelia sú pozvaní dobrovoľne prispieť vyššou sumou ako minimálnou čiastkou v rámci svojich možností.

Postup pri platbe

Obrat pre výpočet členského príspevku riadneho člena pre daný rok je určený k 31.12. predošlého roku podľa účtovnej uzávierky riadneho člena.

Postup pre riadnych členov:

• PMVRO zasiela výzvu na úhradu členského príspevku do 15. apríla roka, za ktorý sa členský príspevok platí. Výzva obsahuje návratku.

• Riadny člen oznámi PMVRO vyplnením a zaslaním návratky výšku obratu a dátum zostavenia účtovnej závierky za predchádzajúci rok do 30 dní od zostavenia účtovnej závierky.

• Členský príspevok je splatný najneskôr do 31. júla roka, za ktorý sa členský príspevok platí.

• V prípade, že riadny člen nezostaví do dňa splatnosti členského príspevku účtovnú závierku za predchádzajúci rok, vychádza sa pri stanovení výšky členského príspevku z údajov poslednej známej zostavenej účtovnej závierke, o čom riadny člen informuje PMVRO.

Postup pre pozorovateľov:

• PMVRO zasiela výzvu na úhradu členského príspevku do 15. apríla roka, za ktorý sa členský príspevok platí.

• Členský príspevok je splatný do 31. júla roka, za ktorý sa príspevok platí.

 

Členský príspevok pre daný rok je zaplatený najneskôr do 30.7. daného roku.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Partneri a Donori

Európska únia
SlovakAid
Hospodárské noviny
CONCORD